Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  doftticka

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Haploporus odorus
Doftticka Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Doftticka är en hovformad, 5–10 cm bred ticka. Fruktkropparna är fleråriga, vita och har en karaktäristisk lukt av kumarin. Lukten kan enligt uppgift kännas på ett avstånd av mer än tio meter.
Utbredning
Länsvis förekomst för doftticka Observationer i Sverige för doftticka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En nordlig art som i Sverige är funnen från Dalarna till Torne lappmark. Arten har under senare år anträffats på ett stort antal lokaler i samband med inventeringar utförda av skogsstyrelsen och ideella skogsgrupper. Arten får trots detta anses ha varit vanligare förr och är fortfarande stadd på tillbakagång, särskilt i den sydligaste delen. I Norge är den funnen på ett fåtal lokaler och anses akut hotad på Norges nationella rödlista. I Finland finns den på spridda lokaler i större delen av landet men även där är den troligen utgången från landets södra delar (Niemelä 1971). Arten saknas i Danmark. I övrigt finns den i Ryssland och i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare och förmodligen svag parasit i gamla, levande sälgar. Påträffas i barr- och blandskog samt i myrkanter. Nordlig art vars huvudutbredning i landet sträcker sig från Dalarna och norrut. En välkänd och eftersökt art. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar, stora älgstammar som håller tillbaka sälgföryngring i skog samt utebliven naturlig störning, främst brand. Minskningen bedöms fortgå framöver men inte i lika stor omfattning som under de senaste 30 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (7200-18000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (1200-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Ekologi
Dofttickan växer hos oss nästan uteslutande på sälg (Salix caprea) och föredrar gamla träd i slutna, frodiga, olikåldriga skogar på sluttningar, längs vattendrag, i bäckdalar och raviner. Mycket gamla lövbrännor med stort inslag av sälg är också en lämplig miljö för arten. Den har även rapporterats från ett odlat körsbärsträd och från hägg. Den växer nästan enbart på levande träd, sällan på döda ännu stående stammar. Arten hittas mestadels inne i slutna bestånd men även i lövbårder längs åkerkanter. Fynd ute på äldre, igenväxta hyggen tyder på att arten i vissa fall överlever en avverkning om värdträdet lämnas intakt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
· sälg
· sälg
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Polyporaceae, Släkte Haploporus, Art Haploporus odorus (Sommerf. : Fr.) Bondartsev & Singer - doftticka Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare och förmodligen svag parasit i gamla, levande sälgar. Påträffas i barr- och blandskog samt i myrkanter. Nordlig art vars huvudutbredning i landet sträcker sig från Dalarna och norrut. En välkänd och eftersökt art. Total population i landet bedöms ha minskat, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar, stora älgstammar som håller tillbaka sälgföryngring i skog samt utebliven naturlig störning, främst brand. Minskningen bedöms fortgå framöver men inte i lika stor omfattning som under de senaste 30 åren. Antalet reproduktiva individer skattas till 12000 (7200-18000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (2000). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (3). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 2000 (1200-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 30 % under de senaste 30 åren. Under de kommande 30 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 %. Under en tidsperiod om 30 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 %. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Typisk art i 9050 Näringsrik granskog (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Doftticka är en hovformad, 5–10 cm bred ticka. Fruktkropparna är fleråriga, vita och har en karaktäristisk lukt av kumarin. Lukten kan enligt uppgift kännas på ett avstånd av mer än tio meter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för doftticka

Länsvis förekomst och status för doftticka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för doftticka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En nordlig art som i Sverige är funnen från Dalarna till Torne lappmark. Arten har under senare år anträffats på ett stort antal lokaler i samband med inventeringar utförda av skogsstyrelsen och ideella skogsgrupper. Arten får trots detta anses ha varit vanligare förr och är fortfarande stadd på tillbakagång, särskilt i den sydligaste delen. I Norge är den funnen på ett fåtal lokaler och anses akut hotad på Norges nationella rödlista. I Finland finns den på spridda lokaler i större delen av landet men även där är den troligen utgången från landets södra delar (Niemelä 1971). Arten saknas i Danmark. I övrigt finns den i Ryssland och i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Haploporus  
 • Art
  Haploporus odorus(Sommerf. : Fr.) Bondartsev & Singer - doftticka

Dofttickan växer hos oss nästan uteslutande på sälg (Salix caprea) och föredrar gamla träd i slutna, frodiga, olikåldriga skogar på sluttningar, längs vattendrag, i bäckdalar och raviner. Mycket gamla lövbrännor med stort inslag av sälg är också en lämplig miljö för arten. Den har även rapporterats från ett odlat körsbärsträd och från hägg. Den växer nästan enbart på levande träd, sällan på döda ännu stående stammar. Arten hittas mestadels inne i slutna bestånd men även i lövbårder längs åkerkanter. Fynd ute på äldre, igenväxta hyggen tyder på att arten i vissa fall överlever en avverkning om värdträdet lämnas intakt.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Avverkning av värdträd utgör största hotet. Att gamla och olikåldriga skogar med sälg avverkas innebär oftast att sälgen försvinner. Den torde också kunna hotas av att gamla sälgar fälls som viltfoder vintertid. Den täta älgstammen utgör ett hinder för sälgens föryngring.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Dofttickans värdträd bör alltid sparas. För att gynna arten på sikt bör fler sälgbestånd, liksom enstaka gamla sälgar i barrskog, sparas vid avverkning. Granskogar med stort inslag av gamla sälgar är viktiga för denna och flera andra arter och bör därför om möjligt skyddas. Artens förmåga till spridning bör studeras närmare.
Arten har tidigare hetat nordlig anisticka på svenska. Utländska namn – NO: Nordlig aniskjuke, FI: Raidantuoksukääpä.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidomycetes and Homobasidomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in North Sweden. Symbolae Botanicae Upsaliensis 16(1).

Kotiranta, K. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita AB, Helsinki.

Niemelä, T. 1971. On Fennoscandian polypores 1. Haploporus odorus (Sommerf.) Bond. & Sing. Ann. Bot. Fenn. 8: 237–244.

Ryman, S. & Holmåsen, I 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Polyporaceae  
 • Släkte
  Haploporus  
 • Art
  Haploporus odorus, (Sommerf. : Fr.) Bondartsev & Singer - doftticka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.