Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  drentemaskros

Organismgrupp Kärlväxter Taraxacum subericinum
Drentemaskros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Drentemaskros hör till ängsmaskrosorna Taraxacum sect. Hamata. Arten känns igen på de kraftigt tandade bladflikarna som är svagt skärformade och mot spetsen ofta böjer av tvärt. Bladen är håriga, skaften smala och starkt röda. Rodnaden, som är tydligt strimmig i rött och grönt, fortsätter längs bladets huvudnerv ända till spetsen. Holken, dvs. den outslagna blomknoppen, är mörkt blågrön med daggig yta och de yttre holkfjällen är äggrunda med smal, vit hinnkant (Hagendijk m.fl. 1973, Øllgaard 1983, Rich & Richards 2011) och båglikt utböjda från holken Arten skiljer sig från andra ängsmaskrosor främst genom de håriga bladen och sidoflikarnas ofta plötsligt tvärt böjda spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för drentemaskros Observationer i Sverige för drentemaskros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige mycket sällsynt och är bara känd från två lokaler på Lidingö i Uppland, dels i herrgårdsparken vid Elfsvik 1999 och dels vid Stadshuset i Lidingö centrum 2002. Drentemaskros är i Norden i övrigt känd från en lokal i Danmark, men blir vanligare på den europeiska kontinenten med förekomster i Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Polen och Tjeckien (Øllgaard 1983, Kirschner m.fl. 2007), med de flesta förekomsterna i Polen och Tjeckien (Kirschner m.fl. 2002, Rich & Richards 2011). Nyligen har den också påträffats som införd i England (Rich & Richards 2011) och i södra Australien (Kellerman 2014). Arten är i Sverige bara känd från de två lokalerna på Lidingö men den kan ha förbisetts vid inventeringar då den liknar andra arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Dreantemaskros är ny för Sverige och är funnen två gånger på gräsmark på Lidingö utanför Stockholm, senast 2002. Arten hör till ängsmaskrosorna. Arten är svårbedömd, då den knappast eftersökts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Drentemaskros uppträder i Sverige och Danmark i gräsmattor och parker, på den europeiska kontinenten i gräsmarker, slänter, vägkanter, diken och fuktängar (Kirschner m.fl. 2002). Arten tycks vara kulturgynnad och växa i människans närhet och inte i ogödslade betesmarker eller slåtterängar.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Taraxacum (maskrosor), Art Taraxacum subericinum Hagend., Soest & Zevenb. - drentemaskros Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Dokumentation Dreantemaskros är ny för Sverige och är funnen två gånger på gräsmark på Lidingö utanför Stockholm, senast 2002. Arten hör till ängsmaskrosorna. Arten är svårbedömd, då den knappast eftersökts. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Drentemaskros hör till ängsmaskrosorna Taraxacum sect. Hamata. Arten känns igen på de kraftigt tandade bladflikarna som är svagt skärformade och mot spetsen ofta böjer av tvärt. Bladen är håriga, skaften smala och starkt röda. Rodnaden, som är tydligt strimmig i rött och grönt, fortsätter längs bladets huvudnerv ända till spetsen. Holken, dvs. den outslagna blomknoppen, är mörkt blågrön med daggig yta och de yttre holkfjällen är äggrunda med smal, vit hinnkant (Hagendijk m.fl. 1973, Øllgaard 1983, Rich & Richards 2011) och båglikt utböjda från holken Arten skiljer sig från andra ängsmaskrosor främst genom de håriga bladen och sidoflikarnas ofta plötsligt tvärt böjda spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för drentemaskros

Länsvis förekomst och status för drentemaskros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för drentemaskros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige mycket sällsynt och är bara känd från två lokaler på Lidingö i Uppland, dels i herrgårdsparken vid Elfsvik 1999 och dels vid Stadshuset i Lidingö centrum 2002. Drentemaskros är i Norden i övrigt känd från en lokal i Danmark, men blir vanligare på den europeiska kontinenten med förekomster i Frankrike, Holland, Belgien, Tyskland, Polen och Tjeckien (Øllgaard 1983, Kirschner m.fl. 2007), med de flesta förekomsterna i Polen och Tjeckien (Kirschner m.fl. 2002, Rich & Richards 2011). Nyligen har den också påträffats som införd i England (Rich & Richards 2011) och i södra Australien (Kellerman 2014). Arten är i Sverige bara känd från de två lokalerna på Lidingö men den kan ha förbisetts vid inventeringar då den liknar andra arter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Hamata - ängsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subericinumHagend., Soest & Zevenb. - drentemaskros

Drentemaskros uppträder i Sverige och Danmark i gräsmattor och parker, på den europeiska kontinenten i gräsmarker, slänter, vägkanter, diken och fuktängar (Kirschner m.fl. 2002). Arten tycks vara kulturgynnad och växa i människans närhet och inte i ogödslade betesmarker eller slåtterängar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Drentemaskrosens sällsynthet och växtplatser i tätortsmiljö gör den sårbar mot ingrepp som exploatering eller upphörd klippning av gräsmattor.
Arten bör eftersökas på de kända växtlokalerna på Lidingö, så att kunskapen om dess populationsstatus och växtmiljöernas kondition och eventuella hotbild klarläggs.
Drentemaskros är svår för icke-specialister att känna igen, varför arten kan vara förbisedd. Växten är dessutom möjlig att artbestämma endast under blomningstiden i maj. Arten är känd från två beläggsexemplar på Riksmuseet, det ena utan namnförslag, det andra under namn T. hamatum. Vid kontroll av materialet 2010-2011 visade sig båda beläggen vara drentemaskros.

Hagendijk, A., van Soest, J.L. & Zevenbergen, H.A. 1973. Neue Taraxacumarten der Niederlands II. Acta Botanica Neerlandica 22: 616-636.

Kellerman, J. (red.). 2014. Flora of South Australia, bd. Asteraceae, 5th edition. Department of Environment Water and Natural Resources. Government of South Australia.

Kirschner, J., Štepánek, J. & Greuter, W. 2007. Taraxacum. I: Greuter, W. & Raab-Straube, E. von (red.), Compositae. Euro+Med Plantbase - The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. http://www.emplantbase.org/home.html

Kirschner J., Štepánek, J. & Trávnícek, B. 2002. 99. Taraxacum Wigg. - pampeliška (smetánka). I: Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner, J. & Štepánek J. (red.), Klíc ke kvetene Ceské republiky, 686-702. Academia, Praha.

Rich, T.C.G. & Richards, A.J. 2011. Taraxacum subericinum Hagendijk, Soest & Zevenb. (sect. Hamata) new to British Isles. Botanical Society of the British Isles 117: 45-46.

Øllgaard, H. 1983. Hamata, a new section of Taraxacum (Asteraceae). Plant Systematics and Evolution 141: 199-217.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Taraxacum - maskrosor 
 • Sektion
  Taraxacum sect. Hamata - ängsmaskrosor 
 • Art
  Taraxacum subericinum, Hagend., Soest & Zevenb. - drentemaskros
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Rydberg 2014. © ArtDatabanken, SLU 2015.