Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dubbelögd svartbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Phylan gibbus
Dubbelögd svartbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7,5–8,5 mm lång skalbagge med klumpig, parallellsidig kropp, kraftiga ben och korta antenner. Kroppen är glänsande svart.
Utbredning
Länsvis förekomst för dubbelögd svartbagge Observationer i Sverige för dubbelögd svartbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige endast känd genom några få fynd från Skåne (flera fynd längs Öresund från Hälsingborgstrakten till Kullen, men inga fynd efter 1920), Halland (Harplinge 1948) och Bohuslän (Rörö 2003). Därutöver är den funnen i Danmark och Norge samt i västra och södra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Knuten till torra sand- och grusmarker nära havet, t.ex. i flygsanddyner. Känd genom gamla fynd från västra Skåne och Halland, nyligen dessutom upptäckt på en lokal i Bohuslän. Sydvästlig art som bl.a. finns i Danmark och på flera lokaler i södra Norge. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på torra sand- och grusmarker nära havet, t.ex. i flygsanddyner. Såväl larven som den fullbildade skalbaggen gräver i marken. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen kan påträffas från maj (när parningen sker) till augusti (när den nya generationen kläcks). Den saknar flygförmåga.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Phylan, Art Phylan gibbus (Fabricius, 1775) - dubbelögd svartbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Knuten till torra sand- och grusmarker nära havet, t.ex. i flygsanddyner. Känd genom gamla fynd från västra Skåne och Halland, nyligen dessutom upptäckt på en lokal i Bohuslän. Sydvästlig art som bl.a. finns i Danmark och på flera lokaler i södra Norge. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 7,5–8,5 mm lång skalbagge med klumpig, parallellsidig kropp, kraftiga ben och korta antenner. Kroppen är glänsande svart.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dubbelögd svartbagge

Länsvis förekomst och status för dubbelögd svartbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dubbelögd svartbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige endast känd genom några få fynd från Skåne (flera fynd längs Öresund från Hälsingborgstrakten till Kullen, men inga fynd efter 1920), Halland (Harplinge 1948) och Bohuslän (Rörö 2003). Därutöver är den funnen i Danmark och Norge samt i västra och södra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Pedinini  
 • Släkte
  Phylan  
 • Art
  Phylan gibbus(Fabricius, 1775) - dubbelögd svartbagge

Lever på torra sand- och grusmarker nära havet, t.ex. i flygsanddyner. Såväl larven som den fullbildade skalbaggen gräver i marken. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen kan påträffas från maj (när parningen sker) till augusti (när den nya generationen kläcks). Den saknar flygförmåga.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Hot mot arten är igenväxning av kusthedar p.g.a. upphört bete, igenväxning av flygsanddyner p.g.a övergödning eller upphörd störning, samt överdrivet hårt slitage av det rörliga friluftslivet.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Det är angeläget att lokaler där arten påträffas skyddas från exploatering, och att igenväxning förhindras genom lämplig skötsel (t.ex. bete).

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. Ent Medd. XXXIII: 320.

Koch, C. H. 1989. Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2: 336. Krefeld.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Tenebrioninae  
 • Tribus
  Pedinini  
 • Släkte
  Phylan  
 • Art
  Phylan gibbus, (Fabricius, 1775) - dubbelögd svartbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.