Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dubbelstreckad näbbmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Sophronia chilonella
Dubbelstreckad näbbmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud och mellankropp är vitaktiga. Labialpalpernas andra segment har en mycket lång och bred tofs av brunvita fjäll, och tredje segmentet är riktat rakt upp. Framvingen har två breda, vita strimmor längs fram- och bakkanten så att ett brunt mittområde innesluts av dessa strimmor. Nära spetsen finns två motstående, vita linjer som möter varandra i ungefär rät vinkel som är riktad mot spetsen. Framvingens spets är böjd och påminner om en falknäbb. Den vita strimman på vingens bakkant skiljer arten från sina släktingar som endast har en kort framkantsstrimma. I hastigheten kanske den också kan förväxlas med vitkantad ennålmal Dichomeris marginella, som dock är mycket större (vingspann > 15 mm) och har en rundad framvingespets. Vingspann 10-12 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för dubbelstreckad näbbmal Observationer i Sverige för dubbelstreckad näbbmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dubbelstreckad näbbmal upptäcktes som svensk första gången i slutet av 1930-talet av Per Benander på Listerlandet i Blekinge. Därefter har en del spridda fynd gjorts. I abrasionsbranterna vid Kåseberga i sydöstra Skåne har den observerats under flera decennier men läget för arten där är i nuläget osäkert. 1994 påträffades en hona på sandmarker vid Veberöd i Skåne och fler exemplar noterades därefter, men denna population tros av oviss anledning ha dött ut efter bara några år. En rapporterad observation på Öland 1986 har utgått på grund av felbestämning. I nutid (2012) kan arten bara ha en enda lokal där den reproducerar sig regelbundet nämligen Kåseberga, men det är inte osannolikt att den finns på ytterligare några lokaler i Skåne. Lokalen på Listerlandet har förmodligen förändrats så mycket att arten har gått ut där. I Danmark är arten bara funnen i provinsen Lolland-Falster-Mön och har klassats som sårbar (VU). I Norge finns ett fynd i Akershus från 1977 och arten har därför hamnat i rödlisteklassen akut hotad (CR). Den saknas i Finland men finns i de tre baltiska länderna. Dessutom har den anträffats i de flesta länder i Mellan- och Sydeuropa, men ännu inte i sydöstra delen (Balkan, Bulgarien och Rumänien) med undantag för Grekland, Ukraina och södra Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Numera endast känd från en kustnära lokal, Kåseberga i södra Skåne. Arten lever i sandmarksmiljöer med fältmalört (Artemisia campestris) och minskar i takt med att dess habitat försvinner. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (4-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
I Sverige finns dubbelstreckad näbbmal bara på öppen, mycket torr sandmark, vid Kåseberga i stark sluttning som vetter mot söder. Fjärilen, som uppenbart är mycket värmekrävande, flyger från midsommartid till slutet av juli. Den är mest aktiv om dagen i solsken. Larven lever i hopspunna skott av fältmalört Artemisia campestris fram till början av juni.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Sophronia, Art Sophronia chilonella (Treitschke, 1833) - dubbelstreckad näbbmal Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Numera endast känd från en kustnära lokal, Kåseberga i södra Skåne. Arten lever i sandmarksmiljöer med fältmalört (Artemisia campestris) och minskar i takt med att dess habitat försvinner. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8 (4-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Huvud och mellankropp är vitaktiga. Labialpalpernas andra segment har en mycket lång och bred tofs av brunvita fjäll, och tredje segmentet är riktat rakt upp. Framvingen har två breda, vita strimmor längs fram- och bakkanten så att ett brunt mittområde innesluts av dessa strimmor. Nära spetsen finns två motstående, vita linjer som möter varandra i ungefär rät vinkel som är riktad mot spetsen. Framvingens spets är böjd och påminner om en falknäbb. Den vita strimman på vingens bakkant skiljer arten från sina släktingar som endast har en kort framkantsstrimma. I hastigheten kanske den också kan förväxlas med vitkantad ennålmal Dichomeris marginella, som dock är mycket större (vingspann > 15 mm) och har en rundad framvingespets. Vingspann 10-12 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dubbelstreckad näbbmal

Länsvis förekomst och status för dubbelstreckad näbbmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dubbelstreckad näbbmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dubbelstreckad näbbmal upptäcktes som svensk första gången i slutet av 1930-talet av Per Benander på Listerlandet i Blekinge. Därefter har en del spridda fynd gjorts. I abrasionsbranterna vid Kåseberga i sydöstra Skåne har den observerats under flera decennier men läget för arten där är i nuläget osäkert. 1994 påträffades en hona på sandmarker vid Veberöd i Skåne och fler exemplar noterades därefter, men denna population tros av oviss anledning ha dött ut efter bara några år. En rapporterad observation på Öland 1986 har utgått på grund av felbestämning. I nutid (2012) kan arten bara ha en enda lokal där den reproducerar sig regelbundet nämligen Kåseberga, men det är inte osannolikt att den finns på ytterligare några lokaler i Skåne. Lokalen på Listerlandet har förmodligen förändrats så mycket att arten har gått ut där. I Danmark är arten bara funnen i provinsen Lolland-Falster-Mön och har klassats som sårbar (VU). I Norge finns ett fynd i Akershus från 1977 och arten har därför hamnat i rödlisteklassen akut hotad (CR). Den saknas i Finland men finns i de tre baltiska länderna. Dessutom har den anträffats i de flesta länder i Mellan- och Sydeuropa, men ännu inte i sydöstra delen (Balkan, Bulgarien och Rumänien) med undantag för Grekland, Ukraina och södra Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Sophronia  
 • Art
  Sophronia chilonella(Treitschke, 1833) - dubbelstreckad näbbmal

I Sverige finns dubbelstreckad näbbmal bara på öppen, mycket torr sandmark, vid Kåseberga i stark sluttning som vetter mot söder. Fjärilen, som uppenbart är mycket värmekrävande, flyger från midsommartid till slutet av juli. Den är mest aktiv om dagen i solsken. Larven lever i hopspunna skott av fältmalört Artemisia campestris fram till början av juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Exploatering av sandmarker för bebyggelse eller liknande. Igenväxning av markskiktet med lavar och kärlväxter som konkurrerar ut fältmalörten.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Sandmarker med dubbelstreckad näbbmal bör övervakas och förvaltas på lämpligt sätt så att fältmalörten inte går tillbaka. Vid Kåseberga behövs troligen ingen omedelbar åtgärd, men malörten förefaller ha minskat under de senaste årtiondena på grund av minskat kaninbete. Störning av markytan i andra potentiella områden kan behövas inom en begränsad areal, vilket samtidigt gynnar andra organismer som kräver torra och varma miljöer med sand.

Dansk rödlista 2010. [http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/soegart/]

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava. 208 s.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Norsk rödlista 2010. [http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=273&amid=8288]

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 1995. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1994. Ent. Tidskr. 116: 47-53.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Sophronia  
 • Art
  Sophronia chilonella, (Treitschke, 1833) - dubbelstreckad näbbmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2012.