Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgbandtång

Organismgrupp Kärlväxter Zostera noltii
Dvärgbandtång Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgbandtång är en småvuxen perenn ört som växer helt nedsänkt under vattnet med en i bottensedimenten krypande jordstam. Bladen är smala, ennerviga och bandlika med urnupen spets. Blomställningarna sitter vid basen av bladen och är oansenliga. Frukterna är mörkt rödbruna med slät yta.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgbandtång Observationer i Sverige för dvärgbandtång
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dvärgbandtång förekommer i Sverige utmed västkusten från södra Halland genom Göteborgsområdet till norra Bohuslän. Den är känd från ett 80-tal lokaler. Antalet lokaler som det finns aktuella uppgifter från är färre, Halland (1 lokal), Västergötland (4 lokaler) och Bohuslän (25-tal lokaler). I Danmark är den relativt vitt spridd efter kusterna, medan den i Norge blott förekommer på ett fåtal lokaler i söder. För övrigt förekommer arten på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, i Medelhavet och Svarta havet, i Kaspiska havet och Aralsjön, samt i Östasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer från Halland upp till norra Bohuslän. Dvärgbandtång växer oftast på lerbottnar i skyddade vikar med grunt vatten. Eutrofering av havsvikar synes hota arten, då den blir för kraftigt skuggad av på havsytan flytande alger. Fynd görs alltmer sällan trots eftersök. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5676 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Dvärgbandtång växer oftast på lerbottnar (sällan på sandbottnar) i skyddade vikar med grunt vatten där inga kraftiga vågrörelser rör om bottenslammet.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Alismatales (svaltingordningen), Familj Zosteraceae (bandtångsväxter), Släkte Zostera (bandtångssläktet), Art Zostera noltii Hornem. - dvärgbandtång Synonymer dvärgålgräs, Zostera nana Mert. ex Roth, Zostera minor

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer från Halland upp till norra Bohuslän. Dvärgbandtång växer oftast på lerbottnar i skyddade vikar med grunt vatten. Eutrofering av havsvikar synes hota arten, då den blir för kraftigt skuggad av på havsytan flytande alger. Fynd görs alltmer sällan trots eftersök. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5676 km² och förekomstarean (AOO) till 160 (100-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Dvärgbandtång är en småvuxen perenn ört som växer helt nedsänkt under vattnet med en i bottensedimenten krypande jordstam. Bladen är smala, ennerviga och bandlika med urnupen spets. Blomställningarna sitter vid basen av bladen och är oansenliga. Frukterna är mörkt rödbruna med slät yta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgbandtång

Länsvis förekomst och status för dvärgbandtång baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgbandtång

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dvärgbandtång förekommer i Sverige utmed västkusten från södra Halland genom Göteborgsområdet till norra Bohuslän. Den är känd från ett 80-tal lokaler. Antalet lokaler som det finns aktuella uppgifter från är färre, Halland (1 lokal), Västergötland (4 lokaler) och Bohuslän (25-tal lokaler). I Danmark är den relativt vitt spridd efter kusterna, medan den i Norge blott förekommer på ett fåtal lokaler i söder. För övrigt förekommer arten på Brittiska öarna och i övriga Västeuropa, i Medelhavet och Svarta havet, i Kaspiska havet och Aralsjön, samt i Östasien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Zosteraceae - bandtångsväxter 
 • Släkte
  Zostera - bandtångssläktet 
 • Art
  Zostera noltiiHornem. - dvärgbandtång
  Synonymer
  dvärgålgräs
  Zostera nana Mert. ex Roth
  Zostera minor

Dvärgbandtång växer oftast på lerbottnar (sällan på sandbottnar) i skyddade vikar med grunt vatten där inga kraftiga vågrörelser rör om bottenslammet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Dvärgbandtång hotas genom exploatering av grunda havsvikar för småbåtshamnar och vägbyggen. Även eutrofiering av havsvikar synes hota arten, då den skuggas bort av på havsytan flytande alger.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Vattengrumling (Viss negativ effekt)
Lokaler med rikare förekomster av dvärgbandtång bör inte bli föremål för exploatering. Arten måste eftersökas på gamla lokaler för att aktuell status ska kunna fastställas och den bör övervakas av floraväktare.
Utländska namn – NO: Dvergålegras, DK: Dværg-Bandeltang, GB: Dvarf Eelgrass.

Ahlfvengren, F. 1924. Hallands växter. Lund.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Bertilsson, A. m fl 2002. Västergötlands flora. Lund.

Blomgren, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004. Föreningen Bohusläns flora.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Pedersen, A. 1976. Najadaceernes, Potamogetonaceernes, Ruppiaceernes, Zannichelliaceernes og Zosteraceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 70: 203–262.

Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. Calluna 22 (2):1–49.

Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Alismatales - svaltingordningen 
 • Familj
  Zosteraceae - bandtångsväxter 
 • Släkte
  Zostera - bandtångssläktet 
 • Art
  Zostera noltii, Hornem. - dvärgbandtång
  Synonymer
  dvärgålgräs
  Zostera nana Mert. ex Roth
  Zostera minor
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006.