Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärggrenborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Pityophthorus morosovi
Dvärggrenborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,3–1,5 mm lång, cylindriskt byggd art med korta kraftiga ben och antenner. Brunsvart med ljusare ben. Pannan är kraftigt punkterad.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärggrenborre Observationer i Sverige för dvärggrenborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är hittills endast känd från ett fåtal lokaler i Västerbotten och Lule lappmark. Den förekommer närmast i Finland (där den först nyligen påträffats). Den kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. I övrigt är den utbredd i Ryssland, Sibirien, norra Polen samt Österrike. Artens hotstatus är av naturliga skäl svårbedömd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Larvutvecklingen sker i klena döda grenar av gran. I Sverige har arten konstaterats i toppen av 80-åriga träd. Känd i ett fåtal exemplar från Västerbotten och Lule lappmark. Mycket litet är känt om artens biologi. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i klena döda grenar av gran. I Sverige har arten konstaterats i toppen av 80-åriga träd. Därutöver är mycket litet känt om artens biologi. I Ryssland har arten påträffats också i Abies concolor. Dvärggrenborren anses vara monogam. En 1-2 cm lång modergång utgår från en hålighet under barken. Förmodligen har arten i likhet med närstående arter en tvåårig utveckling, och övervintrar dels som larv, dels en andra vinter som nykläckt skalbagge i anslutning till puppkammaren.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Pityophthorus, Art Pityophthorus morosovi Spessivtsev, 1926 - dvärggrenborre Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i klena döda grenar av gran. I Sverige har arten konstaterats i toppen av 80-åriga träd. Känd i ett fåtal exemplar från Västerbotten och Lule lappmark. Mycket litet är känt om artens biologi. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 1,3–1,5 mm lång, cylindriskt byggd art med korta kraftiga ben och antenner. Brunsvart med ljusare ben. Pannan är kraftigt punkterad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärggrenborre

Länsvis förekomst och status för dvärggrenborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärggrenborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är hittills endast känd från ett fåtal lokaler i Västerbotten och Lule lappmark. Den förekommer närmast i Finland (där den först nyligen påträffats). Den kan misstänkas vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. I övrigt är den utbredd i Ryssland, Sibirien, norra Polen samt Österrike. Artens hotstatus är av naturliga skäl svårbedömd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Corthylini  
 • Släkte
  Pityophthorus  
 • Art
  Pityophthorus morosoviSpessivtsev, 1926 - dvärggrenborre

Larvutvecklingen sker i klena döda grenar av gran. I Sverige har arten konstaterats i toppen av 80-åriga träd. Därutöver är mycket litet känt om artens biologi. I Ryssland har arten påträffats också i Abies concolor. Dvärggrenborren anses vara monogam. En 1-2 cm lång modergång utgår från en hålighet under barken. Förmodligen har arten i likhet med närstående arter en tvåårig utveckling, och övervintrar dels som larv, dels en andra vinter som nykläckt skalbagge i anslutning till puppkammaren.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Artens hotstatus är otillräckligt känd. Den kan dock misstänkas vara beroende av en kontinuerlig tillgång till nyligen döda stående granar.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess utbredning och exakta habitatkrav klarläggas.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Pfeffer, A. 1995. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer. Pro Entomologia, c/o Naturhistorisches Museum Basel.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Corthylini  
 • Släkte
  Pityophthorus  
 • Art
  Pityophthorus morosovi, Spessivtsev, 1926 - dvärggrenborre
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.