Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgporina

Organismgrupp Lavar Porina leptalea
Dvärgporina Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgporina är en liten, tämligen oansenlig skorplav med små (ca 0,2 mm) gulaktiga till orangefärgade, halvklotformiga perithecier och en tunn, ljus till olivgrön bål. De små, ljusa perithecierna kan förväxlas med pyknid och mikroskopering är därför nödvändig för säker bestämning. Laven innehåller Trentepohlia-alger. Sporerna är färglösa och fyrcelliga, ca 20 µm långa. Trots sin oansenlighet är laven ganska lätt att känna igen på sin släta bål och små gula perithecier. Dvärgporina kan eventuellt förväxlas med barkporina Porina aenea, men denna har liksom de flesta andra porinor, mörka perithecier. Barkporina och dvärgporina växer ofta tillsammans.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgporina Observationer i Sverige för dvärgporina
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på två lokaler, en i Skåne (Söderåsen) och en i centrala Bohuslän (Åby säteri). På den bohuslänska lokalen påträffades arten på ett enstaka träd medan den på Söderåsen växer på minst ett tjugotal bokar. Dvärgporina är inte känd från Norge men däremot från Danmark. I övrigt är den noterad från Alperna, västra Storbritannien, sydvästra Tyskland, Kina samt från USA och Kanada. Laven är rödlistad i Danmark.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En suboceanisk art som 2001 uppmärksammades som förekommande i Sverige och är nu känd från omkring 5 lokaler från Skåne till Bohuslän. Växer på gamla ädellövträd i ädellövskog med hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-750). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (5-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
I Sverige växer arten på slät bark på ett flertal bokar i Söderåsens nationalpark medan den på den bohuslänska lokalen påträffades på bark av en nedfallen alm. Båda lokalerna är artrika och ett stort antal andra rödlistade arter har påträffats och även flera lavar med suboceanisk och sydlig utbredning. Arten är, utanför Sverige, noterad på slät bark av allehanda lövträd men främst på bok och al.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsalm
· skogsalm
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Porinaceae, Släkte Porina (porinor), Art Porina leptalea (Durieu & Mont.) A.L.Sm. - dvärgporina Synonymer Segestria leptalea Durieu & Mont.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En suboceanisk art som 2001 uppmärksammades som förekommande i Sverige och är nu känd från omkring 5 lokaler från Skåne till Bohuslän. Växer på gamla ädellövträd i ädellövskog med hög luftfuktighet. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-750). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (5-75). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Dvärgporina är en liten, tämligen oansenlig skorplav med små (ca 0,2 mm) gulaktiga till orangefärgade, halvklotformiga perithecier och en tunn, ljus till olivgrön bål. De små, ljusa perithecierna kan förväxlas med pyknid och mikroskopering är därför nödvändig för säker bestämning. Laven innehåller Trentepohlia-alger. Sporerna är färglösa och fyrcelliga, ca 20 µm långa. Trots sin oansenlighet är laven ganska lätt att känna igen på sin släta bål och små gula perithecier. Dvärgporina kan eventuellt förväxlas med barkporina Porina aenea, men denna har liksom de flesta andra porinor, mörka perithecier. Barkporina och dvärgporina växer ofta tillsammans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgporina

Länsvis förekomst och status för dvärgporina baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgporina

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på två lokaler, en i Skåne (Söderåsen) och en i centrala Bohuslän (Åby säteri). På den bohuslänska lokalen påträffades arten på ett enstaka träd medan den på Söderåsen växer på minst ett tjugotal bokar. Dvärgporina är inte känd från Norge men däremot från Danmark. I övrigt är den noterad från Alperna, västra Storbritannien, sydvästra Tyskland, Kina samt från USA och Kanada. Laven är rödlistad i Danmark.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Porina - porinor 
 • Art
  Porina leptalea(Durieu & Mont.) A.L.Sm. - dvärgporina
  Synonymer
  Segestria leptalea Durieu & Mont.

I Sverige växer arten på slät bark på ett flertal bokar i Söderåsens nationalpark medan den på den bohuslänska lokalen påträffades på bark av en nedfallen alm. Båda lokalerna är artrika och ett stort antal andra rödlistade arter har påträffats och även flera lavar med suboceanisk och sydlig utbredning. Arten är, utanför Sverige, noterad på slät bark av allehanda lövträd men främst på bok och al.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Hotbilden är oklar men dvärgporinan förefaller vara bunden till åldriga skogar med gamla träd med slät bark eller hög och jämn luftfuktighet. Avverkning av gamla bok- och ädellövbestånd är därför ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Artens status bör ytterligare klarläggas genom fördjupade eftersök på andra lämpliga lokaler (fuktiga bäckraviner, bokskogar m.m.). Den ena lokalen med dvärgporina är skyddad som nationalpark, den bohuslänska lokalen saknar däremot skydd och bör skyddas.
Utländska namn – DK: rødfrugtet porina.

Thor, G., Hultengren, S. 2001. Bidrag till Bohusläns lavflora med Porina leptalea ny för Sverige. Graphis Scripta 12: 59–62.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Porinaceae  
 • Släkte
  Porina - porinor 
 • Art
  Porina leptalea, (Durieu & Mont.) A.L.Sm. - dvärgporina
  Synonymer
  Segestria leptalea Durieu & Mont.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svante Hultengren 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.