Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgpraktlav

Organismgrupp Lavar Calogaya lobulata
Dvärgpraktlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgpraktlav har en gul till orange, rosettlik bål med korta och smala, 0,5–2 mm långa och breda lober. Den blir upp till 1,5 cm i diameter men är oftast mindre, tätt tryckt till underlaget. Soral saknas. De centrala delarna är täckta av 0,2–0,5 mm breda, orange apothecier med orange kant. Sporerna är tvåcelliga med tjock mittvägg (bipolära). Både bål och apothecier reagerar K+ purpur. Arten kan förväxlas med unga exemplar av vägglav Xanthoria parietina och med mångfruktig vägglav X. polycarpa. Båda dessa arter är dock oftast större och ej tätt tryckta till underlaget utan löst fästa och med lobändarna något uppstående. Vägglaven har dessutom oftast tydligt bredare lober. Störst förväxlingsrisken utgör dock murlav Caloplaca saxicola som ibland förekommer på bark. På detta substrat blir dock inte loberna så väl utvecklade och dessutom förekommer ofta en svagt utvecklad förbål.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgpraktlav Observationer i Sverige för dvärgpraktlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dvärgpraktlav har förekommit från Skåne till Uppland. I Uppland var den uppenbarligen ganska vanlig i början av 1940-talet. Den sista säkra uppgiften verkar vara från Öland 1963. I övriga Norden är arten bara uppgiven från Danmark där den är rödlistad. Arten är känd från stora delar av Mellaneuropa men är överallt ovanlig eller försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Har förekommit från Skåne till Uppland men arten har minskat mycket starkt. I Uppland och på Öland var arten uppenbarligen ganska vanlig i början av 1940-talet. Den sågs på Öland 1963 och hittades först igen på Öland 2010. Växer på smala grenar av buskar och träd i kulturpräglade och näringspåverkade miljöer. Orsaken till den drastiska minskningen är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1 km² och förekomstarean (AOO) till 1 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Dvärgpraktlav uppträder nästan uteslutande på smala grenar av buskar och träd, främst alm, men även ask, fläder, hagtorn, syrén och vinbär. Miljön är kulturpräglad och näringspåverkad, t.ex. träd vid gårdar, i betesmarker eller längs vägar. Oftast rör det sig om öppna platser exponerade för både sol, vind och regn. På många av de gamla lokalerna växte dvärgpraktlav tillsammans med vägglav Xanthoria parietina, inte tillsammans med mångfruktig vägglav X. polycarpa. Denna art är annars är mycket vanlig på smala grenar av buskar och träd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· oxel
· oxel
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Teloschistales, Familj Teloschistaceae, Släkte Calogaya, Art Calogaya lobulata (Flörke) Arup et al. - dvärgpraktlav Synonymer Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb., Xanthoria lobulata (Flörke) de Lesd., Lecanora lobulata Flörke, Caloplaca boulyi (Zahlbr.) M.Steiner & Poelt., Xanthoria boulyi Zahlbr., Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Har förekommit från Skåne till Uppland men arten har minskat mycket starkt. I Uppland och på Öland var arten uppenbarligen ganska vanlig i början av 1940-talet. Den sågs på Öland 1963 och hittades först igen på Öland 2010. Växer på smala grenar av buskar och träd i kulturpräglade och näringspåverkade miljöer. Orsaken till den drastiska minskningen är okänd. Antalet reproduktiva individer skattas till 20 (2-200). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1 km² och förekomstarean (AOO) till 1 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Dvärgpraktlav har en gul till orange, rosettlik bål med korta och smala, 0,5–2 mm långa och breda lober. Den blir upp till 1,5 cm i diameter men är oftast mindre, tätt tryckt till underlaget. Soral saknas. De centrala delarna är täckta av 0,2–0,5 mm breda, orange apothecier med orange kant. Sporerna är tvåcelliga med tjock mittvägg (bipolära). Både bål och apothecier reagerar K+ purpur. Arten kan förväxlas med unga exemplar av vägglav Xanthoria parietina och med mångfruktig vägglav X. polycarpa. Båda dessa arter är dock oftast större och ej tätt tryckta till underlaget utan löst fästa och med lobändarna något uppstående. Vägglaven har dessutom oftast tydligt bredare lober. Störst förväxlingsrisken utgör dock murlav Caloplaca saxicola som ibland förekommer på bark. På detta substrat blir dock inte loberna så väl utvecklade och dessutom förekommer ofta en svagt utvecklad förbål.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgpraktlav

Länsvis förekomst och status för dvärgpraktlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgpraktlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dvärgpraktlav har förekommit från Skåne till Uppland. I Uppland var den uppenbarligen ganska vanlig i början av 1940-talet. Den sista säkra uppgiften verkar vara från Öland 1963. I övriga Norden är arten bara uppgiven från Danmark där den är rödlistad. Arten är känd från stora delar av Mellaneuropa men är överallt ovanlig eller försvunnen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Calogaya  
 • Art
  Calogaya lobulata(Flörke) Arup et al. - dvärgpraktlav
  Synonymer
  Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.
  Xanthoria lobulata (Flörke) de Lesd.
  Lecanora lobulata Flörke
  Caloplaca boulyi (Zahlbr.) M.Steiner & Poelt.
  Xanthoria boulyi Zahlbr.
  Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting

Dvärgpraktlav uppträder nästan uteslutande på smala grenar av buskar och träd, främst alm, men även ask, fläder, hagtorn, syrén och vinbär. Miljön är kulturpräglad och näringspåverkad, t.ex. träd vid gårdar, i betesmarker eller längs vägar. Oftast rör det sig om öppna platser exponerade för både sol, vind och regn. På många av de gamla lokalerna växte dvärgpraktlav tillsammans med vägglav Xanthoria parietina, inte tillsammans med mångfruktig vägglav X. polycarpa. Denna art är annars är mycket vanlig på smala grenar av buskar och träd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten har eftersökts på flera av sina gamla lokaler. I de flesta fall har lokalerna bedömts som i stort sett intakta. Det är därför möjligt att luftföreningar slagit ut arten, och ytterligare några andra arter i samma miljö som t.ex. fransrosettlav Physcia semipinnata, från deras exponerade växtplatser. Orsaken till försvinnandet är dock inte klarlagd.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss positiv effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Om arten återfinns måste lokalerna skyddas. Övrigt. Utländska namn – DK: Smålobet orangelav. Litteratur Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. (red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund. Degelius, G. 1944. Nya bidrag till kännedom om lavfloran på bark, lignum och urbergsblock på Gotland. Svensk Bot. Tidskr. 38: 27–63. Hasselrot, T. E. 1942. Nya svenska fynd av Xanthoria lobulata (Flk.) B. de Lesd. Bot. Not. 95: 93–94. ___________________________________________________________________________ ArtDatabanken 2005-05-16. Faktablad: Caloplaca lobulata – dvärgpraktlav. Förf. Göran Thor & Roland Moberg 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor & Roland Moberg 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Calogaya  
 • Art
  Calogaya lobulata, (Flörke) Arup et al. - dvärgpraktlav
  Synonymer
  Caloplaca lobulata (Flörke) Hellb.
  Xanthoria lobulata (Flörke) de Lesd.
  Lecanora lobulata Flörke
  Caloplaca boulyi (Zahlbr.) M.Steiner & Poelt.
  Xanthoria boulyi Zahlbr.
  Calogaya lobulata (Flörke) Arup, Frödén & Søchting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor & Roland Moberg 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.