Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgrödblära

Organismgrupp Kärlväxter Silene dioica var. serpentinicola
Dvärgrödblära Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgrödblära skiljer sig från vanlig rödblära genom tät behåring på stjälk och blad, kompakt växtsätt (<30 cm hög), och att den är fåblommig med endast 1–4 blommor. Stjälken är slank men styv och mer eller mindre röd med smala blad. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Aronsson m.fl. 2015)
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgrödblära Observationer i Sverige för dvärgrödblära
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utanför Sverige är dvärgrödblära känd från spridda förekomster i Norge. Från Sverige är elva förekomster kända: fyra lokaler i Jämtland, två i Åsele lappmark och fem i Lycksele lappmark. Förekomsterna är troligen stabila idag, men särskilt vid Rönnbäcksnäset, söder om Tärnaby, har delar av förekomsten förstörts i samband med kraftverksdämningar och flera av mineralförekomsterna har prospekterats för gruvbrytning, vilket kan ha påverkat förekomsterna av dvärgrödblära negativt. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Dvärgrödblära är en serpentinvarietet av rödblära som är känd från ett 10-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (6-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3820 (3820-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 44 (44-52) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Dvärgrödblära växer uteslutande på grus, sten och klippor av serpentinbergarter dvs. bergarter med höga halter av giftiga tungmetaller som t.ex. nickel och låga halter kalcium och andra viktiga mineralämnen. De flesta förekomsterna ligger i övre delen av barrskogsbältet, på mer eller mindre isolerade serpentkullar. Dessa kullar är ofta trädfria eller har ett glest trädskikt av tall. Vanliga följearter är andra serpentinvarieteter som smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense, smal ängssyra Rumex acetosa var. serpentinicola och spenslig fjällnejlika Viscaria alpina var. serpentinicola. Andra följearter är grönbräken Asplenium viride, bergglim Atocion rupestre, kal fjällarv Cerastium alpinum subsp. glabratum, fjällglim Silene acaulis och bergven Agrostis vinealis. (Rune 1953, 1957, 1988, Aronsson m.fl. 2015)
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Silene (glimmar), Varietet Silene dioica var. serpentinicola (Rune) Ericsson - dvärgrödblära Synonymer Melandrium rubrum var. serpentinicola Rune

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Dvärgrödblära är en serpentinvarietet av rödblära som är känd från ett 10-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (6-8). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3820 (3820-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 44 (44-52) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Dvärgrödblära skiljer sig från vanlig rödblära genom tät behåring på stjälk och blad, kompakt växtsätt (<30 cm hög), och att den är fåblommig med endast 1–4 blommor. Stjälken är slank men styv och mer eller mindre röd med smala blad. (Jonsell 2002, Lid & Lid 2005, Aronsson m.fl. 2015)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgrödblära

Länsvis förekomst och status för dvärgrödblära baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgrödblära

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utanför Sverige är dvärgrödblära känd från spridda förekomster i Norge. Från Sverige är elva förekomster kända: fyra lokaler i Jämtland, två i Åsele lappmark och fem i Lycksele lappmark. Förekomsterna är troligen stabila idag, men särskilt vid Rönnbäcksnäset, söder om Tärnaby, har delar av förekomsten förstörts i samband med kraftverksdämningar och flera av mineralförekomsterna har prospekterats för gruvbrytning, vilket kan ha påverkat förekomsterna av dvärgrödblära negativt. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Silene - glimmar 
 • Art
  Silene dioica - rödblära 
 • Varietet
  Silene dioica var. serpentinicola(Rune) Ericsson - dvärgrödblära
  Synonymer
  Melandrium rubrum var. serpentinicola Rune

Dvärgrödblära växer uteslutande på grus, sten och klippor av serpentinbergarter dvs. bergarter med höga halter av giftiga tungmetaller som t.ex. nickel och låga halter kalcium och andra viktiga mineralämnen. De flesta förekomsterna ligger i övre delen av barrskogsbältet, på mer eller mindre isolerade serpentkullar. Dessa kullar är ofta trädfria eller har ett glest trädskikt av tall. Vanliga följearter är andra serpentinvarieteter som smal hönsarv Cerastium fontanum var. kajanense, smal ängssyra Rumex acetosa var. serpentinicola och spenslig fjällnejlika Viscaria alpina var. serpentinicola. Andra följearter är grönbräken Asplenium viride, bergglim Atocion rupestre, kal fjällarv Cerastium alpinum subsp. glabratum, fjällglim Silene acaulis och bergven Agrostis vinealis. (Rune 1953, 1957, 1988, Aronsson m.fl. 2015)

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Förekomsterna av de speciella serpentinanpassade växterna är främst hotade av olika typer av mineralutvinning. Flera förekomster har drabbats av prospektering för gruvbrytning, och några av planerade gruvprojekt som skulle utplåna förekomsterna. Särskilt är förekomsterna söder om Tärnaby under starkt hot från en planerad nickelgruva. I övrigt är serpentinförekomsterna ointressanta för exploatering på grund av sin giftighet och skogsbruk är inte intressant på grund av att skogen på serpentin är ytterst lågproduktiv. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Några av serpentinområdena med flera av de rödlistade serpentinväxterna bör skyddas från exploatering, särskilt i området söder om Tärnaby, men även några representativa lokaler i Åsele lappmark och norra Jämtland. Populationerna bör övervakas av floraväktare, med några års mellanrum och de evolutionära processerna bör följas med lämpliga metoder.
Serpentin är för de flesta växter ett ogästvänligt substrat. Detta beror på giftiga halter av tungmetaller som nickel, krom och kobolt och att för växterna viktiga ämnen som kalcium, kalium och natrium nästan helt saknas. Giftigheten, underskott på kalcium och även brist på näringsämnen som fosfor och kväve brukar ge upphov till serpentinsyndromet, vilket innebär låg produktivitet och hög grad av endemism. (Rune 1988, Aronsson m.fl. 2015)

Aronsson, M, Gardfjell, H. & Sjödin, M. 2015. Serpentinfloran i Tärnaby – endemiskt växtsamhälle hotat av gruvnäring. Fauna & Flora 110(2): 12-24.

Jonsell, B. (red.) 2002. Flora Nordica 2. Stockholm.

Lid, J. & Lid, D.T. (R. Elven, red.) 2005. Norsk flora. Det Norske Samlaget, Oslo.

Rune, O. 1953. Plant life on serpentine and related rocks in the north of Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 31.

Rune, O. 1957. De serpentinicola elementen i Fennoskandiens flora. Svensk Botanisk Tidskrift 51: 43-105.

Rune, O. 1988. Serpentinfloran i Skandinavien. Blyttia 46: 43-51.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2017. © ArtDatabanken, SLU 2017

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Silene - glimmar 
 • Art
  Silene dioica - rödblära 
 • Varietet
  Silene dioica var. serpentinicola, (Rune) Ericsson - dvärgrödblära
  Synonymer
  Melandrium rubrum var. serpentinicola Rune
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 2017. © ArtDatabanken, SLU 2017