Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgrosettmossa

Organismgrupp Mossor Riccia warnstorfii
Dvärgrosettmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dvärgrosett är en ljust blåaktigt grön bållevermossa. Den är liten och spenslig och en av Sveriges minsta rosettmossor. Bålarna bildar ofta fullständiga rosetter och bålflikarna är i regel jämnbreda. Sporkapslar är vanliga, sitter inuti bålen och öppnas först när denna spricker sönder. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgrosettmossa Observationer i Sverige för dvärgrosettmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen i Skåne, på Öland och Gotland samt i Västergötland, Dalsland och Värmland. Den har förgäves eftersökts på Ölandslokalen (Hulterstad) 1985. Däremot är den återfunnen på två lokaler i Dalsland. Arten är inte funnen i övriga Norden. Den tycks vara beroende av torra och varma somrar. Världsutbredningen omfattar enbart Europa, främst de södra och centrala delarna, men den förekommer också västerut till England. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Växer på öppen neutral till basisk jord i solexponerat läge. Känd från ett fåtal lokaler i Sverige. Sedd på några av dessa under senaste 5 åren. Igenväxning av torrängar och hällmarker med tunt jordtäcke missgynnar arten. De aktuella och fåtaliga förekomsterna är mycket individfattiga. Dock finns troligen ett stort mörkertal. Eftersom sporerna är långlivade kan stora fluktuationer mellan åren finnas. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på öppen, neutral till basisk jord i solexponerade klippbranter med tunt jordtäcke, gärna i sällskap med hårig rosett R. ciliata och glanslungmossa Reboulia hemisphaereica.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Marchantiales, Familj Ricciaceae, Släkte Riccia (rosettmossor), Art Riccia warnstorfii Limpr. - dvärgrosettmossa Synonymer dvärgrosett

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Växer på öppen neutral till basisk jord i solexponerat läge. Känd från ett fåtal lokaler i Sverige. Sedd på några av dessa under senaste 5 åren. Igenväxning av torrängar och hällmarker med tunt jordtäcke missgynnar arten. De aktuella och fåtaliga förekomsterna är mycket individfattiga. Dock finns troligen ett stort mörkertal. Eftersom sporerna är långlivade kan stora fluktuationer mellan åren finnas. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (60-8000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (12-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Dvärgrosett är en ljust blåaktigt grön bållevermossa. Den är liten och spenslig och en av Sveriges minsta rosettmossor. Bålarna bildar ofta fullständiga rosetter och bålflikarna är i regel jämnbreda. Sporkapslar är vanliga, sitter inuti bålen och öppnas först när denna spricker sönder. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgrosettmossa

Länsvis förekomst och status för dvärgrosettmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgrosettmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen i Skåne, på Öland och Gotland samt i Västergötland, Dalsland och Värmland. Den har förgäves eftersökts på Ölandslokalen (Hulterstad) 1985. Däremot är den återfunnen på två lokaler i Dalsland. Arten är inte funnen i övriga Norden. Den tycks vara beroende av torra och varma somrar. Världsutbredningen omfattar enbart Europa, främst de södra och centrala delarna, men den förekommer också västerut till England. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia warnstorfiiLimpr. - dvärgrosettmossa
  Synonymer
  dvärgrosett

Mossan växer på öppen, neutral till basisk jord i solexponerade klippbranter med tunt jordtäcke, gärna i sällskap med hårig rosett R. ciliata och glanslungmossa Reboulia hemisphaereica.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Samtliga rosettmossor är ljuskrävande och beroende av bara jordfläckar. Deras spridning gynnas sannolikt av djurtramp. Upphörande bete på t.ex. torrängar och hällmarker med därav följande igenväxning utgör ett allvarligt hot. Luftföroreningar kan försura översta jordlagret, vilket också inverkar negativt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Aktuella lokaler bör snarast meddelas ansvariga myndigheter så att artens lokaler inte exploateras. Fortsatt bete på aktuella lokaler krävs för att förhindra igenväxning och därav följande utarmning av rosettmossfloran. I försurade områden kan växtplatser nyskapas genom plöjning så att nytt kalkrikt material förs upp till ytan.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 1986. Släktet Riccia (rosettmossor) i Fennoskandia. Svensk Bot. Tidskr. 80: 245-270.

Meinunger, L. 1984. Verbreitungskarten einiger ausgewählter Moose im Gebiet der DDR. I: J. Vána (red), Proc. Third Meeting of Bryologist from Central & East Europe. Praha 1982: 143-166.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia warnstorfii, Limpr. - dvärgrosettmossa
  Synonymer
  dvärgrosett
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.