Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgsäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora paradrymidis
Dvärgsäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgsäckmal Observationer i Sverige för dvärgsäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes först nyligen i Sverige, då en hane insamlades på en grusås i Valåkra i Högsby, Småland 5/6 1982. Ytterligare en hane fångades 9/6 1986 på samma ås och en tredje hane på en torr backe vid Långemåla kyrka 28/5 1988. Fjärilen är beskriven från Polen 1949, men är därutöver inte känd från några andra länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Dvärgsäckmal är i Norden endast känd från två små lokaler i Emåns dalgång i Kalmar län, Valåkra, NV Högsby och Långemåla. Arten förekommer på betade torrängar med rik flora. Dess biologi är ej känd, men spindelört som växer på båda dessa lokaler misstänks utgöra larvens värdväxt. Trots ihärdiga eftersökningar har inga fynd av arten gjorts sedan 1988. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Enligt beskrivningen är larven och näringsväxten okänd. Fjärilen flyger på xeroterma, d.v.s. torra lokaler, vilket är fallet också i Sverige. På de två kända svenska lokalerna växer spindelört, Thesium alpinum, en mycket speciell växt med starkt begränsad utbredning från Blekinge till Östergötland och huvudförekomster just i de trakter fjärilen är funnen. Den kan därför misstänkas vara dvärgsäckmalens värdväxt, men hittills har inga larvsäckar hittats varken på denna eller andra växter. Utmärkande för lokalerna är också den betade, öppna terrängen med typiska torrmarksväxter, spridda enbuskar och enstaka träd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora paradrymidis Toll, 1949 - dvärgsäckmal Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Dvärgsäckmal är i Norden endast känd från två små lokaler i Emåns dalgång i Kalmar län, Valåkra, NV Högsby och Långemåla. Arten förekommer på betade torrängar med rik flora. Dess biologi är ej känd, men spindelört som växer på båda dessa lokaler misstänks utgöra larvens värdväxt. Trots ihärdiga eftersökningar har inga fynd av arten gjorts sedan 1988. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (0-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 40 (0-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (0-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgsäckmal

Länsvis förekomst och status för dvärgsäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgsäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes först nyligen i Sverige, då en hane insamlades på en grusås i Valåkra i Högsby, Småland 5/6 1982. Ytterligare en hane fångades 9/6 1986 på samma ås och en tredje hane på en torr backe vid Långemåla kyrka 28/5 1988. Fjärilen är beskriven från Polen 1949, men är därutöver inte känd från några andra länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora paradrymidisToll, 1949 - dvärgsäckmal

Enligt beskrivningen är larven och näringsväxten okänd. Fjärilen flyger på xeroterma, d.v.s. torra lokaler, vilket är fallet också i Sverige. På de två kända svenska lokalerna växer spindelört, Thesium alpinum, en mycket speciell växt med starkt begränsad utbredning från Blekinge till Östergötland och huvudförekomster just i de trakter fjärilen är funnen. Den kan därför misstänkas vara dvärgsäckmalens värdväxt, men hittills har inga larvsäckar hittats varken på denna eller andra växter. Utmärkande för lokalerna är också den betade, öppna terrängen med typiska torrmarksväxter, spridda enbuskar och enstaka träd.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Eftersom fjärilens närmare levnadsvillkor inte är kända kan hotorsakerna endast antagas gälla sådant som ändrar nuvarande eller tidigare förhållanden. Det är därför sannolikt att upphörande kreatursbete med ökande igenväxning, liksom igenplantering med skog utgör de största hoten mot arten. Bebyggelse eller annan exploatering av lokalerna torde också inverka negativt. Klimatförändringar kan likaså utgöra ett hot mot en förmodligen värmekrävande art med så små populationer.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
På de kända lokalerna bör man i första hand eftersträva att vidmakthålla kreatursbetet. På lång sikt kan lätt busk- och trädröjning bli aktuell. Bebyggelse och hårdexploatering av lokalerna, liksom skogsplantering måste absolut undvikas. Rent allmänt bör spindelörtslokaler på olika sätt skyddas och gynnas. Eftersom växten med förkärlek växer i övergivna grustäkter bör dessa i Kalmar län inte bli föremål för s.k. återställningsåtgärder och framför allt inte för skogsplantering. Forskning om fjärilens biologi och biotopkrav behövs.

Svensson, I. 1989. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1988. Ent. Tidskr. 110: 103–108.

Toll. S. 1952. Rodzina Eupistidae Polski. Documenta Physiographica Poloniae 32.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora paradrymidis, Toll, 1949 - dvärgsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994.