Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgsäckspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Clubiona subtilis
Dvärgsäckspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vår allra minsta art av familjen Clubionidae, säckspindlar. Kroppslängden är 2,5-4,5 mm. Framkroppen är rödbrun med mörkare anstrykning kring ögonen. Bakkroppen är gul-eller rödaktig, framtill med ett mörkare längsgående band. För säker bestäming bör kopulationsorganens byggnad studeras, se Tullgren (1946), Roberts (1995) och Almquist (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgsäckspindel Observationer i Sverige för dvärgsäckspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer i större delen av Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler längs östra kusten från Skåne till Norrbotten
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten förekommer i större delen av Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler längs östra kusten från Skåne till Norrbotten. Arten förekommer i öppna våtmarker och kustnära biotoper som sanddyner, habitat som sannolikt minskar. Arten är dock mycket liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 75 (40-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten förekommer i öppna våtmarker, tex kärr, mossar, strandängar, men är även funnen i kustnära sanddyner. Artens biologi är dåligt känd. Vuxna individer har påträffats från från tidig vår till höst.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Clubionidae (säckspindlar), Släkte Clubiona, Art Clubiona subtilis L.Koch, 1867 - dvärgsäckspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten förekommer i större delen av Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler längs östra kusten från Skåne till Norrbotten. Arten förekommer i öppna våtmarker och kustnära biotoper som sanddyner, habitat som sannolikt minskar. Arten är dock mycket liten och kan vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 75 (40-300) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Vår allra minsta art av familjen Clubionidae, säckspindlar. Kroppslängden är 2,5-4,5 mm. Framkroppen är rödbrun med mörkare anstrykning kring ögonen. Bakkroppen är gul-eller rödaktig, framtill med ett mörkare längsgående band. För säker bestäming bör kopulationsorganens byggnad studeras, se Tullgren (1946), Roberts (1995) och Almquist (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgsäckspindel

Länsvis förekomst och status för dvärgsäckspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgsäckspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer i större delen av Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler längs östra kusten från Skåne till Norrbotten
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Clubionidae - säckspindlar 
 • Släkte
  Clubiona  
 • Art
  Clubiona subtilisL.Koch, 1867 - dvärgsäckspindel

Arten förekommer i öppna våtmarker, tex kärr, mossar, strandängar, men är även funnen i kustnära sanddyner. Artens biologi är dåligt känd. Vuxna individer har påträffats från från tidig vår till höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppna strandbiotoper, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens habitat växer gradvis igen och minskar sannolikt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins, London.

Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae.

Fam. 5-7. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Clubionidae - säckspindlar 
 • Släkte
  Clubiona  
 • Art
  Clubiona subtilis, L.Koch, 1867 - dvärgsäckspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.