Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dvärgskimmerspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Micaria lenzi
Dvärgskimmerspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten plattbuksspindel, 2–3 mm För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för dvärgskimmerspindel Observationer i Sverige för dvärgskimmerspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Lohmander fann arten som ny för landet i de torra sandbackarna vid Maglehems kyrka och i Sandhammarsområdet (bägge i Skåne). Två honor anträffades 1961 på dynheden vid Sandhammaren. Mycket större fynd gjordes i sanddynerna vid Mälarhusen i början av 90-talet. I övrigt är den känd från Danmark, mellersta Tyskland, Tjeckien, Rumänien. Arten vara relativt vanlig i Sibirien och bedöms i Danmark ha en livskraftig population.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydöstlig utrbredning. I Sverige är arten endast påträffad i Skåne vid Maglehems kyrka, Sandhammarsområdet, Mälarhusen samt ett sandområde vid Vä. Fynden är gjorda mestadels i havsnära dynhedar i gles Ammophila arenaria-vegetation med mossor på den öppna sandmarken. Habitatet minskar pga igenväxning men arten tros dra nytta av den tidiga succesionsfasen i igenväxningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-50) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
I Sverige är fynden från havsnära dynhedar i gles Ammophila arenaria-vegetation med enstaka låga mossor på den öppna sandmarken. I Mälarhusområdet ett tätare mosstäcke med enstaka tätört. De tyska fynden har gjorts på bl.a. torftig, sandig gräshed med borsttåtel och kryptogamer. De sibiriska på stäpp och betesmarker med korgvide-buskar utmed floder och på steniga flodstränder.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Micaria, Art Micaria lenzi Bösenberg, 1899 - dvärgskimmerspindel Synonymer Micaraia dahli Bösenberg, 1899

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydöstlig utrbredning. I Sverige är arten endast påträffad i Skåne vid Maglehems kyrka, Sandhammarsområdet, Mälarhusen samt ett sandområde vid Vä. Fynden är gjorda mestadels i havsnära dynhedar i gles Ammophila arenaria-vegetation med mossor på den öppna sandmarken. Habitatet minskar pga igenväxning men arten tros dra nytta av den tidiga succesionsfasen i igenväxningen. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (200-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-50) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En relativt liten plattbuksspindel, 2–3 mm För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dvärgskimmerspindel

Länsvis förekomst och status för dvärgskimmerspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dvärgskimmerspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Lohmander fann arten som ny för landet i de torra sandbackarna vid Maglehems kyrka och i Sandhammarsområdet (bägge i Skåne). Två honor anträffades 1961 på dynheden vid Sandhammaren. Mycket större fynd gjordes i sanddynerna vid Mälarhusen i början av 90-talet. I övrigt är den känd från Danmark, mellersta Tyskland, Tjeckien, Rumänien. Arten vara relativt vanlig i Sibirien och bedöms i Danmark ha en livskraftig population.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Micariinae  
 • Släkte
  Micaria  
 • Art
  Micaria lenziBösenberg, 1899 - dvärgskimmerspindel
  Synonymer
  Micaraia dahli Bösenberg, 1899

I Sverige är fynden från havsnära dynhedar i gles Ammophila arenaria-vegetation med enstaka låga mossor på den öppna sandmarken. I Mälarhusområdet ett tätare mosstäcke med enstaka tätört. De tyska fynden har gjorts på bl.a. torftig, sandig gräshed med borsttåtel och kryptogamer. De sibiriska på stäpp och betesmarker med korgvide-buskar utmed floder och på steniga flodstränder.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Området i Maglehem är bebyggt med bostadshus. Den starkt ökande badturismen inom området och därmed förändringar av biotopen är det allvarligaste hotet. Vallar som lagts ut från kusten i strandområdet väster om Sandhammaren för att avlänka den västliga eroderande strömmen och därmed förhindra den omfattande vågerosionen. Detta har medfört tillandning av kusten vid Sandhammaren och Mälarhusen. Vilken betydelse det har för de aktuella områdena är svårt att avgöra.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Det unika dynhedsområdet vid Mälarhusen bör bli skyddsområde. Arten bör inventeras och aktuell status och hotbild bättre preciseras.

Danilov, S. N. 1993. Spiders of the genus Micaria Westring (Araneae, Gnaphosidae) from Siberia. Ann. Naturhist. Mus. Wien 94/95: 427–431.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Koponen, S. & Y. M. Marusik. 1992. Spiders (Araneae) from central Yakutia, Siberia. Entomol. Fenn. 3: 163–166.

Lohmander, H. 1950. Faunistiskt fältarbete 1949 (Östra Skåne). Göteborgs Musei Årstryck 1949 och 1950: 157.

Marusik, Y. M. & K. Y. Eskov, S. Koponen, N. N. Vinokurov. 1993. A check-list of the spiders (Aranei) of Yakutia, Siberia. Arthropoda Selecta 2(2): 63–79.

Palmgren, P. 1943. Die Spinnenfauna Finnlands. II. Acta Zoologica Fennica 36: 1–112.

Wunderlich, J. 1979. Revision der europäischen Arten der Gattung Micaria Westring 1851, mit Anmerkungen zu den übrigen paläarktischen Arten (Arachnida:Araneida:Gnaphosidae). Zool. Beitr. (N.F.) 25: 233–341.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1996. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Micariinae  
 • Släkte
  Micaria  
 • Art
  Micaria lenzi, Bösenberg, 1899 - dvärgskimmerspindel
  Synonymer
  Micaraia dahli Bösenberg, 1899
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 1996. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.