Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dynkardarspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Archaeodictyna ammophila
Dynkardarspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, 1,5-2 mm lång, och mörkbrun-svart kardarspindel (fam. Dictynidae) med glest liggande ljusa hår som bildar ett ljusare mönster i form av ett längsgående band i den tätt håriga bakkroppen. Framkroppen har som hos många närstående arter fyra ljusa ränder av hår. Liksom andra kardarspindel har den en särskild spinnplatta (cribellum) framför spinnvårtorna. För säker bestämning behöver kopulationsorganen undersökas (se t.ex. Almquist 2005 och Nentwig 2013).
Utbredning
Länsvis förekomst för dynkardarspindel Observationer i Sverige för dynkardarspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Är i Sverige bara känd från Friseboda naturreservat söder om Åhus i Skåne. Fyndlokalen är den nordligast kända. Den har förgäves eftersökts i närliggande liknande till synes lämpliga områden i östra Skåne och i Halland utan att hittas. Är närmast känd från den polska och tyska Östersjökusten. Den beskrevs ursprungligen från sanddyner vid Danzig. I Tyskland finns den även på vegetationsfattiga sandmarker i inlandet. De flesta fynden är från östra Europa, Polen till Balkan, men den är även känd från Frankrike och Kanalöarna. Den är även rödlistad i flera andra länder, t.ex. i Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
I Europa finns endast spridda fynd från de centrala delarna. I Sverige är arten funnen upprepade gånger (1992-2014) på en lokal i östra Skåne, Friseboda. Arten är ofta funnen på torr och solexponerad mark, de svenska fynden är från öppen sandmark nära kusten. Det aktuella habitatet minskar pga igenväxning. Fynden i Skåne är även de nordligaste för arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (12-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
Ekologi
Arten är i sin nordligaste del av utbredningsområdet helt beroende av stora rörliga sanddyner med gles vegetation. Den tillhör de arter som behöver den störda sandmarken utan sammanhängande vegetation. Växer sandmarken igen med t.ex. mattbildande mossor eller högre gräs så försvinner arten. Den verkar inte kunna etablera sig i de sanddyner som ligger närmast havet. Arten behöver torra och solbelysta markytor. Den gör ett litet tredimensionellt nät i borsttåtel, renlavar eller liknande låg och glest växande vegetation. Arten övervintrar som juvenila individer och blir vuxen under senare delen av våren. Honor och enstaka hanar finns kvar under början av sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Dictynidae (kardarspindlar), Släkte Archaeodictyna, Art Archaeodictyna ammophila (Menge, 1871) - dynkardarspindel Synonymer Dictyna ammophila Menge, 1871

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation I Europa finns endast spridda fynd från de centrala delarna. I Sverige är arten funnen upprepade gånger (1992-2014) på en lokal i östra Skåne, Friseboda. Arten är ofta funnen på torr och solexponerad mark, de svenska fynden är från öppen sandmark nära kusten. Det aktuella habitatet minskar pga igenväxning. Fynden i Skåne är även de nordligaste för arten. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (12-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 16 (12-50) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,v)+2ab(iii,v)).
En liten, 1,5-2 mm lång, och mörkbrun-svart kardarspindel (fam. Dictynidae) med glest liggande ljusa hår som bildar ett ljusare mönster i form av ett längsgående band i den tätt håriga bakkroppen. Framkroppen har som hos många närstående arter fyra ljusa ränder av hår. Liksom andra kardarspindel har den en särskild spinnplatta (cribellum) framför spinnvårtorna. För säker bestämning behöver kopulationsorganen undersökas (se t.ex. Almquist 2005 och Nentwig 2013).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dynkardarspindel

Länsvis förekomst och status för dynkardarspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dynkardarspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Är i Sverige bara känd från Friseboda naturreservat söder om Åhus i Skåne. Fyndlokalen är den nordligast kända. Den har förgäves eftersökts i närliggande liknande till synes lämpliga områden i östra Skåne och i Halland utan att hittas. Är närmast känd från den polska och tyska Östersjökusten. Den beskrevs ursprungligen från sanddyner vid Danzig. I Tyskland finns den även på vegetationsfattiga sandmarker i inlandet. De flesta fynden är från östra Europa, Polen till Balkan, men den är även känd från Frankrike och Kanalöarna. Den är även rödlistad i flera andra länder, t.ex. i Polen och Tyskland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Dictynidae - kardarspindlar 
 • Släkte
  Archaeodictyna  
 • Art
  Archaeodictyna ammophila(Menge, 1871) - dynkardarspindel
  Synonymer
  Dictyna ammophila Menge, 1871

Arten är i sin nordligaste del av utbredningsområdet helt beroende av stora rörliga sanddyner med gles vegetation. Den tillhör de arter som behöver den störda sandmarken utan sammanhängande vegetation. Växer sandmarken igen med t.ex. mattbildande mossor eller högre gräs så försvinner arten. Den verkar inte kunna etablera sig i de sanddyner som ligger närmast havet. Arten behöver torra och solbelysta markytor. Den gör ett litet tredimensionellt nät i borsttåtel, renlavar eller liknande låg och glest växande vegetation. Arten övervintrar som juvenila individer och blir vuxen under senare delen av våren. Honor och enstaka hanar finns kvar under början av sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Det allvarligaste hotet är antagligen igenväxning. Rörliga sandmarker har under lång tid aktivt påverkats så att de ska växa igen. De få tänkbara områden som finns i södra Sverige med rörlig flygsand håller i många fall också på att växa igen. Förändring av torrmarksmiljöer där arten förekommer. Friseboda riskerar att sluta sig alltför mycket för att arten ska kunna överleva. Friseboda är det idag enda kända förekomstområdet och är skyddat som naturreservat och är ett Natura 2000-område.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Öppna upp igenväxta sanddyner längs kusten i sydligaste Sverige genom att föra bort träd, buskar och tät markvegetation och röra runt i markytan. Fortsatta skötselåtgärder som bibehåller lämplig öppenhet och dynamik (störningar) med blottad sand.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae. Part 2. Families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution Suppl 63: 287-601.

Menge, A. 1871. Preussische Spinnen IV. Abtheilung. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig (N. F.) 2: 265-296.

Merkens, S. 2002. Epigeic spider communities in inland dunes in the lowlands of Northern Germany. I: Toft, S. & Scharff, N. (red.) European Arachnology 2000, s. 215-222.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf , C. 2013. Araneae, Spinnen Europas. Version 1. 2013. http://www.araneae.unibe.ch/ Hämtad 17 jan. 2013.

Platen, R. & v. Broen, B. 2005. Gesamtartenliste und Rote Liste der Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) des Landes Berlin. I: Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege. Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Dictynidae - kardarspindlar 
 • Släkte
  Archaeodictyna  
 • Art
  Archaeodictyna ammophila, (Menge, 1871) - dynkardarspindel
  Synonymer
  Dictyna ammophila Menge, 1871
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2013