Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dynskulderlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Cymindis macularis
Dynskulderlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7,5–10 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Översidan är mörkt rödbrun med halssköldens sidor samt ben och antenner ljusare bruna. Täckvingarna vardera med en gul skulderfläck, som fortsätter smalt bakåt längs sidokanten. Hela översidan är grovt punkterad och hårig. Den närstående arten C. angularis har en liknande färgteckning, men är mindre och har en smalare kroppsform.
Utbredning
Länsvis förekomst för dynskulderlöpare Observationer i Sverige för dynskulderlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen över hela landet, men på få och glest spridda lokaler. Mer sammanhängande utbredd i sandområden längs kusterna, i inlandet främst på större flygsandfält. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och nakna sandfläckar. Gärna på ljunghedar, t.ex. på flygsand vid havet eller större sandfält i inlandet. Funnen över hela landet, men på få och glest spridda lokaler. Utbredd främst längs kusterna, med isolerade fynd i inlandet. Hotas av tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning förorsakad av upphörd hävd eller kvävenedfall. Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och vegetationslösa fläckar. På glest bevuxna ljunghedar eller sandgräshedar, t.ex. på flygsand vid havet eller sandfält i inlandet. Ofta på störd mark såsom betad sandmark, trädesåkrar, militära skjutfält, brandfält eller i igenväxande grustäkter. Övervintrar både som larv och som fullbildad skalbagge. Tillbringar dygnets ljusa timmar nedgrävd i sanden, och påträffas därför lättast med fallfällor, eller vid insamling nattetid med pannlampa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Cymindis, Art Cymindis macularis Fischer von Waldheim, 1824 - dynskulderlöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och nakna sandfläckar. Gärna på ljunghedar, t.ex. på flygsand vid havet eller större sandfält i inlandet. Funnen över hela landet, men på få och glest spridda lokaler. Utbredd främst längs kusterna, med isolerade fynd i inlandet. Hotas av tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning förorsakad av upphörd hävd eller kvävenedfall. Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder. Antalet lokalområden i landet skattas till 120 (80-160). Förekomstarean (AOO) skattas till 480 (320-640) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 7,5–10 mm lång jordlöpare med karakteristisk färgteckning. Översidan är mörkt rödbrun med halssköldens sidor samt ben och antenner ljusare bruna. Täckvingarna vardera med en gul skulderfläck, som fortsätter smalt bakåt längs sidokanten. Hela översidan är grovt punkterad och hårig. Den närstående arten C. angularis har en liknande färgteckning, men är mindre och har en smalare kroppsform.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dynskulderlöpare

Länsvis förekomst och status för dynskulderlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dynskulderlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen över hela landet, men på få och glest spridda lokaler. Mer sammanhängande utbredd i sandområden längs kusterna, i inlandet främst på större flygsandfält. Världsutbredningen sträcker sig från Centraleuropa till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Lebiini  
 • Släkte
  Cymindis  
 • Art
  Cymindis macularisFischer von Waldheim, 1824 - dynskulderlöpare

Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med sparsam vegetation och vegetationslösa fläckar. På glest bevuxna ljunghedar eller sandgräshedar, t.ex. på flygsand vid havet eller sandfält i inlandet. Ofta på störd mark såsom betad sandmark, trädesåkrar, militära skjutfält, brandfält eller i igenväxande grustäkter. Övervintrar både som larv och som fullbildad skalbagge. Tillbringar dygnets ljusa timmar nedgrävd i sanden, och påträffas därför lättast med fallfällor, eller vid insamling nattetid med pannlampa.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hotas av tallplantering eller annan exploatering av kustnära sandfält, samt igenväxning av sandmarker förorsakad av upphörd hävd eller atmosfärisk gödning (kvävenedfall). Tänkbara hot på sandfält i inlandet är täktrestaurering samt förhindrande av skogsbränder.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Undvik igenplantering av sandmarker, och upprätthåll beteshävd eller annan störning av sandfält och kusthedar. Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Lebiini  
 • Släkte
  Cymindis  
 • Art
  Cymindis macularis, Fischer von Waldheim, 1824 - dynskulderlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001. Rev. Håkan Ljungberg 2005, 2015