Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dysterfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus melancholicus
Dysterfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 9–12 mm lång jordlöpare med jämnbrett oval, något tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svart, antenner och fötter något ljusare. Den kan lätt förväxlas med flera närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för dysterfrölöpare Observationer i Sverige för dysterfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Öland och Gotland, främst på kustnära lokaler. I övriga Norden endast i Danmark. Arten förekommer vidare i Syd- och Mellaneuropa (med stora luckor), söderut till Nordafrika och österut till Mellanöstern.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på öppen, torr, vegetationsfattig sandmark, gärna på flacka flygsandfält med t ex strandråg, sandrör och sandstarr. Finns även på betade sandmarker och på trädesåkrar med sandstäpp- eller borsttåtelvegetation. Endast känd från ett fåtal kustnära lokaler i Skåne, på Öland och Gotland. Hotas av igenväxning eller exploatering av kustnära sandfält samt ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, torr, lös sandmark utan sammanhängande växttäcke. Gärna på flacka flygsandfält med till exempel strandråg, sandrör och sandstarr, även på betade sandmarker med sandstäpps- eller borsttåtelvegetation, på sandiga trädesåkrar samt i sandtäkter. Främst på kustnära sandfält, mer sällan i inlandet som t.ex. i Vombsänkan. Längre söderut i Europa är arten inte kustbunden. Den övervintrar sannolikt både som larv och som fullvuxen skalbagge. Skalbaggarna påträffas från maj till augusti. De är nattaktiva, och tillbringar dagen nedgrävda i sanden.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus melancholicus Dejean, 1829 - dysterfrölöpare Synonymer dysterlöpare

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på öppen, torr, vegetationsfattig sandmark, gärna på flacka flygsandfält med t ex strandråg, sandrör och sandstarr. Finns även på betade sandmarker och på trädesåkrar med sandstäpp- eller borsttåtelvegetation. Endast känd från ett fåtal kustnära lokaler i Skåne, på Öland och Gotland. Hotas av igenväxning eller exploatering av kustnära sandfält samt ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 9–12 mm lång jordlöpare med jämnbrett oval, något tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svart, antenner och fötter något ljusare. Den kan lätt förväxlas med flera närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dysterfrölöpare

Länsvis förekomst och status för dysterfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dysterfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Öland och Gotland, främst på kustnära lokaler. I övriga Norden endast i Danmark. Arten förekommer vidare i Syd- och Mellaneuropa (med stora luckor), söderut till Nordafrika och österut till Mellanöstern.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus melancholicusDejean, 1829 - dysterfrölöpare
  Synonymer
  dysterlöpare

Lever på öppen, torr, lös sandmark utan sammanhängande växttäcke. Gärna på flacka flygsandfält med till exempel strandråg, sandrör och sandstarr, även på betade sandmarker med sandstäpps- eller borsttåtelvegetation, på sandiga trädesåkrar samt i sandtäkter. Främst på kustnära sandfält, mer sällan i inlandet som t.ex. i Vombsänkan. Längre söderut i Europa är arten inte kustbunden. Den övervintrar sannolikt både som larv och som fullvuxen skalbagge. Skalbaggarna påträffas från maj till augusti. De är nattaktiva, och tillbringar dagen nedgrävda i sanden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

De viktigaste hoten torde vara igenväxning av kustnära sandfält (som en följd av upphört bete eller igenplantering med tall), ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk) samt exploatering (bebyggelse).

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Kända lokaler måste skyddas från igenplantering och exploatering. På lokaler som inte är naturliga flygsandfält måste igenväxning dessutom förhindras genom bibehållen beteshävd. Ett par av lokalerna i östra Skåne är militära övningsfält, där ett intensivt markslitage från körning med militära fordon bidrar till att upprätthålla för arten lämpliga betingelser.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus melancholicus, Dejean, 1829 - dysterfrölöpare
  Synonymer
  dysterlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.