Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  dystersopp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Porphyrellus porphyrosporus
Dystersopp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Dystersoppen är den enda arten i sitt släkte i Norden. Den liknar något en strävsopp men har mörk och dystert gråbrun färg på hatten, som är något sammetsartad. Porerna är grågulbruna och blir vid tumning blågröna. Foten är slät och jämnbrun. Köttet blir i snittytorna först vinrött, sedan olivgrått med blågrön nyans ovanför rörlagret och i fotens övre del. Lukten är sur och obehaglig, liksom smaken.
Utbredning
Länsvis förekomst för dystersopp Observationer i Sverige för dystersopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En art med sydvästlig utbredning i Sverige och de kända lokalerna är framför allt koncentrerade till Skåne och Västergötland. Den är också anträffad i Småland, Halland, Bohuslän och Närke. I Uppland är arten inte påträffad sedan 1965. Den uppträder mindre allmänt i Danmark och sällsynt i Norge men saknas i Finland. Den förekommer också i Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med främst bok, ev. även hassel i ängsbokskog och annan ädellövskog. Arten är knuten till rikare, gärna kalkrik mark. Den har en västlig utbredning och saknas eller är mycket sällsynt i östra Sverige. Total population i landet är liten och med få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar, och igenväxning av luckiga ädellövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (580-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Arten växer oftast i lövskog, framförallt bokskog, men är även funnen i barrskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· gran
· gran
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Boletales, Familj Boletaceae, Släkte Porphyrellus, Art Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J.Gilbert - dystersopp Synonymer Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J.Gilbert, Boletus porphyrosporus Fr. & Hök, Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H.Sm. & Thiers, Porphyrellus pseudoscaber Singer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst bok, ev. även hassel i ängsbokskog och annan ädellövskog. Arten är knuten till rikare, gärna kalkrik mark. Den har en västlig utbredning och saknas eller är mycket sällsynt i östra Sverige. Total population i landet är liten och med få mycel på varje lokal. Bedöms ha minskat och fortgående att minska, huvudsakligen p.g.a. avverkningar, och igenväxning av luckiga ädellövskogar. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (2000-20000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (500). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 500 (100-1000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1500 (580-1500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Dystersoppen är den enda arten i sitt släkte i Norden. Den liknar något en strävsopp men har mörk och dystert gråbrun färg på hatten, som är något sammetsartad. Porerna är grågulbruna och blir vid tumning blågröna. Foten är slät och jämnbrun. Köttet blir i snittytorna först vinrött, sedan olivgrått med blågrön nyans ovanför rörlagret och i fotens övre del. Lukten är sur och obehaglig, liksom smaken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för dystersopp

Länsvis förekomst och status för dystersopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för dystersopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En art med sydvästlig utbredning i Sverige och de kända lokalerna är framför allt koncentrerade till Skåne och Västergötland. Den är också anträffad i Småland, Halland, Bohuslän och Närke. I Uppland är arten inte påträffad sedan 1965. Den uppträder mindre allmänt i Danmark och sällsynt i Norge men saknas i Finland. Den förekommer också i Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Porphyrellus  
 • Art
  Porphyrellus porphyrosporus(Fr. & Hök) E.-J.Gilbert - dystersopp
  Synonymer
  Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J.Gilbert
  Boletus porphyrosporus Fr. & Hök
  Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H.Sm. & Thiers
  Porphyrellus pseudoscaber Singer

Arten växer oftast i lövskog, framförallt bokskog, men är även funnen i barrskog.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Slutavverkning och ändrad markanvändning i framförallt bokskog innebär ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
På artens växtplatser bör avverkning undvikas eller ske med stor försiktighet. Artens ekologi och behovet av bevarandeåtgärder bör utredas ytterligare.
Utländska namn – NO: Falsk brunskrubb, DK: Sodrørhat, FI: Savutatit.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Boletales  
 • Underordning
  Boletineae  
 • Familj
  Boletaceae  
 • Släkte
  Porphyrellus  
 • Art
  Porphyrellus porphyrosporus, (Fr. & Hök) E.-J.Gilbert - dystersopp
  Synonymer
  Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) E.-J.Gilbert
  Boletus porphyrosporus Fr. & Hök
  Tylopilus porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H.Sm. & Thiers
  Porphyrellus pseudoscaber Singer
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin 2001.