Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekbrunbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Hypulus quercinus
Ekbrunbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En smal, brokigt färgad övervägande brun skalbagge som är 5–6 mm lång. Längst bak på halsskölden finns två djupa gropar som går fram till mitten av halsskölden. Vid basen av täckvingarna finns en böjd svart fläck, bakom mitten ett brett svart tvärband samt vid spetsen en svart fläck.
Utbredning
Länsvis förekomst för ekbrunbagge Observationer i Sverige för ekbrunbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Utvecklas i fuktig ved i rotbenen av döende partier av ekar, men kanske främst i ekstubbar angripna av rostöra (Hymenochaeta rubiginosa). Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i fuktig ved i rotbenen av döende partier av ekar, kanske främst i ekstubbar angripna av rostöra (Hymenochaeta rubiginosa). Larven gnager längsgående, oregelbundna, gnagmjölsfyllda gångar på gränsen mellan rödmurken och fast, ofta mycket hård ved. Utvecklingen är minst tvåårig. Kläckningen sker på sensommaren eller hösten och skalbaggen övervintrar i veden för att sedan äta sig ut följande vår.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· korkmussling
· korkmussling
· rostöra
· rostöra
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Melandryidae (brunbaggar), Släkte Hypulus, Art Hypulus quercinus (Quensel, 1790) - ekbrunbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Utvecklas i fuktig ved i rotbenen av döende partier av ekar, men kanske främst i ekstubbar angripna av rostöra (Hymenochaeta rubiginosa). Utbredd från Skåne till Värmland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,iii)).
En smal, brokigt färgad övervägande brun skalbagge som är 5–6 mm lång. Längst bak på halsskölden finns två djupa gropar som går fram till mitten av halsskölden. Vid basen av täckvingarna finns en böjd svart fläck, bakom mitten ett brett svart tvärband samt vid spetsen en svart fläck.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ekbrunbagge

Länsvis förekomst och status för ekbrunbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekbrunbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Värmland. Närmast i Danmark, Norge, Estland och Lettland. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Hypulini  
 • Släkte
  Hypulus  
 • Art
  Hypulus quercinus(Quensel, 1790) - ekbrunbagge

Larvutvecklingen sker i fuktig ved i rotbenen av döende partier av ekar, kanske främst i ekstubbar angripna av rostöra (Hymenochaeta rubiginosa). Larven gnager längsgående, oregelbundna, gnagmjölsfyllda gångar på gränsen mellan rödmurken och fast, ofta mycket hård ved. Utvecklingen är minst tvåårig. Kläckningen sker på sensommaren eller hösten och skalbaggen övervintrar i veden för att sedan äta sig ut följande vår.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· korkmussling - Daedalea quercina (Har betydelse)
· rostöra - Hymenochaete rubiginosa (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten har minskat stark på grund av att grova ekar ofta avverkats eller kvävts och skuggats bort av uppväxande ungträd. Även om arten kan leva kvar länge i grova ekstubbar, främst i skuggigt läge, missgynnas den av kalhuggning som torkar ut veden.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara slutna bestånd av grov ek.

Appelqvist, T. & Bengtson, Ola 1992. Biologisk dokumentation av Rya skogs norra del samt en naturkonsekvensbeskrivning av ett eventuellt intrång i denna del i samband med en utbyggnad av Ryaverket.

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 9–28.

Jansson, N. & Antonsson, K. 1994-95. Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt. Länsstyrelsen i Östergötlands län 1994–1995.

Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 83–96.

Mjöberg, E. 1903. Sällsyntare Coleoptera. Ent. Tidskr. 24: 107–110.

Palm, T. 1937. Om coleopterfaunan i Ombergstrakten. Tillägg II. Ent. Tidskr. 58: 172–177.

Palm, T. 1950. Anteckningar om svenska skalbaggar. V. Ent. Tidskr. 71: 129–143.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar. VI. Ent. Tidskr. 72: 39–53.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 292.

Roth, C. D. E. 1897. Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna. Ent. Tidskr. 18: 127–138.

Widenfalk, T. 1953. Några skalbaggsfynd från Västmanland. Ent. Tidskr. 74: 158–159.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Melandryidae - brunbaggar 
 • Underfamilj
  Melandryinae  
 • Tribus
  Hypulini  
 • Släkte
  Hypulus  
 • Art
  Hypulus quercinus, (Quensel, 1790) - ekbrunbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.