Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekcylinderbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Platypus cylindrus
Ekcylinderbagge Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–5,5 mm, nötbrun- svartbrun skalbagge med långsmal, cylindrisk kropp. Antennerna är korta med en stor tillplattad klubba. Benen, särskilt frambenen, är korta och mycket kraftigt byggda. Täckvingar med skarpt avsatta punktstrimmor. Baktill på täckvingarna bildar strimmellanrummen utstående små taggar. Arten är så karakteristisk att förväxling med andra inhemska skalbaggsarter är utesluten.
Utbredning
Länsvis förekomst för ekcylinderbagge Observationer i Sverige för ekcylinderbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
I Sverige är arten med säkerhet endast känd från Blekinge, där den påträffades vid Bräkne-Hoby och Mörrum under några decennier fram till 1950-talet. Därefter föreligger inga fynd av reproducerande populationer, men arten är funnen 1995 i importerat virke vid ett sågverk i östra Småland. Arten är inte känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar Syd- och Mellaneuropa, Turkiet, Kaukasus och Nordafrika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker i död ved av grova lövträd, i Sverige uteslutande av ek. I Mellaneuropa är arten också känd från bok, alm och kastanj. Larven lever av vedlevande svampar som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Endast känd från två lokaler i Blekinge. Inga fynd efter 1950, men påträffad 1995 vid ett sågverk i östra Småland, förmodligen införd med virke. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i död ved av grova lövträd, i Sverige uteslutande av ek. I Mellaneuropa är arten också känd från bok, alm och kastanj. En gång anläggs in i veden på nyligen döda träd, såsom färska avverkningsstubbar eller lagrat ekvirke. Fortplantningen sker under försommaren. Hanen gnager sig in en halv cm och parar sig sedan med en hona som förlänger gången upp till 5 cm´s djup. Vid äggläggningen inokuleras veden med en ambrosiasvamp, av vilken larverna sedan livnär sig. Den nya generationen lämnar gångarna genom samma hål som föräldradjuren gnagde sig in i veden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· blånadssvampsordningen
· blånadssvampsordningen
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Platypus, Art Platypus cylindrus (Fabricius, 1792) - ekcylinderbagge Synonymer trubbnosbagge

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i död ved av grova lövträd, i Sverige uteslutande av ek. I Mellaneuropa är arten också känd från bok, alm och kastanj. Larven lever av vedlevande svampar som ympas in av honan i samband med äggläggningen. Endast känd från två lokaler i Blekinge. Inga fynd efter 1950, men påträffad 1995 vid ett sågverk i östra Småland, förmodligen införd med virke. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 5–5,5 mm, nötbrun- svartbrun skalbagge med långsmal, cylindrisk kropp. Antennerna är korta med en stor tillplattad klubba. Benen, särskilt frambenen, är korta och mycket kraftigt byggda. Täckvingar med skarpt avsatta punktstrimmor. Baktill på täckvingarna bildar strimmellanrummen utstående små taggar. Arten är så karakteristisk att förväxling med andra inhemska skalbaggsarter är utesluten.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för ekcylinderbagge

Länsvis förekomst och status för ekcylinderbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekcylinderbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten med säkerhet endast känd från Blekinge, där den påträffades vid Bräkne-Hoby och Mörrum under några decennier fram till 1950-talet. Därefter föreligger inga fynd av reproducerande populationer, men arten är funnen 1995 i importerat virke vid ett sågverk i östra Småland. Arten är inte känd från övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen omfattar Syd- och Mellaneuropa, Turkiet, Kaukasus och Nordafrika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Platypodinae - cylinderbaggar 
 • Tribus
  Platypodini  
 • Släkte
  Platypus  
 • Art
  Platypus cylindrus(Fabricius, 1792) - ekcylinderbagge
  Synonymer
  trubbnosbagge

Larvutvecklingen sker i död ved av grova lövträd, i Sverige uteslutande av ek. I Mellaneuropa är arten också känd från bok, alm och kastanj. En gång anläggs in i veden på nyligen döda träd, såsom färska avverkningsstubbar eller lagrat ekvirke. Fortplantningen sker under försommaren. Hanen gnager sig in en halv cm och parar sig sedan med en hona som förlänger gången upp till 5 cm´s djup. Vid äggläggningen inokuleras veden med en ambrosiasvamp, av vilken larverna sedan livnär sig. Den nya generationen lämnar gångarna genom samma hål som föräldradjuren gnagde sig in i veden.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· blånadssvampsordningen - Ophiostomatales (Viktig)
Artens nuvarande status i landet är oklar. Generella hot är minskande arealer med ekskog och brist på lämpligt utvecklingssubstrat i form av nydöda ekar och stubbar i solexponerade lägen.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Ekcylinderbaggens förekomst i landet bör undersökas genom inventeringar i Blekinge. Om arten återfinns i landet bör man överväga åtgärder för att nyskapa lämpligt substrat, t.ex. att ställa högstubbar av ek i varma lägen.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken. SLU Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. 16: 348.

Pfeffer, A. 1995. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer. Pro Entomologia, c/o Naturhistorisches Museum Basel.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Platypodinae - cylinderbaggar 
 • Tribus
  Platypodini  
 • Släkte
  Platypus  
 • Art
  Platypus cylindrus, (Fabricius, 1792) - ekcylinderbagge
  Synonymer
  trubbnosbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Lindelöw 2007. © ArtDatabanken, SLU 2008.