Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekmulmbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Pentaphyllus testaceus
Ekmulmbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bred och ovalt formad, gul skalbagge som är 1,5–2 mm lång. Översidan är täckt av en kort fin behåring. Antennerna är ganska korta med en svagt utbildad klubba.
Utbredning
Länsvis förekomst för ekmulmbagge Observationer i Sverige för ekmulmbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Gästrikland. Arten förekommer även i Danmark, Finland och Estland liksom i mellersta och södra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker främst i fuktig rödmurken ekved, men arten påträffas ofta även i mycelhaltig bokved och i trädsvampar, bland annat gamla exemplar av svavelticka på ek. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker främst i fuktig rödmurken ekved, men arten påträffas ofta även i mycelhaltig bokved och i trädsvampar, bland annat gamla exemplar av svavelticka (Laetiporus sulphureus) på ek.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· fjällticka
· fjällticka
· svavelticka
· svavelticka
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Pentaphyllus, Art Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792) - ekmulmbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker främst i fuktig rödmurken ekved, men arten påträffas ofta även i mycelhaltig bokved och i trädsvampar, bland annat gamla exemplar av svavelticka på ek. Utbredd från Skåne till Gästrikland. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (150-400). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (600-1600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En bred och ovalt formad, gul skalbagge som är 1,5–2 mm lång. Översidan är täckt av en kort fin behåring. Antennerna är ganska korta med en svagt utbildad klubba.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ekmulmbagge

Länsvis förekomst och status för ekmulmbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekmulmbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Gästrikland. Arten förekommer även i Danmark, Finland och Estland liksom i mellersta och södra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Diaperini  
 • Släkte
  Pentaphyllus  
 • Art
  Pentaphyllus testaceus(Hellwig, 1792) - ekmulmbagge

Larvutvecklingen sker främst i fuktig rödmurken ekved, men arten påträffas ofta även i mycelhaltig bokved och i trädsvampar, bland annat gamla exemplar av svavelticka (Laetiporus sulphureus) på ek.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· fjällticka - Polyporus squamosus (Har betydelse)
· svavelticka - Laetiporus sulphureus (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning av ihåliga ekar och bokar samt igenväxning av hagmarker med gamla ekar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara äldre lövskog, i synnerhet ihåliga träd och låt vindfällen ligga kvar och multna ned. Håll hagmarkerna i hävd så att deras gamla ekar inte skuggas ut.

Andersson, B. 1981. Notiser om svenska skalbaggar 3. Ent. Tidskr. 102: 141–146.

Jansson, A. 1952. Coleopterologiska bidrag. 43. Globicornis nigripes F. i Östergötland. Opusc. Ent. 17: 95–96.

Jansson, N. & Antonsson, K. 1994–95. Eklandskapet som miljöövervakningsobjekt. Länsstyrelsen i Östergötlands län 1994–1995.

Lundblad, O. 1949. Några faunistiska koleopternotiser av C. J. Schönherr. Ent. Tidskr. 70: 147–154.

Palm, T. 1942. Coleopterfaunan vid Nedre Dalälven. Ent. Tidskr. 63: 1–59.

Palm, T. 1951. Anteckningar om svenska skalbaggar. VI. Ent. Tidskr. 72: 39–53.

Palm, T. 1953. För Sverige nya Coleoptera. XIII. Ent. Tidskr. 74: 130–136.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinderkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 299.

Roth, C. D. E. 1897. Bidrag till en bild af Skånes insektsfauna. Ent. Tidskr. 18: 127–138.

Wanntorp, H.-E. 1962. Några intressanta skalbaggsfynd. Opusc. Ent. 27: 57–58.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Diaperini  
 • Släkte
  Pentaphyllus  
 • Art
  Pentaphyllus testaceus, (Hellwig, 1792) - ekmulmbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.