Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  eksnabblöpare

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Philodromus praedatus
Eksnabblöpare Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor spindel, något mindre än de flesta snabblöparspindlar. Arten är svårskiljd från några närstående arter, skiljs från dessa på kopulationsorganen. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.
Utbredning
Länsvis förekomst för eksnabblöpare Observationer i Sverige för eksnabblöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den är endast känd från några få lokaler i södra Sverige. I Skåne är den funnen öster om Veberöd och i Skäralid, i Västergötland är den funnen på Kinnekulle. Arten är endast känd från ett fåtal lokaler i Central- och Västeuropa, även rapporterad från Sibirien. Arten är funnen i Danmark och är rödlistad (DD). Har i Sverige sin nordligaste utbredning.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är den känd från Skåne-Södermanland, men det föreligger sannolikt ett betydande mörkertal. Lever i gamla solitära, vidkroniga ekar och andra träd. Habitatet minskar fortgående. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Nästan alla fynd härstammar från gamla och grova ekar, mer eller mindre solitärt stående och alltså står soligt. Troligtvis är arten beroende av grova, ensamstående träd med skrovlig bark. Vuxna hanar och honor påträffas under sommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Philodromidae (snabblöparspindlar), Släkte Philodromus, Art Philodromus praedatus O.Pickard-Cambridge, 1871 - eksnabblöpare Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa jämfört med Sverige. I Sverige är den känd från Skåne-Södermanland, men det föreligger sannolikt ett betydande mörkertal. Lever i gamla solitära, vidkroniga ekar och andra träd. Habitatet minskar fortgående. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (10-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (40-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En medelstor spindel, något mindre än de flesta snabblöparspindlar. Arten är svårskiljd från några närstående arter, skiljs från dessa på kopulationsorganen. Bra teckningar finns hos Roberts 1995.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för eksnabblöpare

Länsvis förekomst och status för eksnabblöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för eksnabblöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den är endast känd från några få lokaler i södra Sverige. I Skåne är den funnen öster om Veberöd och i Skäralid, i Västergötland är den funnen på Kinnekulle. Arten är endast känd från ett fåtal lokaler i Central- och Västeuropa, även rapporterad från Sibirien. Arten är funnen i Danmark och är rödlistad (DD). Har i Sverige sin nordligaste utbredning.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Philodromus  
 • Art
  Philodromus praedatusO.Pickard-Cambridge, 1871 - eksnabblöpare

Nästan alla fynd härstammar från gamla och grova ekar, mer eller mindre solitärt stående och alltså står soligt. Troligtvis är arten beroende av grova, ensamstående träd med skrovlig bark. Vuxna hanar och honor påträffas under sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Fällning av gamla ekar och igenväxning runt sådana.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas. Äldre solitära ekar måste bevaras och rekryteringen av nya gammelekar måste säkras.

Jonsson, L. J. Tre för Sverige nya spindelarter. Entomologisk Tidskrift 111: 83–86.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Philodromidae - snabblöparspindlar 
 • Släkte
  Philodromus  
 • Art
  Philodromus praedatus, O.Pickard-Cambridge, 1871 - eksnabblöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.