Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  ekvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus cossus
Ekvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av de vita, starkt slemmiga arterna i gruppen elfenbensvaxskivlingar med en speciell s.k. ”cossus-lukt" som påminner om den hos träddödarlarven (Cossus cossus). Arterna är morfologiskt mycket lika varandra och skiljs lättast på ekologin (värdträd) och fruktkropparnas eventuella färgförändring efter kemisk reaktion med kaliumhydroxid (KOH). Fruktkropparna hos arten är något större och kraftigare än hos de andra arterna i gruppen och kan få en upp till 8 cm bred hatt som vanligen har en bred puckel. Hattfärgen är rent vit men äldre fruktkroppar får ofta en gråbrunaktig färgton mot mitten. Foten är cylindrisk och basen inte lika tydligt tillspetsad som hos de andra arterna i gruppen. Den är påfallande flockig och grånar något med åldern. Ingen eller endast svag färgreaktion med KOH.
Utbredning
Länsvis förekomst för ekvaxskivling Observationer i Sverige för ekvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förefaller ha en östlig tyngdpunkt i sin svenska förekomst. Ganska många fynd har gjorts på Öland, Gotland och i Uppland medan det i av mykologer tämligen flitigt besökta Västergötland bara föreligger 3 fynd. I övrigt känd från Östergötland, Södermanland och Närke med enstaka fynd. Rimligtvis kommer den att hittas i flera landskap vid eftersök. Ett fynd har nyligen gjorts i södra Norge (Kragerö i Telemark) men arten är ännu inte med säkerhet känd från Danmark och Finland. I södra och mellersta Europa är den ganska vanlig under olika ekarter. I en ekskog i nordvästra Tunisien var arten rikligt förekommande vid ett besök 1976.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek i i kalk- och örtrika, helst betespräglad och luckig ekskog, blandädellövskog, lövlund och hagmark. Finns i södra Sverige upp till mälarlandskapen. Total population bedöms minska och fortgående att minska p.g.a. minskande arealer av luckiga ekskogar av lämplig kvalitet. Kan missgynnas av EUs nya regler för miljöstöd. Tidigare ibland förväxlad med andra vita skogsvaxingar som t ex H. discoxhanthus som dock enbart växer i bokskog. Under en period även kallad H. quercetorum. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med ek i ädellövskog, lövlundar och hagmark. Arten är uteslutande knuten till ek, kräver någorlunda bördiga markförhållanden och förekommer inte i utpräglat hedartad skog. Det är en sydlig art som sannolikt är värmekrävande.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr. - ekvaxskivling Synonymer Agaricus cossus Sowerby, Hygrophorus quercetorum P.D.Orton, Hygrophorus quercuum P.D.Orton, Hygrophorus quercorum P.D.Orton, ekvaxing

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i i kalk- och örtrika, helst betespräglad och luckig ekskog, blandädellövskog, lövlund och hagmark. Finns i södra Sverige upp till mälarlandskapen. Total population bedöms minska och fortgående att minska p.g.a. minskande arealer av luckiga ekskogar av lämplig kvalitet. Kan missgynnas av EUs nya regler för miljöstöd. Tidigare ibland förväxlad med andra vita skogsvaxingar som t ex H. discoxhanthus som dock enbart växer i bokskog. Under en period även kallad H. quercetorum. Antalet reproduktiva individer skattas till 6000 (600-12000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (30-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (120-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
En av de vita, starkt slemmiga arterna i gruppen elfenbensvaxskivlingar med en speciell s.k. ”cossus-lukt" som påminner om den hos träddödarlarven (Cossus cossus). Arterna är morfologiskt mycket lika varandra och skiljs lättast på ekologin (värdträd) och fruktkropparnas eventuella färgförändring efter kemisk reaktion med kaliumhydroxid (KOH). Fruktkropparna hos arten är något större och kraftigare än hos de andra arterna i gruppen och kan få en upp till 8 cm bred hatt som vanligen har en bred puckel. Hattfärgen är rent vit men äldre fruktkroppar får ofta en gråbrunaktig färgton mot mitten. Foten är cylindrisk och basen inte lika tydligt tillspetsad som hos de andra arterna i gruppen. Den är påfallande flockig och grånar något med åldern. Ingen eller endast svag färgreaktion med KOH.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för ekvaxskivling

Länsvis förekomst och status för ekvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för ekvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förefaller ha en östlig tyngdpunkt i sin svenska förekomst. Ganska många fynd har gjorts på Öland, Gotland och i Uppland medan det i av mykologer tämligen flitigt besökta Västergötland bara föreligger 3 fynd. I övrigt känd från Östergötland, Södermanland och Närke med enstaka fynd. Rimligtvis kommer den att hittas i flera landskap vid eftersök. Ett fynd har nyligen gjorts i södra Norge (Kragerö i Telemark) men arten är ännu inte med säkerhet känd från Danmark och Finland. I södra och mellersta Europa är den ganska vanlig under olika ekarter. I en ekskog i nordvästra Tunisien var arten rikligt förekommande vid ett besök 1976.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus cossus(Sowerby) Fr. - ekvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus cossus Sowerby
  Hygrophorus quercetorum P.D.Orton
  Hygrophorus quercuum P.D.Orton
  Hygrophorus quercorum P.D.Orton
  ekvaxing

Bildar mykorrhiza med ek i ädellövskog, lövlundar och hagmark. Arten är uteslutande knuten till ek, kräver någorlunda bördiga markförhållanden och förekommer inte i utpräglat hedartad skog. Det är en sydlig art som sannolikt är värmekrävande.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Total population bedöms minska på grund av minskande arealer habitat av lämplig kvalitet. Missgynnas av avverkning av värdträd i jordbrukslandskapet.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Öppna och luckiga ekskogar och ekhagar där arten förekommer bör bevaras med fortsatt hävd.
Artnamnet cossus har tidigare använts på andra arter i gruppen vilket gör att det inte alltid går att säkert avgöra vilken art som avses vid äldre fynduppgifter.

Jacobsson, S. & Malm, E. 1998. Gruppen elfenbensvaxingar i Sverige. Jordstjärnan 19 (3):5-22. (BILD)

Larsson, E.; Jacobsson, S. & Stridvall, A. 2011. Släktet Hygrophorus, skogsvaxskivlingar i Sverige. S. 34. Sveriges Mykologiska Förening (BILD)

Stridvall, L. & A. Stridvall 2012: Personlig hemsida, Hygrophorus cossus [[http://www.stridvall.se/fungi/gallery/Hygrophorus/NIKB2732]] BILD (Hämtad 2012-11-23)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus cossus, (Sowerby) Fr. - ekvaxskivling
  Synonymer
  Agaricus cossus Sowerby
  Hygrophorus quercetorum P.D.Orton
  Hygrophorus quercuum P.D.Orton
  Hygrophorus quercorum P.D.Orton
  ekvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012