Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  elegant glansblomfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Orthonevra elegans
Elegant glansblomfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, metalliskt grön- eller blåglänsande art med delvis gula ben, långa antenner och ett mörkt tvärband på ögonen. Förr mycket sällsynt påträffad i Götaland, numera sannolikt försvunnen.

Längd 5-6 mm. Ansikte framifrån sett något bredare än ett öga. Tredje antennsegmentet mycket långsmalt (fyra gånger så långt som brett) och brunt (nedtill något ljusare). Ögon med ett mörkt, ungefär vågrätt band. Hanens ögonsöm ungefär lika lång som pannan. Ryggsköld med fyra matta, mörka, mer eller mindre fullständiga längsstrimmor samt kort och ljus behåring. Skutell med en tydlig och flera antydda tvärfåror. Vingar svagt gråaktiga, främre tvärribban (r-m) svart men inte skuggad. Främre bakkantribban böjd i spetsig eller rät vinkel. Vingmärke gult. Ben övervägande svarta. Lår metallglänsande, spetsen och inre tredjedelen gula. Även skenbenens spets och fötternas två första segment är ibland gula.
Arten skiljs lätt från de två övriga artena i släktet som har gula ben och långa antenner (O. intermedia och O. stackelbergi) genom att dessa saknar mörkt ögonband.
Utbredning
Länsvis förekomst för elegant glansblomfluga Observationer i Sverige för elegant glansblomfluga
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Det senaste säkra svenska fyndet av elegant glansblomfluga gjordes i Halland 1955. I övrigt finns bara ett fåtal 1800-talsfynd från Halland och Östergötland, möjligen också från Skåne och Västergötland. Flera andra som ”O. elegans” etiketterade museiexemplar har visat sig tillhöra O. intermedia eller O. stackelbergi (vilka tidigare inte utskildes som egna arter). Arten är därför sannolikt försvunnen från Sverige sedan mer än 50 år, troligen på grund av torrläggning, utdikning och uppodling av fuktiga ängar och andra våtmarker. I Danmark finns den sällsynt på Jylland och betraktas som indikatorart för skyddsvärda våtmarker. I Finland finns ett äldre fynd (en hona) från Karislojo i landets sydligaste del. I övriga Europa förekommer arten från Baltikum, Ryssland, Polen och norra Tyskland söderut till Alperna (Schweiz och Österrike), Bulgarien och Rumänien. Åtminstone i Mellaneuropa är den sällsynt, sannolikt beroende på att mängden ängsmark med små källor har minskat kraftigt. Världsutbredningen omfattar även Sibirien till Stilla havet samt Mongoliet och Kina.
I Danmark förekommer arten endast på Jylland och där sällsynt på fuktängar och kärr längs åar. Den har tagits på 9 nyare lokaler, fyra lokaler enbart före 1950 och två enbart före år 1900. Äldre litteraturuppgift från Finland avser annan art. I övriga Europa är arten dokumenterad från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike (norra), Schweiz, Österrike, Polen, Bulgarien, Rumänien och Ryssland. I Polen finns i mellersta delen av landet. I Tyskland är arten akut hotad. Från Niedersachsen föreligger endast en hona från 1920. Arten är ej dokumenterad från exempelvis Schleswig, Berlinområdet eller Württemberg. Från Belgien föreligger fynd från sju lokaler, alla från före 1965 och därav fem från enbart före 1950. Arten anses där numera vara utdöd, liksom i Frankrike där den har funnits i Parissänkan. Från Schweiz föreligger fynd från 1800-talet, 1927 och 1979.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Hittills har fyra riktiga 1800-talsbelägg av O. elegans från Halland och Östergötland identifierats i museisamlingar. (Flera uppgifter från bl a Skåne har visat sig tillhöra annan art). Från 1900-talet finns ett belägg från Östergötland (Sjögestad 1931) och en overifierad litteraturuppgift från Småland (Store Mosse, Hädinge 1945). Glansblomflugor kan vara svåra att få syn på och i vissa fall behövs riktad inventering. Därför förmodas att arten kan finnas kvar trots att den är lätt att identifiera. Fler belägg borde ha hittats i samlingar om den inte var sällsynt med speciella krav. Larven lever akvatiskt som saprofag i källkärr. Arten kan ha drabbats av torrläggning, avvattning och uppodling av fuktiga ängar och andra våtmarker i jordbrukslandskapet. I Norden förekommer den även sällsynt i Danmark och södra Finland på fuktängar och kärr längs åar. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Elegant glansblomfluga förekommer i Danmark på fuktiga ängar och myrar längs Jyllands ådalar. Flugorna besöker flockblommiga växter (fam. Apiaceae) som hundkäx Anthriscus sylvestris, bäckmärke Berula erecta och sprängört Cicuta virosa samt älggräs Filipendula ulmaria och myrbräcka Saxifraga hirculus. Flygtiden varar från slutet av juni till augusti. Larven är inte känd men lever troligen (liksom hos släktets övriga arter) i vatten och har ett kort andningsrör.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Syrphidae (blomflugor), Släkte Orthonevra (glansblomflugor), Art Orthonevra elegans (Meigen, 1822) - elegant glansblomfluga Synonymer elegant metallblomfluga, bandad glansblomfluga

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Hittills har fyra riktiga 1800-talsbelägg av O. elegans från Halland och Östergötland identifierats i museisamlingar. (Flera uppgifter från bl a Skåne har visat sig tillhöra annan art). Från 1900-talet finns ett belägg från Östergötland (Sjögestad 1931) och en overifierad litteraturuppgift från Småland (Store Mosse, Hädinge 1945). Glansblomflugor kan vara svåra att få syn på och i vissa fall behövs riktad inventering. Därför förmodas att arten kan finnas kvar trots att den är lätt att identifiera. Fler belägg borde ha hittats i samlingar om den inte var sällsynt med speciella krav. Larven lever akvatiskt som saprofag i källkärr. Arten kan ha drabbats av torrläggning, avvattning och uppodling av fuktiga ängar och andra våtmarker i jordbrukslandskapet. I Norden förekommer den även sällsynt i Danmark och södra Finland på fuktängar och kärr längs åar. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (0-20). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (0-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,v)).
En liten, metalliskt grön- eller blåglänsande art med delvis gula ben, långa antenner och ett mörkt tvärband på ögonen. Förr mycket sällsynt påträffad i Götaland, numera sannolikt försvunnen.

Längd 5-6 mm. Ansikte framifrån sett något bredare än ett öga. Tredje antennsegmentet mycket långsmalt (fyra gånger så långt som brett) och brunt (nedtill något ljusare). Ögon med ett mörkt, ungefär vågrätt band. Hanens ögonsöm ungefär lika lång som pannan. Ryggsköld med fyra matta, mörka, mer eller mindre fullständiga längsstrimmor samt kort och ljus behåring. Skutell med en tydlig och flera antydda tvärfåror. Vingar svagt gråaktiga, främre tvärribban (r-m) svart men inte skuggad. Främre bakkantribban böjd i spetsig eller rät vinkel. Vingmärke gult. Ben övervägande svarta. Lår metallglänsande, spetsen och inre tredjedelen gula. Även skenbenens spets och fötternas två första segment är ibland gula.
Arten skiljs lätt från de två övriga artena i släktet som har gula ben och långa antenner (O. intermedia och O. stackelbergi) genom att dessa saknar mörkt ögonband.

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för elegant glansblomfluga

Länsvis förekomst och status för elegant glansblomfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för elegant glansblomfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det senaste säkra svenska fyndet av elegant glansblomfluga gjordes i Halland 1955. I övrigt finns bara ett fåtal 1800-talsfynd från Halland och Östergötland, möjligen också från Skåne och Västergötland. Flera andra som ”O. elegans” etiketterade museiexemplar har visat sig tillhöra O. intermedia eller O. stackelbergi (vilka tidigare inte utskildes som egna arter). Arten är därför sannolikt försvunnen från Sverige sedan mer än 50 år, troligen på grund av torrläggning, utdikning och uppodling av fuktiga ängar och andra våtmarker. I Danmark finns den sällsynt på Jylland och betraktas som indikatorart för skyddsvärda våtmarker. I Finland finns ett äldre fynd (en hona) från Karislojo i landets sydligaste del. I övriga Europa förekommer arten från Baltikum, Ryssland, Polen och norra Tyskland söderut till Alperna (Schweiz och Österrike), Bulgarien och Rumänien. Åtminstone i Mellaneuropa är den sällsynt, sannolikt beroende på att mängden ängsmark med små källor har minskat kraftigt. Världsutbredningen omfattar även Sibirien till Stilla havet samt Mongoliet och Kina.
I Danmark förekommer arten endast på Jylland och där sällsynt på fuktängar och kärr längs åar. Den har tagits på 9 nyare lokaler, fyra lokaler enbart före 1950 och två enbart före år 1900. Äldre litteraturuppgift från Finland avser annan art. I övriga Europa är arten dokumenterad från Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike (norra), Schweiz, Österrike, Polen, Bulgarien, Rumänien och Ryssland. I Polen finns i mellersta delen av landet. I Tyskland är arten akut hotad. Från Niedersachsen föreligger endast en hona från 1920. Arten är ej dokumenterad från exempelvis Schleswig, Berlinområdet eller Württemberg. Från Belgien föreligger fynd från sju lokaler, alla från före 1965 och därav fem från enbart före 1950. Arten anses där numera vara utdöd, liksom i Frankrike där den har funnits i Parissänkan. Från Schweiz föreligger fynd från 1800-talet, 1927 och 1979.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Orthonevra - glansblomflugor 
 • Art
  Orthonevra elegans(Meigen, 1822) - elegant glansblomfluga
  Synonymer
  elegant metallblomfluga
  bandad glansblomfluga

Elegant glansblomfluga förekommer i Danmark på fuktiga ängar och myrar längs Jyllands ådalar. Flugorna besöker flockblommiga växter (fam. Apiaceae) som hundkäx Anthriscus sylvestris, bäckmärke Berula erecta och sprängört Cicuta virosa samt älggräs Filipendula ulmaria och myrbräcka Saxifraga hirculus. Flygtiden varar från slutet av juni till augusti. Larven är inte känd men lever troligen (liksom hos släktets övriga arter) i vatten och har ett kort andningsrör.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Sötvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark, Vattendrag, Småvatten

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Vatten (Viktig)
Arten kan ha drabbats av torrläggning, avvattning och uppodling av fuktiga ängar och andra våtmarker.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Återställande av fuktiga ängar och våtmarker. Skydda eller återställ meandrande bäckar och mindre vattendrag och därmed närliggande fuktängar.
Namngivning: Orthonevra elegans (Meigen, 1822). Originalbeskrivning: Chrysogaster elegans. Systematische Beschreibung 3: 272.

Etymologi: elegans (lat.) = elegant etc.

Uttal: [Ortonévra élegans]

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugor: Eristalinae & Microdontinae. Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae. 2009. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Bankowska, R. 1963. Munchówki – Diptera. 34 Syrphidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, 28: 65–69. Warszawa.

Barkemeyer, W. 1994. Untersuchung zum Vorkommen der Schwebfliegen in Niedersachsen und Bremen (Diptera: Syrphidae). - Niedersächsisches Landesamt für Ökologie.

Bartsch, H. 1995. Check List for Swedish Hoverflies. Järfälla.

Bartsch, H. (opubl.) Register över i Sverige rödlistade blomflugor.

Bartsch, H. (in press). Swedish Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae).

Bygebjerg, R. 2001. Fund af svirrefluer i Danmark i perioden 1994–1999. Ent. Meddr. 69:49–64.

Goeldlin de Tiefenau, P. & Speight, C.D. 1997. Complément à la liste faunistique des Syrphidae(Diptera) de Suisse: synthése des espéces nouvelles et méconnues. Mitt. Schw. Ent. Ges. 70: 299–309.

Kuznetzov, S.Yu. 1993: A checklist of Latvian, Lithuanian and Estonian hover flies (Diptera, Syrphidae). Dipterological Research 4: 35–47.

Maibach, A., Goeldlin de Tiefenau, P & Dirickx, H.G. 1992. Liste faunistique des syrphidae de Suisse (Diptera). Miscellenea Faunistica Helvetiae 1. Centre Suisse de cartographie de la faune.

Röder, G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands. Erna Bauer Verlag, Keltern Weiler. 575 s.

Speight, M.C.D. 1994. Revision des syrphides de la faune de France: II Les Microdontidae et les Syrphidae Melisiinae (in part.) (Diptera, Syrphidoidae). Bulletin de la Société de France, 99:181–190.

Speight, M.C.D. 2000. Species accounts of European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental and Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S. (eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae, vol.20. Syrph the Net publications, Dublin.

Speight, M.C.D. & Castella, E. 2000. Range and Status data for European Syrphidae (Diptera): species of the Atlantic, Continental & Northern Regions. In: Speight, M.C.D., Castella, E., Obrdlik, P. and Ball, S.(eds.) Syrph the Net, the database of European Syrphidae , vol. 21, Syrph the Net publications, Dublin.

Stackelberg, A.A. 1988. 49. Family Syrphidae. In Bei-Benko, G. Ya. Keys to the Insects of the European Part of the USSR, vol. V. Diptera and Siphonaptera, Part II:11-147 Amarind Publishing Co. New Delhi.

Stuke, J.-H., Wolf D. & Malar F. 1998. Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae). Niedersächsisches Landesamt für Ökologi. Hildesheim.

Torp, E. 1994. Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv 6.

Verlinden, L & Decleer, K. 1987. The Hoverflies (Diptera, Syrphidae) of Belgium and their Faunistics: Frequency, distribution, phenology. Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen. Brussel.

Verlinden, L. 1991. Zweefvliegen (Syrphidae). Fauna van Belgie. Kon. Belg. Inst. voor Natuurwetenschappen. Brussel.

Zetterstedt, J. W. 1843, 1849, 1855, 1859, Diptera Scandinaviae. II; VIII; XII; XIII.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Syrphoidea  
 • Familj
  Syrphidae - blomflugor 
 • Underfamilj
  Eristalinae  
 • Tribus
  Chrysogastrini  
 • Släkte
  Orthonevra - glansblomflugor 
 • Art
  Orthonevra elegans, (Meigen, 1822) - elegant glansblomfluga
  Synonymer
  elegant metallblomfluga
  bandad glansblomfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Bartsch 2009 (kännetecken, ekologi, utbredning, bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken). Hans Bartsch 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006 (naturvårdsinformation).