Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  elegant rödrock

Organismgrupp Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare Ampedus elegantulus
Elegant rödrock Skalbaggar, Knäppare och halvknäppare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En cirka 10 mm lång skalbagge där den gula färgen på täckvingarnas främre tredjedel kontrasterar vackert mot den i övrigt svarta kroppen. Halssköldens bakhörn är spetsiga och arten besitter hoppförmåga.
Utbredning
Länsvis förekomst för elegant rödrock Observationer i Sverige för elegant rödrock
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Endast känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne, där den påträffades 1889 nära Ringsjön. Den är i gammal tid även funnen i Danmark. Sentida fynd finns från Lettland och Mellaneuropa där arten främst förekommer i de östra delarna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i stammar av olika trädslag. Arten är knuten till grova, såväl stående som liggande, döda träd med fuktig ved. Den tycks föredra ihåliga stammar med angrepp av vedvivlar, vars larver förmodligen utgör en del av födan. I Sverige och Danmark är fynden gjorda i ek, men längre söderut är arten påträffad i en rad olika lövträd som klibbal, ek, Populus och Salix spp., ask samt gran. Larvutvecklingen är flerårig. Endast känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne, där den påträffades 1889 nära Ringsjön. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i stammar av olika trädslag. Arten är knuten till grova, såväl stående som liggande, döda träd med fuktig ved. Den tycks föredra ihåliga stammar med angrepp av vedvivlar, vars larver förmodligen utgör en del av födan. I Sverige och Danmark är fynden gjorda i ek, men längre söderut är arten påträffad i en rad olika lövträd som klibbal, ek, Populus och Salix spp., ask samt gran. Larvutvecklingen är flerårig. Liksom hos de andra Ampedus-arterna lever larven även som rovdjur på larver av andra vedlevande insekter. Den förpuppar sig på sensommaren och den nykläckta skalbaggen övervintrar i puppkammaren i veden.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· skogsalm
· skogsalm
· sälg
· sälg
· viden
· viden
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Elateridae (knäppare), Släkte Ampedus, Art Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817) - elegant rödrock Synonymer Elater elegantulus (Schönherr, 1817)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i stammar av olika trädslag. Arten är knuten till grova, såväl stående som liggande, döda träd med fuktig ved. Den tycks föredra ihåliga stammar med angrepp av vedvivlar, vars larver förmodligen utgör en del av födan. I Sverige och Danmark är fynden gjorda i ek, men längre söderut är arten påträffad i en rad olika lövträd som klibbal, ek, Populus och Salix spp., ask samt gran. Larvutvecklingen är flerårig. Endast känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne, där den påträffades 1889 nära Ringsjön. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En cirka 10 mm lång skalbagge där den gula färgen på täckvingarnas främre tredjedel kontrasterar vackert mot den i övrigt svarta kroppen. Halssköldens bakhörn är spetsiga och arten besitter hoppförmåga.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för elegant rödrock

Länsvis förekomst och status för elegant rödrock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för elegant rödrock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd genom ett 1800-talsfynd i Skåne, där den påträffades 1889 nära Ringsjön. Den är i gammal tid även funnen i Danmark. Sentida fynd finns från Lettland och Mellaneuropa där arten främst förekommer i de östra delarna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus elegantulus(Schönherr, 1817) - elegant rödrock
  Synonymer
  Elater elegantulus (Schönherr, 1817)

Larvutvecklingen sker i starkt nedbruten ved i stammar av olika trädslag. Arten är knuten till grova, såväl stående som liggande, döda träd med fuktig ved. Den tycks föredra ihåliga stammar med angrepp av vedvivlar, vars larver förmodligen utgör en del av födan. I Sverige och Danmark är fynden gjorda i ek, men längre söderut är arten påträffad i en rad olika lövträd som klibbal, ek, Populus och Salix spp., ask samt gran. Larvutvecklingen är flerårig. Liksom hos de andra Ampedus-arterna lever larven även som rovdjur på larver av andra vedlevande insekter. Den förpuppar sig på sensommaren och den nykläckta skalbaggen övervintrar i puppkammaren i veden.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Arten är enbart påträffad på lokaler med ett rikt inslag av död ved av olika trädslag och att döma av dess sällsynthet ställer den mycket stora krav på sin miljö. Förmodligen är kraven på successioner av hålträd med fuktig död ved mycket höga, och bristen på sådana bestånd har gjort att arten försvunnit från landet.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Om arten skulle återfinnas på någon plats i landet bör alla åtgärder för att gynna den genomföras. Bildande av naturreservat kan då behövas, liksom åtgärder för att artificiellt tillskapa passande yngelplatser.

Burakowski, B. 1962. Biologia oraz opis larwy Ampedus elegantulus (Schönh.). Fragmenta Faunistica X(5): 47–62. (Noggranna uppgifter om artens biologi. På polska).

Horion, A. 1953. Faunistik der mitteleuropeischen Käfer. 3: 191. München.

Martin, O. 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskog i Danmark. Ent. Medd. 57(1–2).

Palm, T. 1985. Biologiska studier över knäpparen Ampedus elegantulus. Ent. Tidskr. 106: 39–41.

Schimmel, R. 1982. Zur Kenntnis der Biologie von Ampedus elegantulus (Schönh.). Mitt. des internat. Entom.

Vereins e V. Frankfurt a. Main 6(4): 79–85.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Elateroidea  
 • Familj
  Elateridae - knäppare 
 • Underfamilj
  Elaterinae  
 • Tribus
  Ampedini  
 • Släkte
  Ampedus  
 • Art
  Ampedus elegantulus, (Schönherr, 1817) - elegant rödrock
  Synonymer
  Elater elegantulus (Schönherr, 1817)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.