Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  elegant sköldlav

Organismgrupp Lavar Melanohalea elegantula
Elegant sköldlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Elegant sköldlav har en matt, brun till brungrön, rosettliknande, platt, upp till 5 cm stor bål som är tryckt till underlaget. Kantloberna är ca 2 mm breda, oftast matta men ibland något glänsande, med ljus undersida. Märgen reagerar C–. Apothecier saknas som regel, men de centrala delarna är mer eller mindre täckta av bruna, cylindriska, solida, enkla eller ibland sparsamt förgrenade isidier. Förväxlingsrisk finns framför allt med glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa. Denna kan morfologiskt vara mycket lik elegant sköldlav, men har oftast mer glänsande bål, mörkare undersida och märg som är C+ rosa. Klubbsköldlav M. exasperatula är också närbesläktad med elegant sköldlav, men kan kännas igen på de klubbformade, uppblåsta och ihåliga isidierna, och märgen med C+ rosa reaktion.
Utbredning
Länsvis förekomst för elegant sköldlav Observationer i Sverige för elegant sköldlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Elegant sköldlav förekommer huvudsakligen i Skåne men är även funnen i Blekinge, Halland, Bohuslän och Västergötland. Laven är funnen på totalt ett 40-tal gamla lokaler. Idag är genom ett antal nyfynd ca 55 aktuella lokaler kända. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men det finns indikationer på att arten nu ökar igen. Arten är mycket sällsynt i Norge (rödlistad) men finns på flera lokaler i Danmark (rödlistad som hänsynskrävande). I övrigt förekommer den i stora delar av Europa, Sydamerika, Nordafrika och Pakistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Omkring ett 60-tal aktuella lokaler, huvudsakligen i Skåne. Växer på lövträd i ljusa och näringsrika miljöer som alléer, skogsbryn och kyrkogårdar. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men arten ökar nu igen. Alm- och askskottssjukan medför tidigare bedömdes minska men arten har efter 2010 hittats även på många andra trädarter varför arten ändras från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (700-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-165). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16164 km² och förekomstarean (AOO) till 360 (220-660) km². Populationen är ökande. Minskningstakten har uppgått till 25 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+4bc; D1).
Ekologi
Elegant sköldlav är funnen på alm, ask, lönn, bok, ek, hästkastanj, klibbal, oxel m.fl. lövträd. Arten växer på samma ståndorter som flikig sköldlav Melanelia laciniatula, nämligen i alléer, parker, skogsbryn och på kyrkogårdar där miljön är tämligen ljus och näringsrik. Elegant sköldlav är inte speciellt konkurrenskraftig och förekommer oftast bara i ett fåtal exemplar på varje träd.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· bok
· bok
· hästkastanj
· hästkastanj
· klibbal
· klibbal
· oxel
· oxel
· skogsalm
· skogsalm
· skogsek
· skogsek
· skogslönn
· skogslönn
· ädellövträd
· ädellövträd
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Parmeliaceae, Släkte Melanohalea, Art Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O.Blanco et al. - elegant sköldlav Synonymer Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl., Parmelia aspidota var. elegantula Zahlbr., Parmelia incolorata (Parrique) Lettau, Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szatala, Melanelia incolorata (Parrique) Essl., Collema exasperatum Ach., Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+4bc; D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Omkring ett 60-tal aktuella lokaler, huvudsakligen i Skåne. Växer på lövträd i ljusa och näringsrika miljöer som alléer, skogsbryn och kyrkogårdar. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men arten ökar nu igen. Alm- och askskottssjukan medför tidigare bedömdes minska men arten har efter 2010 hittats även på många andra trädarter varför arten ändras från VU till NT. Antalet reproduktiva individer skattas till 1100 (700-1800). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-165). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 16164 km² och förekomstarean (AOO) till 360 (220-660) km². Populationen är ökande. Minskningstakten har uppgått till 25 (20-40) % under de senaste 50 åren. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 15 (10-30) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (A2bc+4bc; D1).
Elegant sköldlav har en matt, brun till brungrön, rosettliknande, platt, upp till 5 cm stor bål som är tryckt till underlaget. Kantloberna är ca 2 mm breda, oftast matta men ibland något glänsande, med ljus undersida. Märgen reagerar C–. Apothecier saknas som regel, men de centrala delarna är mer eller mindre täckta av bruna, cylindriska, solida, enkla eller ibland sparsamt förgrenade isidier. Förväxlingsrisk finns framför allt med glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa. Denna kan morfologiskt vara mycket lik elegant sköldlav, men har oftast mer glänsande bål, mörkare undersida och märg som är C+ rosa. Klubbsköldlav M. exasperatula är också närbesläktad med elegant sköldlav, men kan kännas igen på de klubbformade, uppblåsta och ihåliga isidierna, och märgen med C+ rosa reaktion.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för elegant sköldlav

Länsvis förekomst och status för elegant sköldlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för elegant sköldlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Elegant sköldlav förekommer huvudsakligen i Skåne men är även funnen i Blekinge, Halland, Bohuslän och Västergötland. Laven är funnen på totalt ett 40-tal gamla lokaler. Idag är genom ett antal nyfynd ca 55 aktuella lokaler kända. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men det finns indikationer på att arten nu ökar igen. Arten är mycket sällsynt i Norge (rödlistad) men finns på flera lokaler i Danmark (rödlistad som hänsynskrävande). I övrigt förekommer den i stora delar av Europa, Sydamerika, Nordafrika och Pakistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea elegantula(Zahlbr.) O.Blanco et al. - elegant sköldlav
  Synonymer
  Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl.
  Parmelia aspidota var. elegantula Zahlbr.
  Parmelia incolorata (Parrique) Lettau
  Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szatala
  Melanelia incolorata (Parrique) Essl.
  Collema exasperatum Ach.
  Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch

Elegant sköldlav är funnen på alm, ask, lönn, bok, ek, hästkastanj, klibbal, oxel m.fl. lövträd. Arten växer på samma ståndorter som flikig sköldlav Melanelia laciniatula, nämligen i alléer, parker, skogsbryn och på kyrkogårdar där miljön är tämligen ljus och näringsrik. Elegant sköldlav är inte speciellt konkurrenskraftig och förekommer oftast bara i ett fåtal exemplar på varje träd.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hästkastanj - Aesculus hippocastanum (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogsalm - Ulmus glabra (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Viktig)
· ädellövträd - Hardwood forest trees - red list assemblage (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Avverkning av alléträd eller äldre träd i jordbrukslandskapet, speciellt i närheten av åkrar och i betesmarker är ett allvarligt hot. Asfaltering av grusvägar (upphörande stoftpåverkan) liksom luftföroreningar och spridning av gödsel och bekämpningsmedel i jordbrukslandskapet är negativa.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Lokaler med elegant sköldlav bör skyddas från avverkning. Vidare bör viss stoftpåverkan bibehållas. Spridning av gödsel och bekämpningsmedel bör undvikas i omedelbar närhet av arten.
Utländska namn – NO: Kystbrunlav.

Almborn, O. 1948. Distribution and ecology of some south Scandinavian lichens. Bot. Not. suppl. 1(2).

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Thell, A. 1989. Förändringar i utbredningsbilden hos Parmelia elegantula och P. laciniatula i Skåne och Blekinge. Graphis Scripta 2: 156–160.

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. & Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of Norway - 1995. Sommerfeltia 23: 1–258.

Østhagen, H. 1976. Nye utbredelsesdata for norske makrolav. Blyttia 34: 189–203.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per-Anders Esseen 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Parmeliaceae  
 • Släkte
  Melanohalea  
 • Art
  Melanohalea elegantula, (Zahlbr.) O.Blanco et al. - elegant sköldlav
  Synonymer
  Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl.
  Parmelia aspidota var. elegantula Zahlbr.
  Parmelia incolorata (Parrique) Lettau
  Parmelia elegantula (Zahlbr.) Szatala
  Melanelia incolorata (Parrique) Essl.
  Collema exasperatum Ach.
  Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. & Lumbsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per-Anders Esseen 1992. Rev. Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.