Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  engelsk fetknopp

Organismgrupp Kärlväxter Sedum anglicum
Engelsk fetknopp Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Engelsk fetknopp är en lågvuxen (5–10 cm hög), perenn, nedliggande, suckulent ört med uppsvällda blad. Blommorna är små och rödlätta. Den påminner som steril mest om gul fetknopp (mattbildande), men skiljer sig genom glesare och oregelbundet ordnade blad.
Utbredning
Länsvis förekomst för engelsk fetknopp Observationer i Sverige för engelsk fetknopp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Engelsk fetknopp förekommer i Sverige utmed kusten från norra Halland (Varberg, förr även Släp) och Göteborgsområdet norrut till mellersta Bohuslän, nordligast vid Hunnebostrand. I Norge är arten vitt utbredd på Vestlandet och förekommer även på Sørlandet och i Trøndelag. I Danmark är arten naturaliserad på Kristiansö. Den förekommer för övrigt på Brittiska öarna, i västra Frankrike och Spanien samt i Portugal och Marocko.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst i Bohuslän men även sällsynt i Halland och Västergötland. Växer i klippspringor på strandnära hällar och grusiga ställen med grund jord. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-55). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3104 km² och förekomstarean (AOO) till 204 (150-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Engelsk fetknopp växer i klippspringor, på strandnära hällar och grusiga ställen med grund jord, ofta strax intill kalt berg; ståndorter som samtliga karakteriseras av låg eller ingen konkurrens från andra arter. Ofta förefaller den gynnas av "rikare" (cirkumneutrala eller svagt basiska) bergarter. Arten har en markerat oceanisk tendens i sin utbredning och torde vara beroende av milda vintrar. Det är påfallande att den saknas i norra Bohuslän som har ett mera kontinentalt klimat.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Saxifragales (stenbräckeordningen), Familj Crassulaceae (fetbladsväxter), Släkte Sedum (fetknoppar), Art Sedum anglicum Huds. - engelsk fetknopp Synonymer Bohusfetknopp

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst i Bohuslän men även sällsynt i Halland och Västergötland. Växer i klippspringor på strandnära hällar och grusiga ställen med grund jord. Antalet reproduktiva individer skattas till 10000 (5000-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (25-55). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3104 km² och förekomstarean (AOO) till 204 (150-400) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Konventioner Typisk art i 1230 Havsklippor (Boreal region (BOR))
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bohusfetknopp (Sedum anglicum) är fridlyst enligt 8 § i Hallands län.
Engelsk fetknopp är en lågvuxen (5–10 cm hög), perenn, nedliggande, suckulent ört med uppsvällda blad. Blommorna är små och rödlätta. Den påminner som steril mest om gul fetknopp (mattbildande), men skiljer sig genom glesare och oregelbundet ordnade blad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för engelsk fetknopp

Länsvis förekomst och status för engelsk fetknopp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för engelsk fetknopp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Engelsk fetknopp förekommer i Sverige utmed kusten från norra Halland (Varberg, förr även Släp) och Göteborgsområdet norrut till mellersta Bohuslän, nordligast vid Hunnebostrand. I Norge är arten vitt utbredd på Vestlandet och förekommer även på Sørlandet och i Trøndelag. I Danmark är arten naturaliserad på Kristiansö. Den förekommer för övrigt på Brittiska öarna, i västra Frankrike och Spanien samt i Portugal och Marocko.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Crassulaceae - fetbladsväxter 
 • Släkte
  Sedum - fetknoppar 
 • Art
  Sedum anglicumHuds. - engelsk fetknopp
  Synonymer
  Bohusfetknopp

Engelsk fetknopp växer i klippspringor, på strandnära hällar och grusiga ställen med grund jord, ofta strax intill kalt berg; ståndorter som samtliga karakteriseras av låg eller ingen konkurrens från andra arter. Ofta förefaller den gynnas av "rikare" (cirkumneutrala eller svagt basiska) bergarter. Arten har en markerat oceanisk tendens i sin utbredning och torde vara beroende av milda vintrar. Det är påfallande att den saknas i norra Bohuslän som har ett mera kontinentalt klimat.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Engelsk fetknopp hotas lokalt av exploatering, vilket förstört många av dess förekomster i Göteborgsområdet. För övrigt kan ett alltför intensivt badliv skada bestånden, men arten synes dock vara relativt tålig.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
Växtplatser med rika förekomster av engelsk fetknopp bör ej bli föremål för exploatering.
Utländska namn – NO: Kystbergknapp, Bohusfetknopp, DK: Engelsk Stenun, GB: English Stonecrop.

Ahlfvengren, F. 1924. Hallands växter. Lund.

Andersson, H. 1989. Sällsynta växter i Kungälvstrakten.

Bergqvist, S. & Blomgren, E. 1994. Sotenäsets flora. Lund.

Fries, H. 1971. Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. 2 uppl. Uddevalla.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Costal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Suneson, S. 1968. Vegetation och flora i Skaftö socken i mellersta Bohuslän. Svensk Bot. Tidskr. 62: 1–120.

Suneson, S. 1980. Tillägg till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 74: 195–207.

Suneson, S. 1986. Nya bidrag till Skaftö flora. Svensk Bot. Tidskr. 80: 411–420.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Saxifragales - stenbräckeordningen 
 • Familj
  Crassulaceae - fetbladsväxter 
 • Släkte
  Sedum - fetknoppar 
 • Art
  Sedum anglicum, Huds. - engelsk fetknopp
  Synonymer
  Bohusfetknopp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 1995. ©ArtDatabanken, SLU 2005.