Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  engelsk skörbjuggsört

Organismgrupp Kärlväxter Cochlearia officinalis subsp. anglica
Engelsk skörbjuggsört Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Engelsk skörbjuggsört är en köttig, ettårig, grenig och några dm hög ört med skaftade, äggrunda rosettblad med kilformig bas. Stjälkbladen är oskaftade, till skillnad från dansk skörbjuggsört Cochlearia danica. De vita, ganska små blommorna sitter i en smal klase. Frukterna är äggformiga, som fullmogna nästan centimeterlånga eller mer. Detta är en viktig skillnad mot skörbjuggsört, som har mindre, nästan klotrunda frukter. Trots att de två underarterna av skörbjuggsört frånsett viss hybridisering håller sig skilda, kan säker bestämning ibland vara svår. Det beror bl a på att båda kan förändras starkt alltefter växtplatsens beskaffenhet. De växer inte sällan tillsammans. Engelsk skörbjuggsört blommar i maj och juni.
Utbredning
Länsvis förekomst för engelsk skörbjuggsört Observationer i Sverige för engelsk skörbjuggsört
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Engelsk skörbjuggsört växer på spridda lokaler i Skåne, särskilt utmed södra Öresund, därutöver har den endast två aktuella lokaler i Blekinge. Under 1800-talet har den samlats två gånger på Öland (Kalmarsundkusten). Den har också noterats som tillfällig i Ångermanland. Den är vanligare i Danmark, särskilt på Lolland och Falster, men saknas i övriga Norden. På grund av svårigheten att skilja den från skörbjuggsört Cochlearia officinalis ssp. officinalis har den felaktigt uppgivits från andra områden, t ex Norge. Huvudförekomsterna finns i Storbritannien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer i Skåne och Blekinge samt på Öland. Arten är inskränkt till större saltängar, där den växer i den zon som regelbundet översvämmas av havet. Upphört bete, igenväxning, exploatering och borttagning av driftvallar är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22000 (20000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 184 (125-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten är inskränkt till större saltängar, där den växer i den zon som regelbundet översvämmas av havet, och den gynnas av den sand och tång som därmed ansamlas. Den betas mycket gärna av nötkreatur och kräver varaktiga driftvallar, varför nutidens mindre intensiva utnyttjande av strandängarna åtminstone för en tid snarast gynnar denna växt.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Brassicales (kålordningen), Familj Brassicaceae (korsblommiga), Släkte Cochlearia (skörbjuggsörter), Underart Cochlearia officinalis subsp. anglica (L.) Asch. & Graebn. - engelsk skörbjuggsört Synonymer Cochlearia anglica L., Cochlearia officinalis var. anglica (L.) Alef., Cochlearia officinalis anglica, Cochlearia officinalis ssp. anglica (L.) Asch. & Graebn.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer i Skåne och Blekinge samt på Öland. Arten är inskränkt till större saltängar, där den växer i den zon som regelbundet översvämmas av havet. Upphört bete, igenväxning, exploatering och borttagning av driftvallar är de främsta hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (30-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 22000 (20000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 184 (125-300) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Engelsk skörbjuggsört är en köttig, ettårig, grenig och några dm hög ört med skaftade, äggrunda rosettblad med kilformig bas. Stjälkbladen är oskaftade, till skillnad från dansk skörbjuggsört Cochlearia danica. De vita, ganska små blommorna sitter i en smal klase. Frukterna är äggformiga, som fullmogna nästan centimeterlånga eller mer. Detta är en viktig skillnad mot skörbjuggsört, som har mindre, nästan klotrunda frukter. Trots att de två underarterna av skörbjuggsört frånsett viss hybridisering håller sig skilda, kan säker bestämning ibland vara svår. Det beror bl a på att båda kan förändras starkt alltefter växtplatsens beskaffenhet. De växer inte sällan tillsammans. Engelsk skörbjuggsört blommar i maj och juni.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för engelsk skörbjuggsört

Länsvis förekomst och status för engelsk skörbjuggsört baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för engelsk skörbjuggsört

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Engelsk skörbjuggsört växer på spridda lokaler i Skåne, särskilt utmed södra Öresund, därutöver har den endast två aktuella lokaler i Blekinge. Under 1800-talet har den samlats två gånger på Öland (Kalmarsundkusten). Den har också noterats som tillfällig i Ångermanland. Den är vanligare i Danmark, särskilt på Lolland och Falster, men saknas i övriga Norden. På grund av svårigheten att skilja den från skörbjuggsört Cochlearia officinalis ssp. officinalis har den felaktigt uppgivits från andra områden, t ex Norge. Huvudförekomsterna finns i Storbritannien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Cochlearia - skörbjuggsörter 
 • Art
  Cochlearia officinalis - skörbjuggsört 
 • Underart
  Cochlearia officinalis subsp. anglica(L.) Asch. & Graebn. - engelsk skörbjuggsört
  Synonymer
  Cochlearia anglica L.
  Cochlearia officinalis var. anglica (L.) Alef.
  Cochlearia officinalis anglica
  Cochlearia officinalis ssp. anglica (L.) Asch. & Graebn.

Arten är inskränkt till större saltängar, där den växer i den zon som regelbundet översvämmas av havet, och den gynnas av den sand och tång som därmed ansamlas. Den betas mycket gärna av nötkreatur och kräver varaktiga driftvallar, varför nutidens mindre intensiva utnyttjande av strandängarna åtminstone för en tid snarast gynnar denna växt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Upphört bete, igenväxning, exploatering och borttagande av driftvallar är de främsta hoten mot engelska skörbjuggsörten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Inom de reservat som finns bör fortlevnaden av engelsk skörbjuggsört vara säkerställd under förutsättning att reservatsbestämmelserna följs. Utanför reservaten måste ett bete upprätthållas, vilket dock inte får vara alltför hårt. Driftvallen får inte avlägsnas. Kuststräckan i Skåne där den förekommer har även i övrigt stora floristiska värden och större avsnitt av den bör skyddas.
Utländska namn – NO: Engelsk skjørbuksurt, DK: Engelsk Kokleare, GB: English Scurvygrass.

Dahlbeck, N. 1945. Strandwiesen am südöstlichen Öresund. Acta Phytogeogr. Suec. 18.

Johansson, L. 1999. Rödlistade kärlväxter i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län.

Kraft, J. 1987. Falsterbohalvöns flora. Växterna vid kusten mellan Malmö och Trelleborg. Lund.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Nordal, I & Laane, M. M. 1996. Taxonomic delimination within Cochlearia officinalis s. Lat. With particular discussion on the rank of C. anglica (Brassicaceae). Symb. Bot. Ups. 31(3): 47–57.

Pedersen. A. 1958. Cruciférernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 54: 191–304.

Rühling, Å. 1997. Floran i Oskarshamns kommun. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Jonsell 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Brassicales - kålordningen 
 • Familj
  Brassicaceae - korsblommiga 
 • Släkte
  Cochlearia - skörbjuggsörter 
 • Art
  Cochlearia officinalis - skörbjuggsört 
 • Underart
  Cochlearia officinalis subsp. anglica, (L.) Asch. & Graebn. - engelsk skörbjuggsört
  Synonymer
  Cochlearia anglica L.
  Cochlearia officinalis var. anglica (L.) Alef.
  Cochlearia officinalis anglica
  Cochlearia officinalis ssp. anglica (L.) Asch. & Graebn.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Jonsell 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.