Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  englandsnycklar

Organismgrupp Kärlväxter Dactylorhiza majalis subsp. integrata
Englandsnycklar Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Englandsnycklar är en orkidé inom släktet handnycklar Dactylorhiza och tillhör det så kallade kärnkomplexet inom de tetraploida dubbelnycklarna D. majalis s.l. (Hedrén 2005, Nordström & Hedrén 2009). Kärnkomplexet omfattar ett flertal taxa med nära släktskap till varandra och kännetecknas av att dela molekylära särdrag som inte längre återfinns hos dagens representanter för de föräldralinjer som hybridnycklarna uppkommit ur, ängsnyckellinjen D. incarnata s.l., resp. fläcknyckellinjen D. maculata s.l. Andra medlemmar av kärnkomplexet är bl. a. majnycklar D. majalis subsp. majalis och sumpnycklar D. majalis subsp. lapponica.

Englandnycklar kan vara svåra att särskilja från andra handnycklar, men vid goda växtförhållanden kännetecknas den av att bli mycket kraftig och högväxt, intill ca 90 cm, med ett långt, tät- och rikblommigt ax. Bladen är långa och breda och blommorna relativt stora med en intill ca 11 mm lång sporre och en intill ca 13 mm bred, svagt treflikig läpp med en något utskjutande mittflik. Englandsnycklar uppträder i två tydligt olika former, vilka dock är förbundna av mellanformer. Den ofläckade formen, äkta englandsnycklar D. majalis subsp. integrata var. integrata, kännetecknas förutom av att ha ofläckade blad även av att ha blommor med en svag läppteckning som i huvudsak består av prickar och korta streck. Den fläckade formen, leopardnycklar D. majalis subsp. integrata var. junialis, kännetecknas av att ha fläckiga eller ringfläckiga blad och av att ha blommor med en kraftig läppteckning som består av streck och öglor. Den stora variationen inom englandsnycklar och inom dubbelnyckelkomplexet som helhet innebär att englandsnycklar inte alltid säkert kan bestämmas, vare sig på basis av yttre kännetecken eller med stöd av molekylära markörer.

De svenska populationer som erkänns här delar dock karakteristiska molekylära särdrag med populationer från huvudutbredningsområdet i Västeuropa och skiljer sig från andra dubbelnycklar i sina respektive svenska utbredningsområden (Västergötland och Uppland). Utan kunskap om ursprungslokal eller molekylära karaktärer kan inte englandsnycklar säkert skiljas från gotlandsnycklar D. majalis subsp. elatior som vanligen är ofläckad och som har en läppteckning som varierar ungefär som hos englandsnycklar (jfr. Pettersson 1947, Hedrén m.fl. 2012). Vidare kan den fläckade formen av englandsnycklar vara mycket snarlik baltnycklar D. majalis subsp. baltica (Pedersen & Hedrén 2010), eller diploida primärhybrider mellan ängsnycklar D. incarnata s.l. och skogsnycklar D. maculata subsp. fuchsii. Englandsnycklar blommar i sitt huvudutbredningsområde från slutet av maj till början av juli, på de svenska lokalerna huvudsakligen under juli månad.
Utbredning
Länsvis förekomst för englandsnycklar Observationer i Sverige för englandsnycklar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Englandsnycklar är idag känd och bekräftad från två lokaler i Sverige, i Lidköping, Västergötland (Jansson 2012) och på Svartlöga i Roslagen, Uppland (Hansson & Ridderlöf 2010). I Lidköping växer den på två områden som delvis anlagts på tippmassor från Rörstrands porslinstillverkning. I det västra området är den känd sedan slutet av 1980-talet, medan den upptäcktes några år senare i det östra. I det västra området räknades 2009 till ca 460 blomställningar, men 2012 hade antalet minskat till ca 220, sannolikt till följd av igenväxning (Jansson 2012), men 2016 räknades 336 exemplar. I det östra området har antalet blomstänglar successivt ökat och räknades 2012 till 1427 stycken (Jansson 2012) och uppskattades till 5000 exemplar 2016. Det kan tilläggas att antalet blommande, genetiska individer är betydligt lägre än antalet blomstänglar eftersom englandsnycklarna på lokalerna i Lidköping visar en stark tendens att bilda flera nya knölar från innevarande års knöl. På Svartlöga iakttogs englandsnycklar första gången 2004 och hade 2010 ökat till över 100 blommande plantor (Hansson & Ridderlöf 2010). Sedan 2016 har plantor som överensstämmer morfologiskt med englandsnycklar noterats på fler platser kring Lidköping. År 2015 uppmärksammades plantor som överensstämmer med varieteten leopardnycklar på en kyrkogård i Uppsala-trakten, i detta fall uppenbarligen insådda med frön från odlat material omkring 15 år tidigare.

Huvudutbredningsområdet för englandsnycklar är England samt angränsande delar av Kontinentaleuropa. Populationer som bekräftats med hjälp av molekylära data och som säkert kan hänföras till englandsnycklar har analyserats från England, norra Frankrike, Belgien, Nederländerna och Danmark (Devos m.fl. 2006, Pillon m.fl. 2007, Pedersen & Hedrén 2010, Hedrén m.fl. 2011, Hedrén opublicerat), och populationer som morfologiskt överensstämmer med englandsnycklar förekommer i Luxemburg och västra Tyskland (Rolf & Sczepanski 2008). Rapporter från Norge (Skrede 2001) avser hybriden mellan strandnycklar D. majalis subsp. purpurella och Jungfru Marie nycklar D. maculata subsp. maculata (Hedrén m.fl. 2012).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Englandsnycklar är en underart inom artkomplexet dubbelnycklar som uppmärksammades första gången i Sverige 2012 då den hittades i en väletablerad population med över 1 000 blomställningar i Västergötland. Växtplatsen är en fuktig till frisk, strandnära gräsmark. Populationen hotas av exploatering. Antalet reproduktiva individer skattas till 1700 (1400-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Englandsnycklar förekommer på fuktig, öppen, kulturskapad gräsmark med ett visst kalkinnehåll. Den är relativt konkurrenstålig. Inom huvudutbredningsområdet växer den i fuktig betesmark med måttligt bete av nöt eller häst, på hävdad ängsmark, eller som kolonisatör av fuktig, öppen ruderatmark.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Dactylorhiza (handnycklar), Underart Dactylorhiza majalis subsp. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersen - englandsnycklar Synonymer Dactylorhiza majalis ssp. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersen

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Dokumentation Englandsnycklar är en underart inom artkomplexet dubbelnycklar som uppmärksammades första gången i Sverige 2012 då den hittades i en väletablerad population med över 1 000 blomställningar i Västergötland. Växtplatsen är en fuktig till frisk, strandnära gräsmark. Populationen hotas av exploatering. Antalet reproduktiva individer skattas till 1700 (1400-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 km² och förekomstarean (AOO) till 4 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Englandsnycklar är en orkidé inom släktet handnycklar Dactylorhiza och tillhör det så kallade kärnkomplexet inom de tetraploida dubbelnycklarna D. majalis s.l. (Hedrén 2005, Nordström & Hedrén 2009). Kärnkomplexet omfattar ett flertal taxa med nära släktskap till varandra och kännetecknas av att dela molekylära särdrag som inte längre återfinns hos dagens representanter för de föräldralinjer som hybridnycklarna uppkommit ur, ängsnyckellinjen D. incarnata s.l., resp. fläcknyckellinjen D. maculata s.l. Andra medlemmar av kärnkomplexet är bl. a. majnycklar D. majalis subsp. majalis och sumpnycklar D. majalis subsp. lapponica.

Englandnycklar kan vara svåra att särskilja från andra handnycklar, men vid goda växtförhållanden kännetecknas den av att bli mycket kraftig och högväxt, intill ca 90 cm, med ett långt, tät- och rikblommigt ax. Bladen är långa och breda och blommorna relativt stora med en intill ca 11 mm lång sporre och en intill ca 13 mm bred, svagt treflikig läpp med en något utskjutande mittflik. Englandsnycklar uppträder i två tydligt olika former, vilka dock är förbundna av mellanformer. Den ofläckade formen, äkta englandsnycklar D. majalis subsp. integrata var. integrata, kännetecknas förutom av att ha ofläckade blad även av att ha blommor med en svag läppteckning som i huvudsak består av prickar och korta streck. Den fläckade formen, leopardnycklar D. majalis subsp. integrata var. junialis, kännetecknas av att ha fläckiga eller ringfläckiga blad och av att ha blommor med en kraftig läppteckning som består av streck och öglor. Den stora variationen inom englandsnycklar och inom dubbelnyckelkomplexet som helhet innebär att englandsnycklar inte alltid säkert kan bestämmas, vare sig på basis av yttre kännetecken eller med stöd av molekylära markörer.

De svenska populationer som erkänns här delar dock karakteristiska molekylära särdrag med populationer från huvudutbredningsområdet i Västeuropa och skiljer sig från andra dubbelnycklar i sina respektive svenska utbredningsområden (Västergötland och Uppland). Utan kunskap om ursprungslokal eller molekylära karaktärer kan inte englandsnycklar säkert skiljas från gotlandsnycklar D. majalis subsp. elatior som vanligen är ofläckad och som har en läppteckning som varierar ungefär som hos englandsnycklar (jfr. Pettersson 1947, Hedrén m.fl. 2012). Vidare kan den fläckade formen av englandsnycklar vara mycket snarlik baltnycklar D. majalis subsp. baltica (Pedersen & Hedrén 2010), eller diploida primärhybrider mellan ängsnycklar D. incarnata s.l. och skogsnycklar D. maculata subsp. fuchsii. Englandsnycklar blommar i sitt huvudutbredningsområde från slutet av maj till början av juli, på de svenska lokalerna huvudsakligen under juli månad.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för englandsnycklar

Länsvis förekomst och status för englandsnycklar baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för englandsnycklar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Englandsnycklar är idag känd och bekräftad från två lokaler i Sverige, i Lidköping, Västergötland (Jansson 2012) och på Svartlöga i Roslagen, Uppland (Hansson & Ridderlöf 2010). I Lidköping växer den på två områden som delvis anlagts på tippmassor från Rörstrands porslinstillverkning. I det västra området är den känd sedan slutet av 1980-talet, medan den upptäcktes några år senare i det östra. I det västra området räknades 2009 till ca 460 blomställningar, men 2012 hade antalet minskat till ca 220, sannolikt till följd av igenväxning (Jansson 2012), men 2016 räknades 336 exemplar. I det östra området har antalet blomstänglar successivt ökat och räknades 2012 till 1427 stycken (Jansson 2012) och uppskattades till 5000 exemplar 2016. Det kan tilläggas att antalet blommande, genetiska individer är betydligt lägre än antalet blomstänglar eftersom englandsnycklarna på lokalerna i Lidköping visar en stark tendens att bilda flera nya knölar från innevarande års knöl. På Svartlöga iakttogs englandsnycklar första gången 2004 och hade 2010 ökat till över 100 blommande plantor (Hansson & Ridderlöf 2010). Sedan 2016 har plantor som överensstämmer morfologiskt med englandsnycklar noterats på fler platser kring Lidköping. År 2015 uppmärksammades plantor som överensstämmer med varieteten leopardnycklar på en kyrkogård i Uppsala-trakten, i detta fall uppenbarligen insådda med frön från odlat material omkring 15 år tidigare.

Huvudutbredningsområdet för englandsnycklar är England samt angränsande delar av Kontinentaleuropa. Populationer som bekräftats med hjälp av molekylära data och som säkert kan hänföras till englandsnycklar har analyserats från England, norra Frankrike, Belgien, Nederländerna och Danmark (Devos m.fl. 2006, Pillon m.fl. 2007, Pedersen & Hedrén 2010, Hedrén m.fl. 2011, Hedrén opublicerat), och populationer som morfologiskt överensstämmer med englandsnycklar förekommer i Luxemburg och västra Tyskland (Rolf & Sczepanski 2008). Rapporter från Norge (Skrede 2001) avser hybriden mellan strandnycklar D. majalis subsp. purpurella och Jungfru Marie nycklar D. maculata subsp. maculata (Hedrén m.fl. 2012).
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. integrata(E. G. Camus) H. A. Pedersen - englandsnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis ssp. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersen

Englandsnycklar förekommer på fuktig, öppen, kulturskapad gräsmark med ett visst kalkinnehåll. Den är relativt konkurrenstålig. Inom huvudutbredningsområdet växer den i fuktig betesmark med måttligt bete av nöt eller häst, på hävdad ängsmark, eller som kolonisatör av fuktig, öppen ruderatmark.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Sötvattensstrand, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Englandsnycklar är en opportunist som främst är knuten till kulturskapade, öppna lokaler. I likhet med andra handnycklar försvinner den vid utdikning eller igenväxning, men den torde också missgynnas av allt för intensivt bete, eller för tidig slåtter. På lokalen i Lidköping hotas populationen av exploatering. Eftersom orkidéer omfattas av generell fridlysning, torde plockning eller uppgrävning inte utgöra något större hot.


Påverkan
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
De svenska populationerna av englandsnycklar innehåller en liten delmängd av den totala genetiska variation som förekommer inom underartens huvudutbredningsområde, och de är därmed inte viktiga för att bevara den totala genetiska variationen inom underarten. Englandsnycklar utgör emellertid en anslående syn genom sin storlek och individrikedom på de svenska lokalerna, och de representerar ett intressant exempel på ett taxon som lyckats etablera sig subspontant och som kan förväntas öka i utbredning till följd av kommande klimatförändringar. Med hänsyn till det stora intresset för just orkidéer bland den breda allmänheten föreslås att de svenska lokalerna undantas från exploatering och hävdas genom slåtter och röjning när så krävs.
Englandsnycklar har troligen spridits till de svenska lokalerna genom transporter eller från odling. Till Lidköping kan frön ha kommit tillsammans med råmaterial som gips, kaolin eller bindemedel som använts vid Rörstrands porslinstillverkning (Jansson 2012). Sådant material har importerats från England, Tyskland eller Frankrike. På Svartlöga växer orkidén i ett privat arboretum där delar av växtmaterialet har inköpts från kommersiella plantskolor (Sten Ridderlöf, pers. medd.) och det är möjligt att frön har följt med den jord som växtmaterialet varit planterat i. Det är mindre troligt att de svenska populationerna av englandsnycklar etablerat sig till följd av naturlig fröspridning. Orkidéfrön är visserligen ytterst små och lätta samt antas kunna spridas långa sträckor med vinden, men om englandsnycklar kommit in spontant borde den även finnas på lokaler i Sydsverige som ligger närmare huvudutbredningsområdet. Eftersom arten förekommer i trädgårdsodling, då den både är anslående och relativt lättodlad, är det tänkbart att den kommer att frösprida sig till fler platser i landet, särskilt med ett varmare och fuktigare klimat.

Orkidéer är beroende av mykorrhizasvampar för sin groning och förblir associerade med dessa även som fullbildade plantor. Handnycklar tycks däremot inte vara beroende av någon speciell mykorrhiza-svamp, utan bildar associationer med olika medlemmar av framför allt svampfamiljen Tulasnellaceae, och enskilda individer är ofta associerade med flera olika mykorrhizasvampar samtidigt (Jaquemyn m.fl. 2012). Det förefaller därför inte vara svamppartnern som begränsar utbredningen av englandsnycklar i Sverige. Handnycklar är heller inte beroende någon enstaka art av pollinatörer för sin pollenspridning, utan utnyttjar olika arter av framför allt humlor. Blommorna erbjuder ingen nektar, utan pollinatörerna luras att besöka blommorna till följd av ett generellt lurendrejerisystem som lockar olika arter av besökande insekter (Nilsson 1981).

I Lidköping växer både den ofläckade och den fläckade formen av englandsnycklar tillsammans. De två formerna är något olika varandra i genetiska markörer, men enstaka övergångsformer förekommer också. Förhållandet antyder att de två formerna har ursprung från olika fröföräldrar och att populationen alltså har etablerats från mer än ett frö som kommit till lokalen. Molekylära studier på kontinenten visar att blandade populationer likaså kan ha etablerats från olika fröföräldrar, men att formerna med tiden blir genetiskt integrerade med varandra (Hedrén, opubl.). I något fall kan fläckade former ha uppkommit lokalt till följd av hybridisering och återkorsning med fläcknycklar D. maculata s.l., men så är inte fallet på Lidköpingslokalen. Populationen på Svartlöga består av ofläckade individer. De växer där tillsammans med baltnycklar, men hybrider mellan de två underarterna tycks inte förekomma.

Devos, N., Raspé, O., Oh, S.-H., Tyteca, D. & Jacquemart, A.-L. 2006. The evolution of Dactylorhiza (Orchidaceae) allotetraploid complex: insights from nrDNA sequences and cpDNA PCR-RFLP data. Molecular Phylogenetics and Evolution 38: 767-778.

Hansson, S. & Ridderlöf, S. 2010. Svartlöganyckeln - evolution i expresstempo. Svensk Botanisk Tidskrift 104: 353-355.

Hedrén, M. 2005. Artbildning och släktskap inom orkidésläktet Dactylorhiza, handnycklar. Svensk Botanisk Tidskrift 99: 70-93.

Hedrén, M., Skrede, S, Imsland, S. & Frøland, T. 2012. Systematisk position av några norska Dactylorhiza-former. Blyttia 70: 139-155.

Hedrén, M., Nordström, S. & Bateman, R.M. 2011. Plastid and nuclear DNA marker data support the recognition of four tetraploid marsh-orchids (Dactylorhiza majalis s.l., Orchidaceae) in Britain and Ireland but require their recircumscription. Biological Journal of the Linnean Society 104: 107-128.

Hedrén, M., Nordström, S., Pedersen, H.Æ. & Ståhlberg, D. 2012. Systematics and conservation genetics of Dactylorhiza majalis ssp. elatior (Orchidaceae) on Gotland. Nordic Journal of Botany 30: 257-272.

Jacquemyn, H., Deja, A., De hert, K., Cachapa Bailarote, B. & Lievens, B. 2012. Variation in mycorrhizal associations with Tulasnelloid fungi among populations of five Dactylorhiza species. PLoS ONE 7(8): e42212.

Jansson, O. 2012. Englandsnycklar i Lidköpings hamn. Calluna 29: 22-25.

Nilsson, L.A. 1981. Pollination ecology and evolutionary processes in six species of orchids. Acta Universitatis Upsaliensis 593: 1?40.

Nordström, S. & Hedrén, M. 2009. Genetic diversity and differentiation of allopolyploid Dactylorhiza (Orchidaceae) with particular focus on the D. majalis ssp. traunsteineri/lapponica complex. Biological Journal of the Linnean Society 97: 52-67.

Pedersen, H.Æ. & Hedrén, M. 2010. On the distinction of Dactylorhiza baltica and D. pardalina (Orchidaceae) and the systematic affinities of geographically intermediate populations. Nordic Journal of Botany 28: 1-12.

Pettersson, B. 1947. On some hybrid populations of Orchis incarnata x maculata in Gotland. Svensk Botanisk Tidskrift 41: 115-141.

Pillon, Y, Fay, M.F., Hedrén, M., Bateman, R.M., Devey, D., Shipunov, A., van der Bank, M., & Chase, M.W. 2007. Evolution and temporal diversification of western European polyploid species complexes in Dactylorhiza (Orchidaceae). Taxon 2007: 1185-1208.

Rolf, P. & Sczepanski, S. 2008. Die Orchidee des Jahres 2008. Arbeitskreise Heimische Orchideen Deutschland. http://www.orchids.de/media/Orchidee2008.pdf [uttag 2015-02-19].

Skrede, S. 2001. Sannsynlig lokalitet for stormarihand Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó på Stadlandet. Blyttia 59: 32-36.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Hedrén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. integrata, (E. G. Camus) H. A. Pedersen - englandsnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis ssp. integrata (E. G. Camus) H. A. Pedersen
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Hedrén 2015. © ArtDatabanken, SLU 2018.