Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältmalörtsgallvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylimorpha hilarana
Fältmalörtsgallvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 18–22 mm. Framvingarna är långsträckt triangulära, något ojämnt gulbruna med mörka fransar, ett smalt mörkbrunt snedband når inte framkanten och utanför snedbandet finns en liten svart diskpunkt. Bakvingarna är gulaktigt grå. I Benander (1950) kallas arten Euxanthis hilarana. Färgbild och genitalbilder finns i Razowski (2001)
Utbredning
Länsvis förekomst för fältmalörtsgallvecklare Observationer i Sverige för fältmalörtsgallvecklare
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Fältmalörtgallvecklaren är utbredd över stora delar av Mellaneuropa till Turkiet. I Norden är den funnen i de flesta danska distrikten, i Sverige endast i Skåne, Blekinge och på Öland och i Finland endast vid Åbo, överallt lokal och mestadels sällsynt. I Sverige har den inte setts på flera årtionden och kan möjligen vara helt försvunnen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Sårbar (VU)
Känd från endast ett fåtal torrmarkslokaler med fältmalört (Artemisia campestris) i södra Götaland. Arten förekommer endast i blomsterrikaste stäppängsbiotoperna. Inga kända fynd från de senaste 30 åren trots riktat eftersök. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 (4-600) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Fjärilen flyger lokalt och sällsynt vid värdväxten på öppna sandmarker i juli-augusti. Larven lever till i början av juli i starkt förtjockade stammar i markytan av fältmalört Artemisia campestris, där den också förpuppas (Svensson 1993). Möjligen lever arten här på sin fluktuerande klimatmässiga nordgräns.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylimorpha, Art Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851) - fältmalörtsgallvecklare Synonymer fältmalörtgallvecklare

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Känd från endast ett fåtal torrmarkslokaler med fältmalört (Artemisia campestris) i södra Götaland. Arten förekommer endast i blomsterrikaste stäppängsbiotoperna. Inga kända fynd från de senaste 30 åren trots riktat eftersök. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 (4-600) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-12) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Vingbredd 18–22 mm. Framvingarna är långsträckt triangulära, något ojämnt gulbruna med mörka fransar, ett smalt mörkbrunt snedband når inte framkanten och utanför snedbandet finns en liten svart diskpunkt. Bakvingarna är gulaktigt grå. I Benander (1950) kallas arten Euxanthis hilarana. Färgbild och genitalbilder finns i Razowski (2001)

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för fältmalörtsgallvecklare

Länsvis förekomst och status för fältmalörtsgallvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältmalörtsgallvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fältmalörtgallvecklaren är utbredd över stora delar av Mellaneuropa till Turkiet. I Norden är den funnen i de flesta danska distrikten, i Sverige endast i Skåne, Blekinge och på Öland och i Finland endast vid Åbo, överallt lokal och mestadels sällsynt. I Sverige har den inte setts på flera årtionden och kan möjligen vara helt försvunnen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha hilarana(Herrich-Schäffer, 1851) - fältmalörtsgallvecklare
  Synonymer
  fältmalörtgallvecklare

Fjärilen flyger lokalt och sällsynt vid värdväxten på öppna sandmarker i juli-augusti. Larven lever till i början av juli i starkt förtjockade stammar i markytan av fältmalört Artemisia campestris, där den också förpuppas (Svensson 1993). Möjligen lever arten här på sin fluktuerande klimatmässiga nordgräns.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Blottad mark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)
Skogsplantering och igenväxning, liksom jordbrukets mer intensiva brukningsformer på de sandmarker det här rör sig om har sannolikt bidragit till artens tillbakagång, även om förändringstakten avtagit. Inga forskningsresultat belyser klimatets inverkan.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Ytterligare skogsplantering på sandmarker bör inte förekomma och spontan igenväxning med självsådd skog förhindras. Det vore önskvärt att på lämpliga sandmarker gynna fältmalört, som är värdväxt för ett flertal trängda insekter, genom flerårigt trädesbruk eller på annat sätt. Forskning om fältmalörtgallvecklarens livsvillkor kan uppmuntras.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Sla mka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylimorpha  
 • Art
  Cochylimorpha hilarana, (Herrich-Schäffer, 1851) - fältmalörtsgallvecklare
  Synonymer
  fältmalörtgallvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.