Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fältväddsfjädermott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Alucita grammodactyla
Fältväddsfjädermott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 12–17 mm. Till skillnad från andra fjädermott (Pterophoridae) har arter av släktet Alucita och som tillhör familjen Alucitidae 12 vingflikar och inskärningen mellan flikarna når innanför vingmitten. Av de tre mångflikiga fjädermott vi har i Sverige är fältväddfjädermottet det (i allmänhet) minsta och mörkaste samt med minst kontrastrika teckningar. Grundfärgen är gråbrun och de svagt avsatta tvärlinjerna har en aning mörkare nyans. Ändleden på labialpalperna är ungefär hälften så lång som mittleden, medan den hos tryfjädermottet A. dodecadactyla är mycket kort och hos den mycket vanliga kaprifolfjädermottet A. hexadactyla ungefär så lång som mittleden. Arten är avbildad i Scholz (1994).
Utbredning
Länsvis förekomst för fältväddsfjädermott Observationer i Sverige för fältväddsfjädermott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är angiven från ett dussintal länder i Europa från Holland-Belgien-Frankrike i väster till Kaukasus i öster. Den tycks saknas i Medelhavsområdet. I Danmark är den funnen först under senare decennier och då endast i två distrikt, på Sydsjälland och på Lolland-Falster-Mön. I Sverige är fältväddfjädermottet bara känt från Öland och Gotland. Per Benander anmälde den ny för landet genom fynd 1931 vid Ölands norra udde, där den fortfarande finns kvar. På Gotland är den bl.a. tagen vid Kappelshamn. Fältväddfjädermott finns på sin absoluta nordgräns på Öland och Gotland. Det är en mycket lokal och sällsynt art, som i landet bara finns på några få platser.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Fältväddfjädermott är en sällsynt och mycket lokalt förekommande art på torra rika ängsmarker med fältvädd (Scabiosa columbaria) på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5000-19000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Ekologi
Arten uppträder på störd, väldränerad alvarmark, vägslänter på kalkmark och liknande. Den är beroende av kraftigt solinflöde och skyr således skuggad mark. Förstadierna är inte fullständigt kända. I Sverige lever larven på fältvädd Scabiosa columbaria men från utlandet anges också luktvädd S. canescens. Larven är tjock, bakåt och framåt avsmalnande, blekt gulaktig med gulbrunt huvud. Den uppges i litteraturen leva i en gall i blomstängeln under april-maj samt i juli. De svenska fynden ger inga säkra besked om artens fenologi, men möjligen kan arten ha två generationer under varma år men bara en under normala eller svala somrar. I tiden sträcker sig fynden av imagines över två och en halv månad (från början ca 10 juni till slutet av augusti).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fältvädd
· fältvädd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Alucitidae (mångfliksmott), Släkte Alucita, Art Alucita grammodactyla (Zeller, 1841) - fältväddsfjädermott Synonymer fältväddfjädermott

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2b(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Fältväddfjädermott är en sällsynt och mycket lokalt förekommande art på torra rika ängsmarker med fältvädd (Scabiosa columbaria) på Öland och Gotland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 8000 (5000-19000) km² och förekomstarean (AOO) till 80 (28-160) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2b(iii)c(iv)).
Vingbredd 12–17 mm. Till skillnad från andra fjädermott (Pterophoridae) har arter av släktet Alucita och som tillhör familjen Alucitidae 12 vingflikar och inskärningen mellan flikarna når innanför vingmitten. Av de tre mångflikiga fjädermott vi har i Sverige är fältväddfjädermottet det (i allmänhet) minsta och mörkaste samt med minst kontrastrika teckningar. Grundfärgen är gråbrun och de svagt avsatta tvärlinjerna har en aning mörkare nyans. Ändleden på labialpalperna är ungefär hälften så lång som mittleden, medan den hos tryfjädermottet A. dodecadactyla är mycket kort och hos den mycket vanliga kaprifolfjädermottet A. hexadactyla ungefär så lång som mittleden. Arten är avbildad i Scholz (1994).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fältväddsfjädermott

Länsvis förekomst och status för fältväddsfjädermott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fältväddsfjädermott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är angiven från ett dussintal länder i Europa från Holland-Belgien-Frankrike i väster till Kaukasus i öster. Den tycks saknas i Medelhavsområdet. I Danmark är den funnen först under senare decennier och då endast i två distrikt, på Sydsjälland och på Lolland-Falster-Mön. I Sverige är fältväddfjädermottet bara känt från Öland och Gotland. Per Benander anmälde den ny för landet genom fynd 1931 vid Ölands norra udde, där den fortfarande finns kvar. På Gotland är den bl.a. tagen vid Kappelshamn. Fältväddfjädermott finns på sin absoluta nordgräns på Öland och Gotland. Det är en mycket lokal och sällsynt art, som i landet bara finns på några få platser.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Alucitoidea  
 • Familj
  Alucitidae - mångfliksmott 
 • Släkte
  Alucita  
 • Art
  Alucita grammodactyla(Zeller, 1841) - fältväddsfjädermott
  Synonymer
  fältväddfjädermott

Arten uppträder på störd, väldränerad alvarmark, vägslänter på kalkmark och liknande. Den är beroende av kraftigt solinflöde och skyr således skuggad mark. Förstadierna är inte fullständigt kända. I Sverige lever larven på fältvädd Scabiosa columbaria men från utlandet anges också luktvädd S. canescens. Larven är tjock, bakåt och framåt avsmalnande, blekt gulaktig med gulbrunt huvud. Den uppges i litteraturen leva i en gall i blomstängeln under april-maj samt i juli. De svenska fynden ger inga säkra besked om artens fenologi, men möjligen kan arten ha två generationer under varma år men bara en under normala eller svala somrar. I tiden sträcker sig fynden av imagines över två och en halv månad (från början ca 10 juni till slutet av augusti).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fältvädd - Scabiosa columbaria (Viktig)
Alltför kraftigt bete av exempelvis får är ett reellt hot mot arten, likaså upphörd betesgång på marker där arten finns och som därigenom kan påskynda förbuskning. Vidare är exploatering av lokaler för vägar, byggnation o.d. ett hot.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Samtliga lokaler, där arten påträffas framgent, bör förtecknas. Sådana lokaler bör om möjligt undantas från exploatering eller intensivt bete. Vidare bör artens uppträdande i Sverige som larv/imago utforskas.

Benander, P., 1932. Öländska fjärilar. Ent. Tidskr. 53: 123–126.

Scholz, A. von & Jäckh, E., 1994. Taxonomie und Verbreitung der westpaläarktischen Alucita-Arten (Lepidoptera: Alucitidae [Orneodidae]). Alexanor, 18 (4) 1993 [1994]: [3]–[63].

Spuler, A., 1909. Die sogenannte Kleinschmetterlinge Europas. Stuttgart.

Sutter, R,. 1990. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: LepidopteraAlucitidae. Beitr. Ent. Berlin 40(1): 113–119.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson, 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Alucitoidea  
 • Familj
  Alucitidae - mångfliksmott 
 • Släkte
  Alucita  
 • Art
  Alucita grammodactyla, (Zeller, 1841) - fältväddsfjädermott
  Synonymer
  fältväddfjädermott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson, 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.