Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fårad dyngbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Aphodius subterraneus
Fårad dyngbagge Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–7,5 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kropp och ben är svarta. Halsskölden är glest och mycket grovt punkterad, täckvingarnas punktstrimmor djupa och breda. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för fårad dyngbagge Observationer i Sverige för fårad dyngbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från flertalet svenska landskap norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd av enstaka exemplar är kända från Skåne och Uppland, men säkra belägg för reproducerande populationer saknas. Arten är känd från samtliga nordiska grannländer och Baltikum. Utbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Kaukasus, Sibirien och delar av inre Asien. Arten är även införd till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever främst i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, men är också (förmodligen endast tillfälligt) påträffad i ruttnande växtämnen o. likn. Tidigare känd från flertalet svenska landskap norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd av enstaka exemplar är kända från Skåne och Uppland, men säkra belägg för reproducerande populationer saknas. Tänkbara hot är såväl nerläggning av betesmark som ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever främst i spillning på öppna torra betesmarker på lätta jordar, och har påträffats på det sättet bl.a. på Öland. Flera fynd är dock gjorda i komposter och andra multnande vegetabilier, och den uppges dessutom kunna leva i humusrik jord tillsammans med A. granarius. Troligt är dock att sådana förekomster m.el.m. tillfälliga, och att arten åtminstone för sin larvutveckling är strikt knuten till spillning. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna påträffas från maj till oktober.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Scarabaeidae (bladhorningar), Släkte Aphodius, Art Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758) - fårad dyngbagge Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever främst i spillning på torr, öppen, sandig betesmark, men är också (förmodligen endast tillfälligt) påträffad i ruttnande växtämnen o. likn. Tidigare känd från flertalet svenska landskap norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd av enstaka exemplar är kända från Skåne och Uppland, men säkra belägg för reproducerande populationer saknas. Tänkbara hot är såväl nerläggning av betesmark som ändringar i betesdriften. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 20 (12-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5–7,5 mm lång bladhorning med kullrig, cylindrisk kroppsform och kraftiga grävben. Kropp och ben är svarta. Halsskölden är glest och mycket grovt punkterad, täckvingarnas punktstrimmor djupa och breda. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fårad dyngbagge

Länsvis förekomst och status för fårad dyngbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fårad dyngbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.



Tidigare känd från flertalet svenska landskap norrut till Dalarna och Gästrikland. Starkt minskande under efterkrigstiden. Sentida fynd av enstaka exemplar är kända från Skåne och Uppland, men säkra belägg för reproducerande populationer saknas. Arten är känd från samtliga nordiska grannländer och Baltikum. Utbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Kaukasus, Sibirien och delar av inre Asien. Arten är även införd till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius subterraneus(Linnaeus, 1758) - fårad dyngbagge

Lever främst i spillning på öppna torra betesmarker på lätta jordar, och har påträffats på det sättet bl.a. på Öland. Flera fynd är dock gjorda i komposter och andra multnande vegetabilier, och den uppges dessutom kunna leva i humusrik jord tillsammans med A. granarius. Troligt är dock att sådana förekomster m.el.m. tillfälliga, och att arten åtminstone för sin larvutveckling är strikt knuten till spillning. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna påträffas från maj till oktober.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Viktig)
· häst - Equus caballus (Viktig)
· nötkreatur - Bos taurus (Viktig)
Den exakta anledningen till artens tillbakagång är ej känd. Troligen får minskningen tillskrivas såväl nerläggning av betesmark som ändringar i betesdriften. Minskningen av arealen betesmark har slagit särskilt hårt mot de magra, sandiga markerna. Det generellt sett lägre betestrycket i dagens betesmarker leder dessutom till en tätare vegetationsstruktur med färre markblottor och ett mindre gynnsamt mikroklimat. Användandet av avmaskningsmedel (avermectiner) utgör en ytterligare belastning på populationer som redan är hårt trängda. Det är dock oklart varför just denna art drabbats så hårt.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas. Generellt sett gäller att beteshävd av magra, ogödslade naturbetesmarker upprätthålls. Ett relativt hårt bete är nödvändigt för att skapa en lämplig mark- och vegetationsstruktur för denna och andra värmekrävande arter. Användandet av avmaskningsmedel måste undvikas.

Landin, B.-O. 1957. Bladhorningar. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Scarabaeidae - bladhorningar 
 • Underfamilj
  Aphodiinae  
 • Tribus
  Aphodiini  
 • Släkte
  Aphodius  
 • Art
  Aphodius subterraneus, (Linnaeus, 1758) - fårad dyngbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski, 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.