Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  förbisedd tusensnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Marina snäckor Hydrobia acuta neglecta
Förbisedd tusensnäcka Blötdjur, Marina snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Skalet hos Obrovia neglecta är intermediärt mellan Peringia ulvae och Hydrobia ventrosa när det gäller ansvällningen av de 4–6 vindlingarna, men är jämfört med de andra mycket spetsigare (i medeltal 32° apikalvinkel). Skalet blir upp till 3–4 mm högt och 2 mm brett, och färgen är brun eller grå. Levande skal kan däremot vara nästintill svarta. Den sista vindlingen är jämförelsevis liten, och skaltoppen, apex, är ganska trubbig. Sista vindlingen upptar ca två tredjedelar av den totala skalhöjden, medan skalöppningen upptar cirka 35–40 %. Djurets tentakler har koniska svarta pigmentfläckar nära spetsen. Precis som hos P. ulvae löper ett korsande mörkt band och svarta sidoband över huvudet. Vanligen förekommer även ett mediant band. Penisen är liten, ganska lik den hos H. ulvae till formen men mera veckad och böjd, utan flagellum. Rasptungans (radulans) centraltand har två sidotänder. Arten är förhållandevis svår att skilja från P. ulvae och H. ventrosa förutom med avseende på penisen och radulan.
Utbredning
Länsvis förekomst för förbisedd tusensnäcka Observationer i Sverige för förbisedd tusensnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är utbredd längs Nordsjökusten samt utanför Skottland och Irland. Eftersom arten är relativt nybeskriven är det dock tänkbart att den är förbisedd, således har ett större utbredningsområde. Under åren 1996-1997 påträffades arten i låga tätheter på 0,5-2 meters djup i södra delen av Öresund samt längs Hallandskusten i mitten av 1990-talet. O. neglecta har samma habitat som H. ventrosa men föredrar saltare vatten, optimalt 25 PSU alternativt 19-35 PSU, men lever mellan 10 PSU och 35 PSU. Den föredrar relativt skyddade biotoper med vegetation (exempelvis ålgräs Zostera och nateväxter Potamogeton sp.). Tänkbart att O. neglecta har begränsad utbredning i våra vatten, men mer kunskap behövs.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
En relativt nybeskriven art, som är utbredd längs Nordsjökusten samt Skottland och Irland. I svenska vatten påträffad i låga tätheter 1996-1997 på 0.5-2 meters djup i södra Öresund, samt längs Hallandskusten i mitten av 1990-talet. Arten tycks föredra relativt skyddade biotoper med vegetation (Zostera, Pomatogeton). Arten är svårbestämd och kan således vara förbisedd. Larver ej pelagiska, vilket begränsar artens möjligheter till spridning och återkolonisation. Artens miljö utsatt för kraftig exploatering och påverkan i form av övergödning och utsläpp av miljögifter. Tänkbart att arten har begränsad utbredning i våra vatten, men mer kunskap behövs. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten lever liksom H. ulvae av 40-80 µm stora partiklar, men kan i likhet med H. ventrosa inte inta större partiklar än 120 µm. Arten lägger ett fåtal stora ägg. Larverna är inte pelagiska vilket begränsar artens möjligheter till spridning och återkolonisation.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bandtångssläktet
· bandtångssläktet
· natar
· natar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Littorinimorpha, Familj Hydrobiidae (tusensnäckor), Släkte Hydrobia, Underart Hydrobia acuta neglecta Muus, 1963 - förbisedd tusensnäcka Synonymer Hydrobia neglecta Muus, 1963, Obrovia neglecta (Muus, 1963)

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation En relativt nybeskriven art, som är utbredd längs Nordsjökusten samt Skottland och Irland. I svenska vatten påträffad i låga tätheter 1996-1997 på 0.5-2 meters djup i södra Öresund, samt längs Hallandskusten i mitten av 1990-talet. Arten tycks föredra relativt skyddade biotoper med vegetation (Zostera, Pomatogeton). Arten är svårbestämd och kan således vara förbisedd. Larver ej pelagiska, vilket begränsar artens möjligheter till spridning och återkolonisation. Artens miljö utsatt för kraftig exploatering och påverkan i form av övergödning och utsläpp av miljögifter. Tänkbart att arten har begränsad utbredning i våra vatten, men mer kunskap behövs. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Konventioner Typisk art i 1140 Blottade ler- och sandbottnar (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR))
Skalet hos Obrovia neglecta är intermediärt mellan Peringia ulvae och Hydrobia ventrosa när det gäller ansvällningen av de 4–6 vindlingarna, men är jämfört med de andra mycket spetsigare (i medeltal 32° apikalvinkel). Skalet blir upp till 3–4 mm högt och 2 mm brett, och färgen är brun eller grå. Levande skal kan däremot vara nästintill svarta. Den sista vindlingen är jämförelsevis liten, och skaltoppen, apex, är ganska trubbig. Sista vindlingen upptar ca två tredjedelar av den totala skalhöjden, medan skalöppningen upptar cirka 35–40 %. Djurets tentakler har koniska svarta pigmentfläckar nära spetsen. Precis som hos P. ulvae löper ett korsande mörkt band och svarta sidoband över huvudet. Vanligen förekommer även ett mediant band. Penisen är liten, ganska lik den hos H. ulvae till formen men mera veckad och böjd, utan flagellum. Rasptungans (radulans) centraltand har två sidotänder. Arten är förhållandevis svår att skilja från P. ulvae och H. ventrosa förutom med avseende på penisen och radulan.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för förbisedd tusensnäcka

Länsvis förekomst och status för förbisedd tusensnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för förbisedd tusensnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är utbredd längs Nordsjökusten samt utanför Skottland och Irland. Eftersom arten är relativt nybeskriven är det dock tänkbart att den är förbisedd, således har ett större utbredningsområde. Under åren 1996-1997 påträffades arten i låga tätheter på 0,5-2 meters djup i södra delen av Öresund samt längs Hallandskusten i mitten av 1990-talet. O. neglecta har samma habitat som H. ventrosa men föredrar saltare vatten, optimalt 25 PSU alternativt 19-35 PSU, men lever mellan 10 PSU och 35 PSU. Den föredrar relativt skyddade biotoper med vegetation (exempelvis ålgräs Zostera och nateväxter Potamogeton sp.). Tänkbart att O. neglecta har begränsad utbredning i våra vatten, men mer kunskap behövs.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Truncatelloidea  
 • Familj
  Hydrobiidae - tusensnäckor 
 • Släkte
  Hydrobia  
 • Art
  Hydrobia acuta  
 • Underart
  Hydrobia acuta neglectaMuus, 1963 - förbisedd tusensnäcka
  Synonymer
  Hydrobia neglecta Muus, 1963
  Obrovia neglecta (Muus, 1963)

Arten lever liksom H. ulvae av 40-80 µm stora partiklar, men kan i likhet med H. ventrosa inte inta större partiklar än 120 µm. Arten lägger ett fåtal stora ägg. Larverna är inte pelagiska vilket begränsar artens möjligheter till spridning och återkolonisation.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bandtångssläktet - Zostera (Har betydelse)
· natar - Potamogeton (Har betydelse)
Skyddade kustmiljöer är i dagsläget utsatta för exploatering av olika slag. Det faktum att arten lägger få ägg och att larverna inte är pelagiska begränsar artens möjligheter till spridning och nyrekrytering. Miljögifter, särskilt organiska tennföreningar, har också visat sig vara ett mycket allvarligt hot mot flera arter av snäckor eftersom de påverkar reproduktionen.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Miljögifter (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Hänsynstagande vid kustplanering krävs. Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av miljögifter till havet fortsätter. Mera specifika åtgärder är svårare att föreslå eftersom artens status och dynamik längs svenska kusten i dagsläget inte är tillräckligt känd.

Fretter, V. & A. Graham. 1978. The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark. Part 3 – Neritacea,Viviparacea, Valvatacea, Terrestrial and Freshwater Littorinacea and Rissoacea. J. Moll. Stud. Supplement 5.

Graham, A. 1988. Molluscs: Prosobranch and Pyramellid Gastropods. Synopses of the British Fauna (New Series) No. 2. The Linnean Society of London.

Jensen, K. R & J. Knudsen. 1995. Annotated checklist of recent marine molluscs of Danish waters. Zoological Museum, København.

Muus, B. J. 1967. The fauna of Danish estuaries and lagoons. Distribution and ecology of dominating species in the shallow reaches of the mesohaline zone. Dissertation. University of Copenhagen. Schander, C. 2003. Pers. comm.

SEMAC Joint Venture. 1996–2000. Myndigheternas kontrol- och overvågningsprogram for Øresundsforbindelsens kyst-til-kyst anlæg. Tilstandsrapporter 1996–2000.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Caenogastropoda  
 • Ordning
  Littorinimorpha  
 • Överfamilj
  Truncatelloidea  
 • Familj
  Hydrobiidae - tusensnäckor 
 • Släkte
  Hydrobia  
 • Art
  Hydrobia acuta  
 • Underart
  Hydrobia acuta neglecta, Muus, 1963 - förbisedd tusensnäcka
  Synonymer
  Hydrobia neglecta Muus, 1963
  Obrovia neglecta (Muus, 1963)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2005.