Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  falsk klotterlav

Organismgrupp Lavar Poeltinula interjecta
Falsk klotterlav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Falsk klotterlav har en mycket tunn, grå- eller brunaktig bål. Apothecier är långsmala, svarta, enkla eller grenade med smal, svart disk påminnande om som en skåra, 0,4–1,0 × 0,2–0,3 mm. Kanten är tjock och svart. Ibland bildar ett apothecium flera långsmala diskar med kanter emellan, varvid apotheciet kan likna ett ”nystan” av kanter och diskar. Sporerna är 2-celliga, ”toffelformade”, färglösa eller med åldern bruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för falsk klotterlav Observationer i Sverige för falsk klotterlav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från tre lokaler i landet, en i Skåne (1871) och två i Värmland (1953, 1961). Det är osäkert om arten finns kvar i landet. Den skånska lokalen är dåligt angiven och det finns gott om till synes lämpliga lokaler i området, där arten skulle kunna finnas kvar. Den är eftersökt i Värmland men utan att återfinnas. Den är dock svårinventerad då den är lätt förbisedd och ekologin är dåligt känd. Utanför Sverige är arten också känd från ett fåtal lokaler i Wales och Skottland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Endast känd från tre lokaler, en i Skåne och två i Värmland. Efter att inte varit sedd sedan 1961 trots att den eftersökts hittades den på en stenmur 2014. Bör ytterligare eftersökas då den är liten och lätt förbisedd. Växer på fuktig silikatsten. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Arten växer på fuktig silikatsten, men närmare ekologiska uppgifter saknas för de svenska fynden. Den ena av lokalerna är vid vatten. I Wales och Skottland förekommer arten på vertikala ytor av skiffer och glimmerskiffer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Rhizocarpales, Familj Rhizocarpaceae, Släkte Poeltinula, Art Poeltinula interjecta (Leight.) Hafellner - falsk klotterlav Synonymer Encephalographa interjecta (Leight.) Th.Fr., Melaspilea interjecta (Leight.) A.L.Sm.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Endast känd från tre lokaler, en i Skåne och två i Värmland. Efter att inte varit sedd sedan 1961 trots att den eftersökts hittades den på en stenmur 2014. Bör ytterligare eftersökas då den är liten och lätt förbisedd. Växer på fuktig silikatsten. Antalet reproduktiva individer skattas till 10 (2-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-50). Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Falsk klotterlav har en mycket tunn, grå- eller brunaktig bål. Apothecier är långsmala, svarta, enkla eller grenade med smal, svart disk påminnande om som en skåra, 0,4–1,0 × 0,2–0,3 mm. Kanten är tjock och svart. Ibland bildar ett apothecium flera långsmala diskar med kanter emellan, varvid apotheciet kan likna ett ”nystan” av kanter och diskar. Sporerna är 2-celliga, ”toffelformade”, färglösa eller med åldern bruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för falsk klotterlav

Länsvis förekomst och status för falsk klotterlav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för falsk klotterlav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från tre lokaler i landet, en i Skåne (1871) och två i Värmland (1953, 1961). Det är osäkert om arten finns kvar i landet. Den skånska lokalen är dåligt angiven och det finns gott om till synes lämpliga lokaler i området, där arten skulle kunna finnas kvar. Den är eftersökt i Värmland men utan att återfinnas. Den är dock svårinventerad då den är lätt förbisedd och ekologin är dåligt känd. Utanför Sverige är arten också känd från ett fåtal lokaler i Wales och Skottland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Rhizocarpales  
 • Familj
  Rhizocarpaceae  
 • Släkte
  Poeltinula  
 • Art
  Poeltinula interjecta(Leight.) Hafellner - falsk klotterlav
  Synonymer
  Encephalographa interjecta (Leight.) Th.Fr.
  Melaspilea interjecta (Leight.) A.L.Sm.

Arten växer på fuktig silikatsten, men närmare ekologiska uppgifter saknas för de svenska fynden. Den ena av lokalerna är vid vatten. I Wales och Skottland förekommer arten på vertikala ytor av skiffer och glimmerskiffer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Öppen fastmark, Blottad mark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Det är svårt att uttala sig om hoten när ekologin är dåligt känd, men ett tänkbart hot skulle kunna vara förändringar av fuktigheten på lokalerna, t.ex. genom gallring av omkringliggande skog.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Arten bör ytterligare eftersökas på den skånska lokalen och på andra tänkbara lokaler.

Arup, U. & Ekman, S. 1997. Presentation av arterna. I: Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E.

(red.), Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Rhizocarpales  
 • Familj
  Rhizocarpaceae  
 • Släkte
  Poeltinula  
 • Art
  Poeltinula interjecta, (Leight.) Hafellner - falsk klotterlav
  Synonymer
  Encephalographa interjecta (Leight.) Th.Fr.
  Melaspilea interjecta (Leight.) A.L.Sm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.