Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  femstrimmig plattstumpbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar Platysoma deplanatum
Femstrimmig plattstumpbagge Skalbaggar, Stumpbaggar och strandsandbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3-4 mm lång, långsträckt och ganska platt skalbagge. Översidan är blankt svart, ben och antenner mycket kraftiga. De breda skenbenen är försedda med kraftiga tänder på utsidan. Halssköldens sidor och framkant har en tydlig fåra. Täckvingarna har fyra fullständiga längsfåror och en förkortad. De två sista rygglederna sticker fram bakom täckvingarna. Antennerna hålls ofta lätt vinkelböjda.
Utbredning
Länsvis förekomst för femstrimmig plattstumpbagge Observationer i Sverige för femstrimmig plattstumpbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i spridda landskap från Skåne till Lappland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Tyskland genom Östeuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever under fuktig bark, främst på relativt nyligen döda aspar med angrepp av långhorningar, men även påträffad på björk och ek, tillfälligtvis även på andra slags lövträd. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Lappland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (300-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1200-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever under fuktig bark, främst på relativt nyligen döda aspar med angrepp av långhorningar, men även på björk och ek, tillfälligtvis även på andra slags lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· gran
· gran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Histeridae (stumpbaggar), Släkte Platysoma, Art Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808) - femstrimmig plattstumpbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever under fuktig bark, främst på relativt nyligen döda aspar med angrepp av långhorningar, men även påträffad på björk och ek, tillfälligtvis även på andra slags lövträd. Påträffad i spridda landskap från Skåne till Lappland. Antalet lokalområden i landet skattas till 400 (300-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 1600 (1200-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En 3-4 mm lång, långsträckt och ganska platt skalbagge. Översidan är blankt svart, ben och antenner mycket kraftiga. De breda skenbenen är försedda med kraftiga tänder på utsidan. Halssköldens sidor och framkant har en tydlig fåra. Täckvingarna har fyra fullständiga längsfåror och en förkortad. De två sista rygglederna sticker fram bakom täckvingarna. Antennerna hålls ofta lätt vinkelböjda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för femstrimmig plattstumpbagge

Länsvis förekomst och status för femstrimmig plattstumpbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för femstrimmig plattstumpbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i spridda landskap från Skåne till Lappland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum, vidare utbredd från Tyskland genom Östeuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma deplanatum(Gyllenhal, 1808) - femstrimmig plattstumpbagge

Ett rovdjur som lever under fuktig bark, främst på relativt nyligen döda aspar med angrepp av långhorningar, men även på björk och ek, tillfälligtvis även på andra slags lövträd.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Ädellövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)


Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Histeroidea  
 • Familj
  Histeridae - stumpbaggar 
 • Underfamilj
  Histerinae  
 • Tribus
  Platysomatini  
 • Släkte
  Platysoma  
 • Art
  Platysoma deplanatum, (Gyllenhal, 1808) - femstrimmig plattstumpbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015