Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fibblegökbi

Organismgrupp Steklar, Bin Nomada facilis
Fibblegökbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fibblegökbi är en relativt liten gökbiart med en kroppslängd på 6–7 mm. Huvud och mellankropp är i huvudsak svarta med begränsade roströda teckningar. Hos honan är nedre delen av kinden och käkbasen roströda, vilket även gäller antennens undersida, skulderbucklan och de två upphöjningarna på skutellen, ibland även teckningar på halskrage och postskutell. Hos hanen är kind och käkbas gula och mellankroppen i övrigt svart. Hanen har också en liten utskjutande knopp på undersidan av femte till tionde antennsegmenten. Bakkroppen ger ett rostrött intryck med svart i främre del av första, och hela den sista, ryggplåten. Ryggplåt 3–5 har basalt ett mer eller mindre mörkt band vilket ger bakkoppen ett randigt utseende. Fibblegökbiet kan främst förväxlas med slåttergökbi Nomada integra och silvergökbi N. argentata. Slåttergökbi skiljer sig bl.a. genom att det finns en distinkt vinkel eller litet hörn i mitten av käkens yttersida, tydligare hos hanen. De andra arterna har jämnt rundad ytterkant. Hanens pygidialplatta slutar i en spets hos fibblegökbi, de övriga båda arterna har avtrubbad spets.
Utbredning
Länsvis förekomst för fibblegökbi Observationer i Sverige för fibblegökbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fibblegökbi är känt från Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland, Öland och Gotland. Arten har varit känd åtminstone sedan 1860-talet, dock felaktigt under namnet N. ferruginata. Under mitten av 1900-talet minskade arten kraftigt i Sverige och dog av allt att döma ut från fastlandet. Efter 1954 har arten bara påträffats på Öland och Gotland. Arten har inte påträffats i våra nordiska grannländer, inte heller på de Brittiska öarna och stora delar av övriga Västeuropa. Utbredningen är begränsad till de centrala och sydöstra delarna av Europa (Belgien, södra Tyskland och Polen, Schweiz, norra Italien, Balkan till Rumänien). 
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Fibblegökbi är boparasit hos fibblesandbi Andrena fulvago (NT). Uppgifter om andra värdarter är osäkra och inte troliga för svenskt vidkommande. Tidigare var arten utbredd i sydöstra Sverige från Skåne till Sörmland, men aktuell förekomst är endast känd på Gotland (Fårö 2001) och Öland (fyra lokaler, senaste fynd Soliden 2002). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (3600-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Fibblegökbi boparasiterar fibblesandbi Andrena fulvago, en art som huvudsakligen bebor odlingsbygdens marginalmarker, äldre jordbrukslandskap och grusalvar. Få observationer som stöder värd-parasit relationen finns. På Fårö kunde en uppenbarligen nyligen framkrupen hona ses, livligt uppvaktad av tre hannar, försöka ta skydd i ett bebott bo av fibblesandbi (Cederberg & Nilsson 2001). Mellaneuropeiska uppgifter gör gällande att slåttersandbi A. humilis där tjänar som värdart för fibblegökbi. Detta är fullt möjligt, men tveksamt för de svenska populationernas vidkommande. Inte på någon av de lokaler där arten påträffats de senaste 60 åren är slåttersandbi känt. Fibblegökbi och slåttergökbi (kleptoparasit hos slåttersandbi) har under lång tid inte uppfattats som skilda arter, vilket också kan ha medverkat till förbistringen om de båda arternas värdförhållanden. Värdarten fibblesandbi samlar pollen främst på gråfibbla Pilosella officinarum och anlägger gärna bon i gråfibblerika marker. Det medför också att fibblegökbi söker nektar i samma blommor men är inte på samma sätt begränsad till dessa. Flygtiden sträcker sig från början av juni till mitten av juli. 
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Apidae (långtungebin), Släkte Nomada (gökbin), Art Nomada facilis Schwarz, 1967 - fibblegökbi Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Fibblegökbi är boparasit hos fibblesandbi Andrena fulvago (NT). Uppgifter om andra värdarter är osäkra och inte troliga för svenskt vidkommande. Tidigare var arten utbredd i sydöstra Sverige från Skåne till Sörmland, men aktuell förekomst är endast känd på Gotland (Fårö 2001) och Öland (fyra lokaler, senaste fynd Soliden 2002). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (3600-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (20-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).

Åtgärdsprogram Fastställt
Fibblegökbi är en relativt liten gökbiart med en kroppslängd på 6–7 mm. Huvud och mellankropp är i huvudsak svarta med begränsade roströda teckningar. Hos honan är nedre delen av kinden och käkbasen roströda, vilket även gäller antennens undersida, skulderbucklan och de två upphöjningarna på skutellen, ibland även teckningar på halskrage och postskutell. Hos hanen är kind och käkbas gula och mellankroppen i övrigt svart. Hanen har också en liten utskjutande knopp på undersidan av femte till tionde antennsegmenten. Bakkroppen ger ett rostrött intryck med svart i främre del av första, och hela den sista, ryggplåten. Ryggplåt 3–5 har basalt ett mer eller mindre mörkt band vilket ger bakkoppen ett randigt utseende. Fibblegökbiet kan främst förväxlas med slåttergökbi Nomada integra och silvergökbi N. argentata. Slåttergökbi skiljer sig bl.a. genom att det finns en distinkt vinkel eller litet hörn i mitten av käkens yttersida, tydligare hos hanen. De andra arterna har jämnt rundad ytterkant. Hanens pygidialplatta slutar i en spets hos fibblegökbi, de övriga båda arterna har avtrubbad spets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fibblegökbi

Länsvis förekomst och status för fibblegökbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fibblegökbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fibblegökbi är känt från Skåne, Småland, Östergötland, Södermanland, Öland och Gotland. Arten har varit känd åtminstone sedan 1860-talet, dock felaktigt under namnet N. ferruginata. Under mitten av 1900-talet minskade arten kraftigt i Sverige och dog av allt att döma ut från fastlandet. Efter 1954 har arten bara påträffats på Öland och Gotland. Arten har inte påträffats i våra nordiska grannländer, inte heller på de Brittiska öarna och stora delar av övriga Västeuropa. Utbredningen är begränsad till de centrala och sydöstra delarna av Europa (Belgien, södra Tyskland och Polen, Schweiz, norra Italien, Balkan till Rumänien). 
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada facilisSchwarz, 1967 - fibblegökbi

Fibblegökbi boparasiterar fibblesandbi Andrena fulvago, en art som huvudsakligen bebor odlingsbygdens marginalmarker, äldre jordbrukslandskap och grusalvar. Få observationer som stöder värd-parasit relationen finns. På Fårö kunde en uppenbarligen nyligen framkrupen hona ses, livligt uppvaktad av tre hannar, försöka ta skydd i ett bebott bo av fibblesandbi (Cederberg & Nilsson 2001). Mellaneuropeiska uppgifter gör gällande att slåttersandbi A. humilis där tjänar som värdart för fibblegökbi. Detta är fullt möjligt, men tveksamt för de svenska populationernas vidkommande. Inte på någon av de lokaler där arten påträffats de senaste 60 åren är slåttersandbi känt. Fibblegökbi och slåttergökbi (kleptoparasit hos slåttersandbi) har under lång tid inte uppfattats som skilda arter, vilket också kan ha medverkat till förbistringen om de båda arternas värdförhållanden. Värdarten fibblesandbi samlar pollen främst på gråfibbla Pilosella officinarum och anlägger gärna bon i gråfibblerika marker. Det medför också att fibblegökbi söker nektar i samma blommor men är inte på samma sätt begränsad till dessa. Flygtiden sträcker sig från början av juni till mitten av juli. 

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
De två största hoten mot arten är intensivt fårbete på de få lokaler där arten idag finns. Detta har främst en negativ effekt på värdartens populationsutveckling, vilket också missgynnar fibblegökbiet. Även igenväxning och beskogning av extensivt betad, näringsfattig och torr ängsmark minskar värdartens populationer och gör att lokala populationer kan försvinna. De idag mycket få och individfattiga populationer av fibblegökbi, som ännu finns kvar i landet löper även risk att dö ut av slumpmässiga faktorer. De är isolerade från varandra och från de mer sammanhängande förekomsterna i södra Tyskland och Polen, så spontan populationsförstärkning eller återetablering är mindre sannolik. I likhet med de flesta bin som är specialiserade på fibblor är fibblesandbiet starkt attraherat av gul färg. Insektsfångst med gulskålar riskerar att döda många honor och, förorsaka allvarlig skada också för fibblegökbiet. 


Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Den viktigaste åtgärden för att bevara fibblegökbiet är riktade åtgärder för att förstärka pollenresursen av fibblor för värdarten fibblesandbi så att individrika populationer kan upprätthållas. De få aktuella populationer av fibblegökbiet som är kända gör att skötseln på dessa få platser är avgörande för artens överlevnad i vårt land. Intensivt fårbete på kända lokaler före midsommar bör inte förekomma. Användning av gulskålar på kända lokaler för fibblegökbi bör helt undvikas då artbestämning kan göras i fält utan dödande metoder. 


Åtgärdsprogram Fastställt

Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2007. Apidae 5. Fauna Helvetica 20: 1–356.

Celary, W. 1995. Nomadini (Hymenoptera, Apoidea, Anthophoridae) of Poland. Monografie Fauny Polski 20: 1–281.

Cederberg B. & Nilsson L.A. 2001. S. xxxix–xlii. I: Croneborg H. Skogsbeten, en metodstudie från Gotland. Länsstyrelsen i Gotlands län, Livsmiljöenheten. Rapport nr 5 (2002), 50 s.+li s.

Janzon L.-Å., Svensson B.G. & Erlandsson S. 1991. Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 3. Megachilidae, Anthophoridae and Apidae. Entomologisk Tidskrift 112: 93–99.

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bier - Del 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Ent. Meddr 80: 7–52.

Nilsson, L.A. 2004. Nomada facilis Schwarz 1967:291, fibblegökbi. Faktablad från svenska vildbiprojektet.

Scheuchl, E. 2000. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band 1. Schlüssel der Gattungen und der Arten der familie Anthophoridae. 2:a upplagan, Velden.

Schwarz, M. 1967. Die gruppe der Nomada cinctiventris Fr. (=stigma auct. nec F.) (Hymenoptera, Apoidea). Polskie Pismo Entomologiczne 37: 263–239.

Terzo, M. 2007. Première observation en Belgique de Nomada facilis Schwarz, 1967 (Hymenoptera: Apide). Notes faunistiques de Gembloux 60 (3): 144–146.

Westrich P. 1990. Die Bienen Baden-Württembergs I-II. 2a uppl. Ulmer, Stuttgart. 972 s. 

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Apidae - långtungebin 
 • Underfamilj
  Nomadinae  
 • Släkte
  Nomada - gökbin 
 • Art
  Nomada facilis, Schwarz, 1967 - fibblegökbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Cederberg 2015 & 2018.