Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fibblesandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena fulvago
Fibblesandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ett 9–10 mm stort sandbi med övervägande mörk kropp. Mellankroppen är försedd med gles orangegul behåring. Bakkroppens segment har relativt glesa guldgula fransar längs bakkanterna. De bakre skenbenen drar åt orange vilket är ett gott skiljetecken mot slåttersandbi Andrena humilis, en potentiell förväxlingsart med övervägande svarta bakskenben. Hanen hos fibblesandbiet är snarlik honan i färgning och behåring men könsorganen bör studeras för säker bestämning då han är snarlik ett flertal andra sandbihanar.
Utbredning
Länsvis förekomst för fibblesandbi Observationer i Sverige för fibblesandbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fibblesandbiet har en världsutbredning som omfattar Syd- och Mellaneuropa. I Sverige är arten noterad i samtliga sydsvenska landskap och tycks ha sin nordgräns i Värmland/Dalsland. Äldre fynd finns också från Gästrikland och Hälsingland men arten saknar där aktuella fynd. Arten tycks ha blivit betydligt sällsyntare trots att ökad insamlingsansträngning medfört att arten noterats på många nya platser. Lokalt i Mälardalen, Östra Skåne och i Östra Småland kan arten uppträda mer talrikt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Aktuell utbredning för omfattar Skåne till Uppland samt Öland och Gotland. Fibblesandbiet har inte kunnat beläggas från Halland-Bohuslän eller Gästrikland-Hälsingland sedan 1950-talet. Arten samlar pollen på fibblor och är fortfarande ganska spridd men endast lokalt förekommande på blomrik torräng, på åkerholmar och i skogsbryn. Antalet lokalområden i landet skattas till 180 (60-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (248-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ekologi
Fibblesandbiet är som namnet antyder oligolektisk, vilket innebär att arten endast pollensöker på några få växtarter, i detta fall fibblor. Ofta nyttjas rotfibbla Hypochaeris radicata, sommarfibbla Leontodon hispidus eller gråfibbla Pilosella officinarum men även andra fibblearter besöks. Boet grävs ut i sydlänta, glest bevuxna sandslänter, gärna i glesa aggregationer om upp till tio bohålor. Bohålorna ligger ofta i direkt anslutning till större pollenresurser. Känd och artspecifik boparasit för svenska vidkommanden är fibblegökbiet Nomada facilis, en art som minskat mycket kraftigt och idag endast är känd från Öland och Gotland.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korgblommiga
· korgblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena fulvago (Christ, 1791) - fibblesandbi Synonymer Apis fulvago Christ, 1791

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Aktuell utbredning för omfattar Skåne till Uppland samt Öland och Gotland. Fibblesandbiet har inte kunnat beläggas från Halland-Bohuslän eller Gästrikland-Hälsingland sedan 1950-talet. Arten samlar pollen på fibblor och är fortfarande ganska spridd men endast lokalt förekommande på blomrik torräng, på åkerholmar och i skogsbryn. Antalet lokalområden i landet skattas till 180 (60-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (248-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv,v)).
Ett 9–10 mm stort sandbi med övervägande mörk kropp. Mellankroppen är försedd med gles orangegul behåring. Bakkroppens segment har relativt glesa guldgula fransar längs bakkanterna. De bakre skenbenen drar åt orange vilket är ett gott skiljetecken mot slåttersandbi Andrena humilis, en potentiell förväxlingsart med övervägande svarta bakskenben. Hanen hos fibblesandbiet är snarlik honan i färgning och behåring men könsorganen bör studeras för säker bestämning då han är snarlik ett flertal andra sandbihanar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fibblesandbi

Länsvis förekomst och status för fibblesandbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fibblesandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fibblesandbiet har en världsutbredning som omfattar Syd- och Mellaneuropa. I Sverige är arten noterad i samtliga sydsvenska landskap och tycks ha sin nordgräns i Värmland/Dalsland. Äldre fynd finns också från Gästrikland och Hälsingland men arten saknar där aktuella fynd. Arten tycks ha blivit betydligt sällsyntare trots att ökad insamlingsansträngning medfört att arten noterats på många nya platser. Lokalt i Mälardalen, Östra Skåne och i Östra Småland kan arten uppträda mer talrikt.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena fulvago(Christ, 1791) - fibblesandbi
  Synonymer
  Apis fulvago Christ, 1791

Fibblesandbiet är som namnet antyder oligolektisk, vilket innebär att arten endast pollensöker på några få växtarter, i detta fall fibblor. Ofta nyttjas rotfibbla Hypochaeris radicata, sommarfibbla Leontodon hispidus eller gråfibbla Pilosella officinarum men även andra fibblearter besöks. Boet grävs ut i sydlänta, glest bevuxna sandslänter, gärna i glesa aggregationer om upp till tio bohålor. Bohålorna ligger ofta i direkt anslutning till större pollenresurser. Känd och artspecifik boparasit för svenska vidkommanden är fibblegökbiet Nomada facilis, en art som minskat mycket kraftigt och idag endast är känd från Öland och Gotland.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Buskmark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korgblommiga - Asteraceae (Viktig)
Fibblesandbiet hotas av upphörande hävd av torra ängsmarker och slåtterängar. Produktionshöjande åtgärder som gödsling påskyndar igenväxning och riskerar att artens värdväxter slås ut eller minskar. Beläggning med krossad sten på sandiga körvägar och vägskärningar omöjliggör bobyggnad och utgör på så sätt ett direkt hot mot artens reproduktion. Artens förekomster på militära övningsområden hotas av begränsningar i den militära terrängtrafiken som skapar för arten och dess värdväxter lämplig markstörning. Liksom fallet är för de flesta fibblespecialister är fibblesandbiet troligen starkt attraherad av så kallade gulskålar och längre fångstperioder med denna metod i artens habitat riskerar att skada populationerna genom att många honor kan dödas. I skogsbygder uppträder arten ofta i anslutning till större vägkantsförekomster av rot- eller sommarfibbla. Arten hotas därvid genom alltför tidig vägkantsslåtter som slår ut födoresursen.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss positiv effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Sommarfibbla och rotfibbla är ganska resistenta mot kväve och kan uppträda i mängd på trädesåkrar eller andra tillfälligt markstörda marker. Alla typer av plöjning och pinnharvning som gynnar värdväxterna är gynnsamma för fibblesandbi, även på före detta åkermark. Vägskärningar och vägkanter bör vid nyanläggning, dikning eller skrapning sås in med frön av rot- eller sommarfibbla samtidigt som vissa brantare, sydlänta partier lämnas öppna. Denna typ av enkla och kostnadseffektiva åtgärder gynnar dessutom en lång rad andra hotade vildbin som är beroende av rikblommiga fibblebestånd.
Fibblesandbiets parasit Nomada facilis omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter.

Amiet F., Herrmann M., Müller A., Neumeyer R. 2010. Fauna Helvetica 26. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus. Centre Suisse de cartographie de la faune. Schweizerische Entomologische Gesellschaft.

Dylewska M. 1987. Die Gattung Andrena Fabricius (Andrenidae, Apoidea) in Nord- und Mitteleuropa. Acta Zoologica Cracoviensia 30: 359-708.

Hallin, G. 2009. Gaddsteklar i Blekinge 1984-2007 - Sammanställning av gjorda fynd. Länsstyrelsen i Blekinge län. Rapport nr 2009:8.

Johansson, N. 2012. Rovstekeln Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. Entomologisk Tidskrift 133(1-2): 59-64. Uppsala.

Johansson, N. 2010. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera: Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i Övre Emådalen. Entomologisk Tidskrift 131(2): 113-130. Uppsala.

Karlsson, T. & Larsson, K. 2011. Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011-2016. Naturvårdsverket rapport 6425.

Norén, L. & Franzén, M. 2009. Gaddsteklar på sandmarker i Blekinge - en inventering av nio lokaler i Olofströms, Ronneby och Sölvesborgs kommuner 2007-2008. Länsstyrelsen i Blekinge län, Rapport 2009:16.

Schmid-Egger C. & Scheuchl E. 1997. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs unter Berücksichtigung der Arten der Schweiz III: Andrenidae. Velden.

Sörensson, M. 2007. Inventering av solitära bin och andra insekter på slåtterängar och i äldre jordbruksmiljöer i Kronobergs län 2005. Länsstyrelsen i Kronobergs län, meddelande 2007:17.

Westrich, P, 1989. Die Wildbienen Baden-Württembergs. Spezieller Teil: Die Gattungen und Arten. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena fulvago, (Christ, 1791) - fibblesandbi
  Synonymer
  Apis fulvago Christ, 1791
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.