Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fibblesnyltrot

Organismgrupp Kärlväxter Orobanche picridis
Fibblesnyltrot Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fibblesnyltrot är en 2–4 dm hög klorofyllfri parasit vars underjordiska knölar står i förbindelse med värdväxtens rötter. Stjälken är gulaktig med violetta nyanser och bär ett glest ax med vita till blekt gula, läppformiga blommor med violetta strimmor. Kronan är 14–22 mm lång och har ljusa glandelhår på överläppen. Överläppens kant är uppåtriktad eller något tillbakaböjd. De fyra fodertänderna är alla långa och trådformiga och blommans stödblad är lika långt eller längre än kronan. Ståndarsträngarna har långa vita hår vid basen och är oftast fästa minst 3 mm ovan kronans bas. Märket är stort och rödviolett. Arten blommar i juni-augusti och förökar sig med frön. Klöversnyltrot Orobanche minor och tistelsnyltrot Orobanche reticulata är de två arter av släktet i Sverige som är mest lika fibblesnyltrot. Klöversnyltrot, som i Sverige parasiterar på ärtväxter, har 10–18 mm lång krona, överläpp med framåtriktad kant, ståndarsträngar som är kala eller sparsamt håriga vid basen och fästa högst 3 mm ovan kronans bas. Vidare är stödbladet kortare eller högst lika långt som kronan och åtminstone någon av de fyra fodertänderna inte lång och trådlik. Tistelsnyltrot, som hos oss parasiterar på kåltistel Circium oleraceum och brudborste Circium heterophyllum, har mörka glandelhår på överläppen och kala ståndarsträngar.
Utbredning
Länsvis förekomst för fibblesnyltrot Observationer i Sverige för fibblesnyltrot
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Fibblesnyltrot är känd från ett tidigt 1800-tals fynd i Skåne, men omständigheterna kring fyndet är något osäkra. I Elias Fries´ herbarium i Uppsala finns ett skånskt exemplar av fibblesnyltrot under namnet Orobanche minor och i sitt verk Novitiarum florae suecicae Mantissa III anger han att O. minor samlats på Hallands Väderö i nordvästra Skåne. Växten har aldrig kunnat återfinnas på Hallands Väderö. I Danmark är fibblesnyltrot känd från 3 platser på Fyn, där den för länge sedan är försvunnen, samt från Fakse på sydöstra Själland där den sedan 1849 noterats vissa år, senast sågs den 1978. Den är möjligen numera även utgången från denna lokal. Växten är inte känd från övriga nordiska länder. Fibblesnyltrotens utbredningsområde i övrigt sträcker sig från de europeiska medelhavsländerna och Främre Asien norrut till södra England, Holland, mellersta Tyskland och södra Polen. I de norra delarna av sin utbredning är fibblesnyltroten mycket sällsynt. De sydskandinaviska fynden är de nordligaste för arten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Fibblesnyltrot är endast känd från ett tidigt 1800-tals fynd i Skåne. Orsaken till försvinnande okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Fibblesnyltrot parasiterar på fibblor i släktet Picris, i första hand bitterfibbla Picris hieracioides, och på morot Daucus carota. På lokalen på Själland har arten uppträtt oregelbundet med många års mellanrum. Detta tyder på att fröna kan hålla sig vid liv i jorden under lång tid.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bitterfibbla
· bitterfibbla
· jämnfibblor
· jämnfibblor
· morot
· morot
· strävfibblor
· strävfibblor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Orobanchaceae (snyltrotsväxter), Släkte Orobanche (snyltrötter), Art Orobanche picridis F. W. Schultz - fibblesnyltrot Synonymer Fiblesnyltrot

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Fibblesnyltrot är endast känd från ett tidigt 1800-tals fynd i Skåne. Orsaken till försvinnande okänd. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Fibblesnyltrot är en 2–4 dm hög klorofyllfri parasit vars underjordiska knölar står i förbindelse med värdväxtens rötter. Stjälken är gulaktig med violetta nyanser och bär ett glest ax med vita till blekt gula, läppformiga blommor med violetta strimmor. Kronan är 14–22 mm lång och har ljusa glandelhår på överläppen. Överläppens kant är uppåtriktad eller något tillbakaböjd. De fyra fodertänderna är alla långa och trådformiga och blommans stödblad är lika långt eller längre än kronan. Ståndarsträngarna har långa vita hår vid basen och är oftast fästa minst 3 mm ovan kronans bas. Märket är stort och rödviolett. Arten blommar i juni-augusti och förökar sig med frön. Klöversnyltrot Orobanche minor och tistelsnyltrot Orobanche reticulata är de två arter av släktet i Sverige som är mest lika fibblesnyltrot. Klöversnyltrot, som i Sverige parasiterar på ärtväxter, har 10–18 mm lång krona, överläpp med framåtriktad kant, ståndarsträngar som är kala eller sparsamt håriga vid basen och fästa högst 3 mm ovan kronans bas. Vidare är stödbladet kortare eller högst lika långt som kronan och åtminstone någon av de fyra fodertänderna inte lång och trådlik. Tistelsnyltrot, som hos oss parasiterar på kåltistel Circium oleraceum och brudborste Circium heterophyllum, har mörka glandelhår på överläppen och kala ståndarsträngar.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för fibblesnyltrot

Länsvis förekomst och status för fibblesnyltrot baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fibblesnyltrot

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fibblesnyltrot är känd från ett tidigt 1800-tals fynd i Skåne, men omständigheterna kring fyndet är något osäkra. I Elias Fries´ herbarium i Uppsala finns ett skånskt exemplar av fibblesnyltrot under namnet Orobanche minor och i sitt verk Novitiarum florae suecicae Mantissa III anger han att O. minor samlats på Hallands Väderö i nordvästra Skåne. Växten har aldrig kunnat återfinnas på Hallands Väderö. I Danmark är fibblesnyltrot känd från 3 platser på Fyn, där den för länge sedan är försvunnen, samt från Fakse på sydöstra Själland där den sedan 1849 noterats vissa år, senast sågs den 1978. Den är möjligen numera även utgången från denna lokal. Växten är inte känd från övriga nordiska länder. Fibblesnyltrotens utbredningsområde i övrigt sträcker sig från de europeiska medelhavsländerna och Främre Asien norrut till södra England, Holland, mellersta Tyskland och södra Polen. I de norra delarna av sin utbredning är fibblesnyltroten mycket sällsynt. De sydskandinaviska fynden är de nordligaste för arten.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Orobanche - snyltrötter 
 • Art
  Orobanche picridisF. W. Schultz - fibblesnyltrot
  Synonymer
  Fiblesnyltrot

Fibblesnyltrot parasiterar på fibblor i släktet Picris, i första hand bitterfibbla Picris hieracioides, och på morot Daucus carota. På lokalen på Själland har arten uppträtt oregelbundet med många års mellanrum. Detta tyder på att fröna kan hålla sig vid liv i jorden under lång tid.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bitterfibbla - Picris hieracioides (Viktig)
· jämnfibblor - Crepis (Har betydelse)
· morot - Daucus carota (Har betydelse)
· strävfibblor - Picris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Orsaken till varför fibblesnyltroten försvann är okänd.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Fibblesnyltrot är i Sverige endast känd från ett mer än 150 år gammalt fynd. Arten är mycket ovanlig och på tillbakagång i de norra delarna av sitt utbredningsområde. Fibblesnyltrot har, åtminstone till helt nyligen, vuxit helt nära Skåne och de möjliga värdväxterna traktvis är relativt vanliga i södra Sverige, varför det inte är helt omöjligt att arten kan återkomma. Skulle fibblesnyltroten återfinnas så bör lokalen skyddas och förutsättningarna för artens fortlevnad bör säkerställas.
Utländska namn – DK: Bittermælk-Gyvelkvæler, GB: Oxtongue Broomrape.

Faurholdt, N. 2000: Rødlistede planter i Storstrøms Amt 1999. - Storstrøms Amt, Teknik og Miljøforvaltningen. Nysted.

Holmberg, O. R. 1917. Orobanche caryophyllacea SM. tagen i Sverige. Bot. Not. 70: 193–195 Kraft, J. 1979. Översikt över Orobanche, snyltrotsläktet, i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 73: 27–37.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Pedersen, A. 1963. Scrophulariaceernes og Orobanchaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 59: 1–140.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Orobanchaceae - snyltrotsväxter 
 • Släkte
  Orobanche - snyltrötter 
 • Art
  Orobanche picridis, F. W. Schultz - fibblesnyltrot
  Synonymer
  Fiblesnyltrot
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 1995. © ArtDatabanken, SLU 2006.