Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  filthättemossa

Organismgrupp Mossor Orthotrichum urnigerum
Filthättemossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten bildar upp till 3 cm höga, lösa tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, kantiga, ca 7–12 µm breda och har 1–2 enkla papiller per cell. Arten är samkönad. På strumpan sitter rikligt med långa hår. Kapselskaftet är relativt kort och mer än halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd tydligt fårad av 8 långa och 8 korta kapselränder som är 2–3 celler breda. Sällsynt förekommer endast 8 fåror och kapselränder. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler. De finns i nedre delen av kapseln. Den yttre tandkransen är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd och består av 16 tänder som är papillösa i övre delen och i nedre delen har papiller och masklika strimmor. Den inre tandkransen består av 16, ibland 8, tänder som är släta eller svagt strimmiga. Mössan är veckad och hårig. Sporerna är 14–17 µm i diameter.
Kalkhättemossa Orthotrichum cupulatum, som filthättemossa främst kan förväxlas med, saknar eller har enstaka korta hår på strumpan och saknar för det mesta inre tandkrans. Nordlig hättemossa O. alpestre har tillbakaböjd yttre tandkrans, saknar eller har få långa hår på strumpan, har smalare kapsel och större bladceller (10–14 µm breda).
Utbredning
Länsvis förekomst för filthättemossa Observationer i Sverige för filthättemossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i låglandet i södra Sverige i områden med ädellövträd. Den finns sällsynt i södra Norge och sydligaste Finland. Arten förekommer söderut till Centraleuropa samt i Asien (Kaukasus och Kashmir). Arten har felaktigt uppgivits förekomma i Storbritannien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Filthättemossa växer på klippor och block skuggade av ädellövträd. Utbredningen omfattar i första hand lämpliga lövskogsområden runt i Falbygden (Västergötland) österut via Hjälmaren och Mälaren till norra Uppland. Populationerna är i de flesta fall ytmässigt mycket små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (250-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 744 (100-1400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Filthättemossa växer oftast relativt skuggigt i ädellövskog i branter och på block under framför allt ask, lönn och alm. Då den oftast förekommer på silikatsten växer den ofta på sluttande stenytor eller lodytor som tidvis översilas av vatten från lövförna som ansamlats högre upp. Den förekommer även på mer lättvittrade bergarter och är t.o.m. uppgiven från kalksten. Den kan växa tillsammans med t.ex. porellor Porella spp., blommossor Schistidium spp., berghättemossa Orthotrichum rupestre och baronmossor Anomodon spp. Sällsynt kan arten även växa på lövträdsbark, särskilt i områden där den förekommer rikligt.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Orthotrichales, Familj Orthotrichaceae, Släkte Orthotrichum (hättemossor), Art Orthotrichum urnigerum Myrin - filthättemossa Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Filthättemossa växer på klippor och block skuggade av ädellövträd. Utbredningen omfattar i första hand lämpliga lövskogsområden runt i Falbygden (Västergötland) österut via Hjälmaren och Mälaren till norra Uppland. Populationerna är i de flesta fall ytmässigt mycket små och individfattiga. Antalet reproduktiva individer skattas till 1800 (250-4000). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 744 (100-1400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Arten bildar upp till 3 cm höga, lösa tuvor. Bladkanten är tillbakaböjd i nästan hela sin längd. Bladcellerna strax ovanför mitten av bladskivan är tjockväggiga, kantiga, ca 7–12 µm breda och har 1–2 enkla papiller per cell. Arten är samkönad. På strumpan sitter rikligt med långa hår. Kapselskaftet är relativt kort och mer än halva kapseln döljs av bladen. Kapseln är som torr och tömd tydligt fårad av 8 långa och 8 korta kapselränder som är 2–3 celler breda. Sällsynt förekommer endast 8 fåror och kapselränder. Klyvöppningarna är insänkta och nästan helt täckta av omgivande celler. De finns i nedre delen av kapseln. Den yttre tandkransen är upprättstående eller vinkelrätt utstående i torrt tillstånd och består av 16 tänder som är papillösa i övre delen och i nedre delen har papiller och masklika strimmor. Den inre tandkransen består av 16, ibland 8, tänder som är släta eller svagt strimmiga. Mössan är veckad och hårig. Sporerna är 14–17 µm i diameter.
Kalkhättemossa Orthotrichum cupulatum, som filthättemossa främst kan förväxlas med, saknar eller har enstaka korta hår på strumpan och saknar för det mesta inre tandkrans. Nordlig hättemossa O. alpestre har tillbakaböjd yttre tandkrans, saknar eller har få långa hår på strumpan, har smalare kapsel och större bladceller (10–14 µm breda).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för filthättemossa

Länsvis förekomst och status för filthättemossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för filthättemossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i låglandet i södra Sverige i områden med ädellövträd. Den finns sällsynt i södra Norge och sydligaste Finland. Arten förekommer söderut till Centraleuropa samt i Asien (Kaukasus och Kashmir). Arten har felaktigt uppgivits förekomma i Storbritannien och Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum urnigerumMyrin - filthättemossa

Filthättemossa växer oftast relativt skuggigt i ädellövskog i branter och på block under framför allt ask, lönn och alm. Då den oftast förekommer på silikatsten växer den ofta på sluttande stenytor eller lodytor som tidvis översilas av vatten från lövförna som ansamlats högre upp. Den förekommer även på mer lättvittrade bergarter och är t.o.m. uppgiven från kalksten. Den kan växa tillsammans med t.ex. porellor Porella spp., blommossor Schistidium spp., berghättemossa Orthotrichum rupestre och baronmossor Anomodon spp. Sällsynt kan arten även växa på lövträdsbark, särskilt i områden där den förekommer rikligt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Avverkning av äldre lövskogsbestånd med inslag av rikbarksträd utgör ett hot. Dessutom påverkas filthättemossa negativt av ett generellt minskat inslag av dessa trädslag i skog. Exploatering kan även vara ett hot mot arten.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Gynna ädellövträd som ask, alm, lind och lönn på filthättemossans aktuella och potentiella lokaler, och låt block ligga orörda i dessa miljöer. Artens ståndortskrav och aktuella status behöver utredas.
Utländska namn - NO: Filtbustehette, FI: Paasihiippasammal.

Etymologi: urnigerus (lat.) = urnbärande; urna (lat.) = krus, ämbar; -ger = bärande av gerere (lat.) = bära, föra, bringa
Uttal: [Ortótrikum urnígerum]

KEY FACTS Forms lax, up to 3 cm high tufts. Leaf margin almost entirely recurved. Autoicous. Vaginula covered in long hairs. Capsule emergent and furrowed when dry and empty (8 complete and 8 short bands of 2-3 thick-walled cells; rarely only 8 bands). Immersed stomata, almost completely obscured by overlying exothecial cells, present in lower half of capsule. Exostome erect to spreading when dry, consisting of 16 papillose teeth with vermicular striae in basal half. Endostome with 16 (occasionally 8) smooth to slightly striate teeth. Calyptra plicate and hairy. Spores 14-17 µm. - Typically found in broadleaf forests where it grows on siliceous boulders and rock faces periodically flushed by water filtered through litter from maples, ashes or elms shading the site. Occasionally found also on softer minerals (including limestone). Where the species is abundant it may even grow on bark of deciduous trees.

Appleyard, J. 1976. Orthotrichum urnigerum Myr., new to Britain. J. Bryol. 9: 159-160.

Blockeel, T. L. 1987. The status of Orthotrichum urnigerum in Britain and a comparison of O. urnigerum and O. anomalum. J. Bryol. 14: 649-651.

Lewinsky-Haapasaari, J. 1995. Illustrierter Bestimmungsschlüssel zu den europäischen Orthotrichum-Arten. - Meylania 9: 3-56.

Lönnell, N. 2008. Orthotrichum urnigerum filthättemossa s. 265-266. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor. Kompaktmossor - kapmossor : Bryophyta : Anoectangium - Orthodontium. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Ludwig, G. m.fl. 1996. Rote Liste der Moose (Anthocerophyta et Bryophyta) Deutschlands. Schr.-R. f. Vegetationskde. 28: 189-306. BfN, Bonn-Bad Godesberg 1996.

Vitt, D. H. 1973. A revision of the genus Orthotrichum in North America, North of Mexico. Bryophytorum Bibliotheca 1: 1-208.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Orthotrichales  
 • Familj
  Orthotrichaceae  
 • Släkte
  Orthotrichum - hättemossor 
 • Art
  Orthotrichum urnigerum, Myrin - filthättemossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Henrik Weibull 1997. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010. Rev. Niklas Lönnell 2016.