Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  krisslevecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Epiblema junctana
Krisslevecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 16–18 mm. Framvingarna är tämligen smalt triangulära med sned utkant, ganska jämnt grå, på bakkanten med en nästan fullständig, stor ljusgrå halv ring inneslutande en svartbrun dorsalfläck i form av en liten halvmåne. Ringen är inåt vingen kantad av en stor hake och utåt av en tunn linje i samma mörka färg. Fransarna är inåt begränsade av mörka fjäll som utåt följs av en smal linje av vita fjäll, därefter en bredare gråbrun linje följd av en ljusare linje och ytterst en smal kant av vita fjällspetsar. Bakvingarna är ljusgrå. Fjärilen har förväxlats med björnbärsvecklare Epiblema uddmanniana, som har bredare framvingar med toppig rödbrun större dorsalfläck, otydligare mörka kanter på den ljusa toppiga halvringen samt grå fransar utan tydliga linjer. Båda arterna är omtalade i Benander (1950) och användbara färgbilder finns i Razowski (2001).
Utbredning
Länsvis förekomst för krisslevecklare Observationer i Sverige för krisslevecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fingerörtvecklaren är utbredd över nästan hela Europa utom de nordligare delarna. Utbredningsområdet sträcker sig vidare genom Sibirien men når inte Korea i öster (Byun et al. 1998). I Norden förekommer arten endast från Fyn och österut i Danmark och på Öland och Gotland i Sverige, mycket lokal men någon gång i antal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer på många alvarmarkslokaler på Öland och Gotland, där värdväxten gåsört (Potentilla anserina) växer i vätar och på liknande fuktiga partier. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (24092-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Fjärilen flyger på kvällen i juni på fuktiga ängar och småkärr. Larven har misstänkts leva på gåsört Potentilla anserina (Svensson 1993), men Benny Jørgensen (brev 4/3 1999) har funnit den karminröda larven som först lever i nedre delen av stjälken och roten av krissla Inula salicina i september-oktober för att på slutet göra ett vävrör täckt av exkrementer utanpå roten vilket den lämnar på våren före förpuppningen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· krissla
· krissla
Ved och bark
Ved och bark
· krissla
· krissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Epiblema, Art Epiblema junctana (Herrich-Schäffer, 1856) - krisslevecklare Synonymer fingerörtvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer på många alvarmarkslokaler på Öland och Gotland, där värdväxten gåsört (Potentilla anserina) växer i vätar och på liknande fuktiga partier. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 25000 (24092-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (16-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Vingbredd 16–18 mm. Framvingarna är tämligen smalt triangulära med sned utkant, ganska jämnt grå, på bakkanten med en nästan fullständig, stor ljusgrå halv ring inneslutande en svartbrun dorsalfläck i form av en liten halvmåne. Ringen är inåt vingen kantad av en stor hake och utåt av en tunn linje i samma mörka färg. Fransarna är inåt begränsade av mörka fjäll som utåt följs av en smal linje av vita fjäll, därefter en bredare gråbrun linje följd av en ljusare linje och ytterst en smal kant av vita fjällspetsar. Bakvingarna är ljusgrå. Fjärilen har förväxlats med björnbärsvecklare Epiblema uddmanniana, som har bredare framvingar med toppig rödbrun större dorsalfläck, otydligare mörka kanter på den ljusa toppiga halvringen samt grå fransar utan tydliga linjer. Båda arterna är omtalade i Benander (1950) och användbara färgbilder finns i Razowski (2001).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för krisslevecklare

Länsvis förekomst och status för krisslevecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för krisslevecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fingerörtvecklaren är utbredd över nästan hela Europa utom de nordligare delarna. Utbredningsområdet sträcker sig vidare genom Sibirien men når inte Korea i öster (Byun et al. 1998). I Norden förekommer arten endast från Fyn och österut i Danmark och på Öland och Gotland i Sverige, mycket lokal men någon gång i antal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Epiblema  
 • Art
  Epiblema junctana(Herrich-Schäffer, 1856) - krisslevecklare
  Synonymer
  fingerörtvecklare

Fjärilen flyger på kvällen i juni på fuktiga ängar och småkärr. Larven har misstänkts leva på gåsört Potentilla anserina (Svensson 1993), men Benny Jørgensen (brev 4/3 1999) har funnit den karminröda larven som först lever i nedre delen av stjälken och roten av krissla Inula salicina i september-oktober för att på slutet göra ett vävrör täckt av exkrementer utanpå roten vilket den lämnar på våren före förpuppningen.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
Igenväxning och skogsplantering, för kraftig bete, troligen också utdikning / torrläggning.
På fjärilens förekomstlokaler kan det bli aktuellt med bortröjning av uppkommande skog och buskar, liksom att skogsplantering förhindras. Bete bör växla årsvis mot betesfred för att åstadkomma mer omväxlande vegetation och hårt bete undviks.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna 10. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Byun, B. K., Bae, Y. S. & Park, K. T. 1998. Illustrated Catalouge of Tortricidae in Korea. Center for Insect Systematics, c/o Kangwon National University, Chunchon, 200–701 Korea Razowski, J. 2001. Die Tortriciden Mitteleuropas. František Slamka, Racianska 61, SK-83102 BRATISLAVA.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Epiblema  
 • Art
  Epiblema junctana, (Herrich-Schäffer, 1856) - krisslevecklare
  Synonymer
  fingerörtvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.