Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fingersotdyna

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Camarops pugillus
Fingersotdyna Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En pyrenomycet med fingrade, svarta, stromata som sitter halvt nedsänkta i veden. De tättstående, ofta ihopväxta, utskotten på stromata har grunda insnörningar. Inuti dessa finns peritheciernas långa halsar. Peritheciernas bas är oval och "köttet" emellan dem har en ljus färg. Perithecierna sitter fästade på olika höjd. Konidiestadium är okänt. En möjlig förväxlingrisk utgörs av arter av släktet Eutypella, som också har fingrade stromata. Dessa har dock runda peritheciebaser och utskotten runt peritheciehalsarna är längsfårade istället för insnörda. En mikroskopiskt särskiljande karaktär är att sporerna är korvlika hos Eutypella men elliptiska hos fingersotdyna.
Utbredning
Länsvis förekomst för fingersotdyna Observationer i Sverige för fingersotdyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Denna art är endast känd genom ett svenskt fynd, nära Stockholm. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Därutöver är den endast sedd i Slovakien samt i USA, där de flesta fynden föreligger. De begränsade fynden ger intryck av att arten främst hör hemma i den tempererade zonen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare på barklösa trädstammar av ek och ask i ädellövskog. I Sverige endast funnen på en lokal. Kan vara förbisedd och förväxlas med C. lutea. Hotbild oklar, men uppenbart en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Fingersotdynsvamp är vednedbrytare. Det svenska fyndet gjordes på en barklös lövträdsstam i ek-hassellund, med inslag av flera andra lövträd. Utomlands är arten funnen på avenbok respektive amerikanska arter av lönn, bok, Rhododendron och på tulpanträd (Liriodendron). Förmodligen rymmer de stammar där den uppträder bara en genetiskt unik svampindivid (genet) vardera. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ask
· ask
· askar
· askar
· ekar
· ekar
· skogsek
· skogsek
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Sordariomycetes, Ordning Boliniales, Familj Boliniaceae, Släkte Camarops (sotdynor), Art Camarops pugillus (Schwein.:Fr.) Shear - fingersotdyna Synonymer Sphaeria pugillus Schwein.:Fr., Camaropella pugillus (Schwein.:Fr.) Lar.N.Vassiljeva

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare på barklösa trädstammar av ek och ask i ädellövskog. I Sverige endast funnen på en lokal. Kan vara förbisedd och förväxlas med C. lutea. Hotbild oklar, men uppenbart en sällsynt art. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En pyrenomycet med fingrade, svarta, stromata som sitter halvt nedsänkta i veden. De tättstående, ofta ihopväxta, utskotten på stromata har grunda insnörningar. Inuti dessa finns peritheciernas långa halsar. Peritheciernas bas är oval och "köttet" emellan dem har en ljus färg. Perithecierna sitter fästade på olika höjd. Konidiestadium är okänt. En möjlig förväxlingrisk utgörs av arter av släktet Eutypella, som också har fingrade stromata. Dessa har dock runda peritheciebaser och utskotten runt peritheciehalsarna är längsfårade istället för insnörda. En mikroskopiskt särskiljande karaktär är att sporerna är korvlika hos Eutypella men elliptiska hos fingersotdyna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fingersotdyna

Länsvis förekomst och status för fingersotdyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fingersotdyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Denna art är endast känd genom ett svenskt fynd, nära Stockholm. Hotbild oklar, men uppenbarligen en ytterst sällsynt art. Därutöver är den endast sedd i Slovakien samt i USA, där de flesta fynden föreligger. De begränsade fynden ger intryck av att arten främst hör hemma i den tempererade zonen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Boliniales  
 • Familj
  Boliniaceae  
 • Släkte
  Camarops - sotdynor 
 • Art
  Camarops pugillus(Schwein.:Fr.) Shear - fingersotdyna
  Synonymer
  Sphaeria pugillus Schwein.:Fr.
  Camaropella pugillus (Schwein.:Fr.) Lar.N.Vassiljeva

Fingersotdynsvamp är vednedbrytare. Det svenska fyndet gjordes på en barklös lövträdsstam i ek-hassellund, med inslag av flera andra lövträd. Utomlands är arten funnen på avenbok respektive amerikanska arter av lönn, bok, Rhododendron och på tulpanträd (Liriodendron). Förmodligen rymmer de stammar där den uppträder bara en genetiskt unik svampindivid (genet) vardera. Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· askar - Fraxinus (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Växtplatsen hotas av exploatering och bebyggelse.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Växtplatsen måste skyddas. Arten bör eftersökas på andra lämpliga lokaler, främst i Mälardalen och i sydöstra Götaland.

Eriksson, O.E. 1992. The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden. Lund.

Lundqvist, N. 1987. Pyrenomyceten Camarops pugillus funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 81: 65–69.

Nannfeldt J.A. 1972. Camarops Karst. (Sphaeriales – Boliniaceae). Svensk Bot. Tidskr. 66: 335–376.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Sordariomycetes  
 • Underklass
  Sordariomycetidae  
 • Ordning
  Boliniales  
 • Familj
  Boliniaceae  
 • Släkte
  Camarops - sotdynor 
 • Art
  Camarops pugillus, (Schwein.:Fr.) Shear - fingersotdyna
  Synonymer
  Sphaeria pugillus Schwein.:Fr.
  Camaropella pugillus (Schwein.:Fr.) Lar.N.Vassiljeva
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Björn Nordén 1997.