Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finnros

Organismgrupp Kärlväxter Rosa acicularis
Finnros Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Finnros är en flerårig, liten buske, 70–100 cm hög. Stam och grenar har raka taggar. Bladen har 2–3 par småblad, vanligen kala på ovansidan och håriga på undersidan. Blommorna är röda och frukten är avlång och gulröd (nypon). Blomskaftet är körtelhårigt. Blomningstiden infaller i juni. Arten har en kraftig vegetativ förökning genom jordstammar. Eventuellt representerar var och en av de svenska förekomsterna lokala kloner.
Utbredning
Länsvis förekomst för finnros Observationer i Sverige för finnros
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Finnros är känd från fyra platser i Sverige, tre i Västerbotten, en i vardera Ångermanland och Norrbotten. Populationerna är konstanta eller något ökande. Dessutom har den hittats som förvildad från odling i trädgårdar på några platser i norra Sverige. Arten är inte känd från Danmark eller Norge men förekommer flerstädes i Finland särskilt i norra delen av Finska Karelen. Totalutbredningen omfattar förutom Norden, Ryssland, nordöstra Asien och norra Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer från Ångermanland till Norrbotten. Finnros växer bland annat i fuktig, gärna gles barrskog, vid kärrkanter. Alla förändringar som torkar ut lokalerna missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (8000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-50) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).
Ekologi
Finnrosen växer i fuktig, gärna gles barrskog, vid kärrkanter och på dikeskanter i igenväxande odlingar. Artens optimala miljö verkar vara glesa skogar (varken för ljust eller för mörkt) med ytligt och rörligt grundvatten.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rosa (rosor), Art Rosa acicularis Lindl. - finnros Synonymer Rosa carelica Fr.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer från Ångermanland till Norrbotten. Finnros växer bland annat i fuktig, gärna gles barrskog, vid kärrkanter. Alla förändringar som torkar ut lokalerna missgynnar arten. Antalet reproduktiva individer skattas till 1500 (1000-3000). Antalet lokalområden i landet skattas till 4. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 12000 (8000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (16-50) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Utbredningen är så kraftigt begränsad att gränsvärdet för Sårbar (VU) uppfylls enligt D-kriteriet. (D2).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Finnros är en flerårig, liten buske, 70–100 cm hög. Stam och grenar har raka taggar. Bladen har 2–3 par småblad, vanligen kala på ovansidan och håriga på undersidan. Blommorna är röda och frukten är avlång och gulröd (nypon). Blomskaftet är körtelhårigt. Blomningstiden infaller i juni. Arten har en kraftig vegetativ förökning genom jordstammar. Eventuellt representerar var och en av de svenska förekomsterna lokala kloner.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finnros

Länsvis förekomst och status för finnros baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finnros

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Finnros är känd från fyra platser i Sverige, tre i Västerbotten, en i vardera Ångermanland och Norrbotten. Populationerna är konstanta eller något ökande. Dessutom har den hittats som förvildad från odling i trädgårdar på några platser i norra Sverige. Arten är inte känd från Danmark eller Norge men förekommer flerstädes i Finland särskilt i norra delen av Finska Karelen. Totalutbredningen omfattar förutom Norden, Ryssland, nordöstra Asien och norra Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa acicularisLindl. - finnros
  Synonymer
  Rosa carelica Fr.

Finnrosen växer i fuktig, gärna gles barrskog, vid kärrkanter och på dikeskanter i igenväxande odlingar. Artens optimala miljö verkar vara glesa skogar (varken för ljust eller för mörkt) med ytligt och rörligt grundvatten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Alla förändringar som torkar ut lokalerna exempelvis dikning missgynnar finnrosen. Arten kan troligen klara en slutavverkning om hydrologin inte förändras, men påverkas troligen negativt, då den trivs bäst i halvskugga.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
En av finnrosens lokaler i Västerbotten är avsatt som naturreservat. Även övriga lokaler måste skyddas och ges en skötsel inriktad på att bevara och gynna arten. Dikning och slutavverkning måste undvikas. Den gynnas troligen av en utglesning av trädskiktet. Finnros bör övervakas av floraväktare.
Finnros är fridlyst. Utländska namn – NO: Finnrose, DK: Finsk Rose, FI: Karjalanruusu.

Ericsson, S. 2005. Ny lokal för finnros Rosa acicularis. Natur i Norr 24. 75–76.

Karlsson, T. 1988. Floristiska notiser. Svensk Bot. Tidskr. 82: 40–42.

Mascher, J. W. 1990. Ångermanlands flora. SBT-förlaget. Lund.

Mörner, C. T. 1923. Om Rosa acicularis Lindl., särskilt med hänsyn till förekomsten i vårt land. Acta Horti Berg. 7(4): 383–402.

Nilsson, Ö. 1967. Drawings of Scandinavian plants 7–8. Rosa L. Bot. Not. 120: 393–408.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Sporrong, H. & Sjöberg, M. 2000. Rödlistade kärlväxter i Skellefteå kommun. Skellefteå kommun, bygg- och miljökontoret. Rapport 1:2000.

Stenberg, L. 1996. Återfynd och nyfynd i Norrbotten 1996. Nordrutan 1: 20–26.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Mora Aronsson 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rosa - rosor 
 • Art
  Rosa acicularis, Lindl. - finnros
  Synonymer
  Rosa carelica Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1984. Rev. Mora Aronsson 1998. ©ArtDatabanken, SLU 2007.