Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finnstjärnblomma

Organismgrupp Kärlväxter Stellaria fennica
Finnstjärnblomma Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Finnstjärnblomma är en 10–30 cm hög, kal, gulgrön till rent grön, flerårig ört med vita blommor. Den påminner mest om kärrstjärnblomma S. palustris men skiljs från denna säkrast på kortare ståndare (0,4–0,8 respektive 0,8–1,2 mm) och mindre frön (0,9–1,2 respektive 1,2–1,5 mm). Normalt har finnstjärnblomman även kortare foder- och kronblad än kärrstjärnblomman samt smalare blad och tunnare stjälk. Finnstjärnblomman har även små men tydliga papiller på stjälken och i bladkanten vilket kärrstjärnblomman normalt saknar. I nordöstra Norrbotten finns dock former av kärrstjärnblomma som är papillösa (samma utbredning som finnstjärnblomma). Arten blommar juni-augusti.
Utbredning
Länsvis förekomst för finnstjärnblomma Observationer i Sverige för finnstjärnblomma
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Finnstjärnblomma är i Sverige endast känd från färre än 10 lokaler från Haparanda i nordöstra Norrbotten till Luleå. Från tre av lokalerna samlades material på 1950-talet och i samband med Flora Nordica projektet i slutet av 1980-talet bestämdes materialet och arten blev känd från Sverige. Två av de gamla lokalerna återbesöktes 1993, men endast hybriden med grässtjärnblomma S. graminea hittades. De övriga lokalerna är funna i samband med inventeringen av Norrbottens flora. I Norden är arten känd från en lokal i Norge samt spridd i norra och östra Finland. I övrigt är den spridd österut genom Ryssland till Sibirien, östgränsen är dock osäker pga av sammanblandning med närstående arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Finnstjärnblomma är endast känd från en handfull lokaler i Norrbotten, där den verkar ha försvunnit från flera på senare år, eller så finns bara hybrider där. Troligen mycket litet inflöde från Finland där den även minskat i området närmast Sverige. Arten bör eftersökas på äldre lokaler samt i dess närhet för att vi ska få bättre kunskap om dess status. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 56 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-24) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Finnstjärnblomman växer i videkärr, fuktiga sötvattenpåverkade strandängar, strandsnår, utmed bäckar etc. Den är troligen relativt skuggtolerant och kan växa både helt öppet och under relativt täta buskage.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Stellaria (stjärnblommor), Art Stellaria fennica (Murb.) Perfil. - finnstjärnblomma Synonymer Stellaria palustris var. fennica Murb.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Finnstjärnblomma är endast känd från en handfull lokaler i Norrbotten, där den verkar ha försvunnit från flera på senare år, eller så finns bara hybrider där. Troligen mycket litet inflöde från Finland där den även minskat i området närmast Sverige. Arten bör eftersökas på äldre lokaler samt i dess närhet för att vi ska få bättre kunskap om dess status. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (50-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (2-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 56 (4-1000) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (8-24) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(i,ii,iii,iv,v)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Finnstjärnblomma är en 10–30 cm hög, kal, gulgrön till rent grön, flerårig ört med vita blommor. Den påminner mest om kärrstjärnblomma S. palustris men skiljs från denna säkrast på kortare ståndare (0,4–0,8 respektive 0,8–1,2 mm) och mindre frön (0,9–1,2 respektive 1,2–1,5 mm). Normalt har finnstjärnblomman även kortare foder- och kronblad än kärrstjärnblomman samt smalare blad och tunnare stjälk. Finnstjärnblomman har även små men tydliga papiller på stjälken och i bladkanten vilket kärrstjärnblomman normalt saknar. I nordöstra Norrbotten finns dock former av kärrstjärnblomma som är papillösa (samma utbredning som finnstjärnblomma). Arten blommar juni-augusti.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finnstjärnblomma

Länsvis förekomst och status för finnstjärnblomma baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finnstjärnblomma

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Finnstjärnblomma är i Sverige endast känd från färre än 10 lokaler från Haparanda i nordöstra Norrbotten till Luleå. Från tre av lokalerna samlades material på 1950-talet och i samband med Flora Nordica projektet i slutet av 1980-talet bestämdes materialet och arten blev känd från Sverige. Två av de gamla lokalerna återbesöktes 1993, men endast hybriden med grässtjärnblomma S. graminea hittades. De övriga lokalerna är funna i samband med inventeringen av Norrbottens flora. I Norden är arten känd från en lokal i Norge samt spridd i norra och östra Finland. I övrigt är den spridd österut genom Ryssland till Sibirien, östgränsen är dock osäker pga av sammanblandning med närstående arter.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria fennica(Murb.) Perfil. - finnstjärnblomma
  Synonymer
  Stellaria palustris var. fennica Murb.

Finnstjärnblomman växer i videkärr, fuktiga sötvattenpåverkade strandängar, strandsnår, utmed bäckar etc. Den är troligen relativt skuggtolerant och kan växa både helt öppet och under relativt täta buskage.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Trots att arten troligen tål en igenväxningsfas så blir den missgynnad när igenväxningen går för långt. Den gynnades säkerligen av den hävd som förekom på norra Bottenvikens stränder förr.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
Först och främst måste de äldre lokalerna för finnstjärnblomman detaljinventeras, därefter bör om möjligt lämpliga åtgärder utformas för att gynna och bevara arten. På den nyfunna lokalen behöver inget göras för tillfället men den behöver övervakas regelbundet av floraväktare.
Finnstjärnblomma är fridlyst. Utländska namn – NO: Finnstjerneblom, DK: Finsk Fladestjerne, FI: Idänluhtatähtimöv.

Murbeck, S. 1899. Die nordeuropäischen Formen der Gattung Stellaria. Bot. Not. 52: 193–218.

Raatikainen, M. 1997. Suomentähtimö. I. Ryttäri, T. & Kettunen, T. (red.) Uhanalaiset Kasvimme. Helsingfors.

Stenberg, L. 1995. Floristiska observationer i Norrbotten 1994. Svensk Bot. Tidskr. 89: 45–50.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Stellaria - stjärnblommor 
 • Art
  Stellaria fennica, (Murb.) Perfil. - finnstjärnblomma
  Synonymer
  Stellaria palustris var. fennica Murb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mora Aronsson 1996. © ArtDatabanken, SLU 2007.