Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Gloeoporus pannocinctus
Finporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Finporing är en vidväxt ticka med ettåriga, vita till gulvita fruktkroppar med ett skimmer i grönt och med en vit. steril kant. Fruktkropparna, som kan breda ut sig metervis längs en stock, är ca 10 cm vida och 1–10(–15) mm tjocka, som färska mjuka och vattniga, som torra hårda. De har en bitter smak. Porerna är mycket små och mellan porlagret och köttet finns en mörk, gelatinös zon, som i tvärsnitt syns som en mörk linje. På torra fruktkroppar bildas karaktäristiska, breda sprickor eller klyftor i porlagret.
Utbredning
Länsvis förekomst för finporing Observationer i Sverige för finporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten sällsynt påträffad i den östra halvan av landet från norra Småland till Torne lappmark. 70 kända aktuella lokaler i landet (2005). Iögonfallande ljusgrön art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 700, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är också funnen i Alta i Finnmark i Norge och på några lokaler i Finland men saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Mellaneuropa, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på liggande, grova, murkna lövträdslågor (asp, björk och al) i örtrik naturskog med god luftfuktighet. Påträffas sällsynt även på granlågor. Iögonfallande art knuten till naturskogsartade miljöer med grova träd och mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. De flesta fynden har gjorts i östra Sverige där artens livsmiljö är kraftigt fragmenterad.Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkningar, sönderkörning av lågor och därmed minskande arealer av skogar med grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (424-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Ekologi
Finporing är nedbrytare som växer på lågor av både löv- och barrträd, t.ex. gråal, björk och gran. Fruktkroppar utvecklas ofta på undersidan av djupt nedsjunkna lågor som fortfarande har barken kvar. Den påträffas vanligen i frodiga skogsbestånd, även på kalkrik mark. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Irpicaceae, Släkte Gloeoporus, Art Gloeoporus pannocinctus (Romell) J.Erikss. - finporing Synonymer Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden, Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä, Poria pannocincta (Romell) J.Lowe, Tyromyces pannocinctus (Romell) Kotl. & Pouzar, prinsessticka, Polyporus pannocinctus Romell

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, grova, murkna lövträdslågor (asp, björk och al) i örtrik naturskog med god luftfuktighet. Påträffas sällsynt även på granlågor. Iögonfallande art knuten till naturskogsartade miljöer med grova träd och mycket död ved i olika nedbrytningsstadier. De flesta fynden har gjorts i östra Sverige där artens livsmiljö är kraftigt fragmenterad.Total population i landet är liten och bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a. avverkningar, sönderkörning av lågor och därmed minskande arealer av skogar med grov död ved av lämplig kvalitet. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (200-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (424-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 20 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (C2a(i)).
Finporing är en vidväxt ticka med ettåriga, vita till gulvita fruktkroppar med ett skimmer i grönt och med en vit. steril kant. Fruktkropparna, som kan breda ut sig metervis längs en stock, är ca 10 cm vida och 1–10(–15) mm tjocka, som färska mjuka och vattniga, som torra hårda. De har en bitter smak. Porerna är mycket små och mellan porlagret och köttet finns en mörk, gelatinös zon, som i tvärsnitt syns som en mörk linje. På torra fruktkroppar bildas karaktäristiska, breda sprickor eller klyftor i porlagret.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finporing

Länsvis förekomst och status för finporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten sällsynt påträffad i den östra halvan av landet från norra Småland till Torne lappmark. 70 kända aktuella lokaler i landet (2005). Iögonfallande ljusgrön art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 700, vilket motsvarar ungefär 1 000 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 2 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den är också funnen i Alta i Finnmark i Norge och på några lokaler i Finland men saknas i Danmark. Utbredningen i övrigt omfattar Mellaneuropa, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Danmark, Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Gloeoporus  
 • Art
  Gloeoporus pannocinctus(Romell) J.Erikss. - finporing
  Synonymer
  Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden
  Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä
  Poria pannocincta (Romell) J.Lowe
  Tyromyces pannocinctus (Romell) Kotl. & Pouzar
  prinsessticka
  Polyporus pannocinctus Romell

Finporing är nedbrytare som växer på lågor av både löv- och barrträd, t.ex. gråal, björk och gran. Fruktkroppar utvecklas ofta på undersidan av djupt nedsjunkna lågor som fortfarande har barken kvar. Den påträffas vanligen i frodiga skogsbestånd, även på kalkrik mark. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Viktig)
· asp [trädet] - Populus tremula (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av rationellt skogsbruk genom att mängden död ved minskar och genom att lågor körs sönder av de maskiner som används.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Artens ekologi behöver klarläggas bättre. I väntan på detta måste kända växtplatser säkerställas. Generellt måste vid avverkning tillräckliga mänder av äldre träd sparas liksom alla lågor och döda eller döende träd. Inslag av gråal och björk, t.ex. efter vattendrag och myrkanter bör generellt sparas. I den södra delen av landet bör fler områden med äldre skog undantas från skogsbruk.
Utländska namn – FI: Silokääpä.

Eriksson, J. 1958. Studies in the Heterobasidiomycetes and Homobasidiomycetes–Aphyllophorales of Muddus National Park in North Sweden. Symb. Bot. Upsal. 16 (1).

Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening. Stockholm.

Kotiranta, K. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita AB, Helsinki. (BILD Ryvarden, L. & Gilbertson, R.L. 1993. European polypores 1. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Irpicaceae  
 • Släkte
  Gloeoporus  
 • Art
  Gloeoporus pannocinctus, (Romell) J.Erikss. - finporing
  Synonymer
  Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. & Ryvarden
  Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä
  Poria pannocincta (Romell) J.Lowe
  Tyromyces pannocinctus (Romell) Kotl. & Pouzar
  prinsessticka
  Polyporus pannocinctus Romell
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1984. Rev. Karl-Henrik Larsson 1997.