Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finsk gulbuk

Organismgrupp Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl. Rhantus fennicus
Finsk gulbuk Skalbaggar, Dykare, vattenbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsträckt oval, 10–11,4 mm lång dykare. Halsskölden är gul med mörk basal mittfläck. Täckvingarna är svarta till brunsvarta och har en gul minimal prickmarmorering, gul söm, gula sidokanter och gul bas. Buksegmenten är brunsvarta med rödgula bakkanter.
Utbredning
Länsvis förekomst för finsk gulbuk Observationer i Sverige för finsk gulbuk
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är denna art endast känd från två lokaler, en i Rockbäcken vid Mårdsele i Västerbotten nära lappmarksgränsen och en i Lycksele lappmark. Arten beskrevs så sent som 1982 från en lokal i östra Finland. Den har därefter påträffats i äldre ryskt museimaterial insamlat i St Petersburgs- och Moskvaregionerna. Två moderna ryska fynd föreligger från området norr om Moskva (coll. N. B. Nikitskij, Moskva). Endast två individer är kända från Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i dystrofa vatten. Artens habitatkrav är dåligt kända på grund av de ytterst få fynden. En av de svenska lokalerna (Rockbäcken) är ett sakta rinnande vattendrag med brunt vatten, som avvattnar stora myrområden och omges av ängsliknande översvämningskärr. Endast påträffad på en lokal vardera i Västerbotten och Lycksele lappmark. Misstänkt populationsminskning på de två kända lokalerna. Arten är relativt nybeskriven. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i dystrofa vatten. Artens habitatkrav är dåligt kända på grund av de ytterst få fynden. En av de svenska lokalerna (Rockbäcken) är ett sakta rinnande vattendrag med brunt vatten, som avvattnar stora myrområden och omges av ängsliknande översvämningskärr. Såväl larver som fullbildade skalbaggar tycks här vara begränsade till grundare strandpartier med långsamt flytande vatten i ett kärrliknande parti där bäcken är rikt förgrenad och omges av manshöga ruggar av bladvass, bäddar av vattenklöver och annan kärrvegetation. Detta bäckkärr är mycket artrikt vad gäller vattenskalbaggar och hyser många ovanliga arter. I Finland är arten funnen i kanten av en näringsfattig skogssjö. Larvutvecklingen sker på sommaren, huvudsakligen i andra halvan av juni och under juli. Arten övervintrar som fullbildad skalbagge, troligen på land.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Dytiscidae (dykare), Släkte Rhantus, Art Rhantus fennicus Huldén, 1982 - finsk gulbuk Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i dystrofa vatten. Artens habitatkrav är dåligt kända på grund av de ytterst få fynden. En av de svenska lokalerna (Rockbäcken) är ett sakta rinnande vattendrag med brunt vatten, som avvattnar stora myrområden och omges av ängsliknande översvämningskärr. Endast påträffad på en lokal vardera i Västerbotten och Lycksele lappmark. Misstänkt populationsminskning på de två kända lokalerna. Arten är relativt nybeskriven. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En långsträckt oval, 10–11,4 mm lång dykare. Halsskölden är gul med mörk basal mittfläck. Täckvingarna är svarta till brunsvarta och har en gul minimal prickmarmorering, gul söm, gula sidokanter och gul bas. Buksegmenten är brunsvarta med rödgula bakkanter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finsk gulbuk

Länsvis förekomst och status för finsk gulbuk baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finsk gulbuk

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är denna art endast känd från två lokaler, en i Rockbäcken vid Mårdsele i Västerbotten nära lappmarksgränsen och en i Lycksele lappmark. Arten beskrevs så sent som 1982 från en lokal i östra Finland. Den har därefter påträffats i äldre ryskt museimaterial insamlat i St Petersburgs- och Moskvaregionerna. Två moderna ryska fynd föreligger från området norr om Moskva (coll. N. B. Nikitskij, Moskva). Endast två individer är kända från Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Colymbetini  
 • Släkte
  Rhantus  
 • Art
  Rhantus fennicusHuldén, 1982 - finsk gulbuk

Ett vattenlevande rovdjur som mest påträffas i dystrofa vatten. Artens habitatkrav är dåligt kända på grund av de ytterst få fynden. En av de svenska lokalerna (Rockbäcken) är ett sakta rinnande vattendrag med brunt vatten, som avvattnar stora myrområden och omges av ängsliknande översvämningskärr. Såväl larver som fullbildade skalbaggar tycks här vara begränsade till grundare strandpartier med långsamt flytande vatten i ett kärrliknande parti där bäcken är rikt förgrenad och omges av manshöga ruggar av bladvass, bäddar av vattenklöver och annan kärrvegetation. Detta bäckkärr är mycket artrikt vad gäller vattenskalbaggar och hyser många ovanliga arter. I Finland är arten funnen i kanten av en näringsfattig skogssjö. Larvutvecklingen sker på sommaren, huvudsakligen i andra halvan av juni och under juli. Arten övervintrar som fullbildad skalbagge, troligen på land.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag, Sjöar

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens livsmiljö skulle påverkas troligen negativt av förändringar i de årliga vattenfluktuationerna, liksom av uträtning av vattendrag. Den låga populationstätheten i kombination med det begränsade förekomstområdet kan även göra arten känslig för insamling. Vi har dock för dåliga kunskaper för att säkert kunna placera den i en bestämd hotkategori i rödlistan.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
De två svenska lokalerna bör fredas för att uppnå ett permanent skydd mot icke önskvärda förändringar av hydrologi och vegetation. Nedströms den ena lokalen har avverkningar nyligen utförts utan att föreskrivna skyddszoner sparats längs bäcken. Detta aktualiserar även fredning av skogen närmast de kärrområden till vilket R. fennicus är bunden. Liknande komplexa kärr i anslutning till mindre och medelstora vattendrag bör inventeras innan ingrepp görs i form av dikningar eller dämningar.

Huldén, L. 1982. Rhantus fennicus sp.n. (Coleoptera, Dytiscidae) from Finland. Notulae ent. 62: 125–127.

Nilsson, A. N. 1986. Notes on the taxonomy and habitat of Rhantus fennicus (Coleoptera, Dytiscidae), with the first Swedish record. Notulae ent. 66: 41–44.

Nilsson, A. N. 1987. The larva of Rhantus fennicus (Coleoptera, Dytiscidae), With a key to the Fennoscandian species of Rhantus. Notulae ent. 67: 33–41.

Nilsson, A. N. 1989. Om utbredningen av Rhantus fennicus (Coleoptera, Dytiscidae). Ent. Tidskr. 110: 174.

Nilsson, A. N. & Holmen, Mogens 1995. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II.

Dytiscidae. Fauna Ent. Scand. 32: 140–141.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders N. Nilsson 1993. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Dytiscidae - dykare 
 • Underfamilj
  Colymbetinae  
 • Tribus
  Colymbetini  
 • Släkte
  Rhantus  
 • Art
  Rhantus fennicus, Huldén, 1982 - finsk gulbuk
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Anders N. Nilsson 1993. Rev. Bertil Andrén 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.