Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  finsk mögelbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Corticaria fennica
Finsk mögelbagge Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En platt mörkbrun skalbagge som blir 2 mm lång. Täckvingarna har påfallande parallella sidor. Halsskölden är ganska rund och har en tydlig grop på översidan. Dess sidor är försedda med tydliga taggar. Antennerna är tydligt utvidgade mot spetsen så att det bildas en svagt avsatt klubba. Arten har flera mycket liknande släktingar varför en specialist bör göra artbestämningen.
Utbredning
Länsvis förekomst för finsk mögelbagge Observationer i Sverige för finsk mögelbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Åsele och Lycksele lappmark. Första fyndet gjordes i Ångermanland 1993. Utanför Sverige är arten hittills endast känd från Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Mycket litet är känt om artens biologi. Den tillhör en grupp av Corticaria-arter som lever under bark och i ved av döda träd, är i Finland och Sverige mest tagen i gamla granbestånd och är förmodligen knuten till trädsvampar i döda granar. Funnen i Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Åsele och Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten tillhör en grupp av Corticaria-arter som lever under bark och i ved av döda träd, främst barrträd. Arten är i Finland och Sverige mest påträffad i gamla granbestånd och mycket talar för att den lever i döda granar där den främst livnär sig på mikrosvampar och/eller sporer av tickor.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Latridiidae (mögelbaggar), Släkte Corticaria, Art Corticaria fennica Johnson, 1974 - finsk mögelbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Mycket litet är känt om artens biologi. Den tillhör en grupp av Corticaria-arter som lever under bark och i ved av döda träd, är i Finland och Sverige mest tagen i gamla granbestånd och är förmodligen knuten till trädsvampar i döda granar. Funnen i Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Åsele och Lycksele lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En platt mörkbrun skalbagge som blir 2 mm lång. Täckvingarna har påfallande parallella sidor. Halsskölden är ganska rund och har en tydlig grop på översidan. Dess sidor är försedda med tydliga taggar. Antennerna är tydligt utvidgade mot spetsen så att det bildas en svagt avsatt klubba. Arten har flera mycket liknande släktingar varför en specialist bör göra artbestämningen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för finsk mögelbagge

Länsvis förekomst och status för finsk mögelbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för finsk mögelbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Åsele och Lycksele lappmark. Första fyndet gjordes i Ångermanland 1993. Utanför Sverige är arten hittills endast känd från Finland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria fennicaJohnson, 1974 - finsk mögelbagge

Biologin är dåligt känd. Arten tillhör en grupp av Corticaria-arter som lever under bark och i ved av döda träd, främst barrträd. Arten är i Finland och Sverige mest påträffad i gamla granbestånd och mycket talar för att den lever i döda granar där den främst livnär sig på mikrosvampar och/eller sporer av tickor.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas med stor sannolikhet av att gamla granskogar med stora mängder med död ved blir allt sällsyntare i norra Sverige.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Spar gamla granbestånd med gott om död ved. Man bör försöka att med någorlunda riktat eftersök finna arten på sin utvecklingsplats att vi lär oss mera om denna sällsynta art.

Johnson, C. 1974. Studies on the genus Corticaria Marsham (Col. Lathrididae). Part 1. Ann. Ent. Fenn. 40: 97–107.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Latridiidae - mögelbaggar 
 • Underfamilj
  Corticariinae  
 • Tribus
  Corticariini  
 • Släkte
  Corticaria  
 • Art
  Corticaria fennica, Johnson, 1974 - finsk mögelbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.