Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fintandat björnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus decurrentispinus
Fintandat björnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fintandat björnbär är ett lågvuxet krypbjörnbär som mycket erinrar om spetsbjörnbär Rubus gothicus, saom har blad som är nästan kala på ovansidan och undertill glest håriga; årsskottets uddsmåblad bredast nedanför mitten och med starkt vågig kant samt vita kronblad. Från denna art skiljer sig dock fintandat björnbär lätt genom att årsskottets taggar har en på båda sidor nedlöpande, rödfärgad basaldel samt genom att foderbladen efter blomningen blir uppåtriktade. Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).
Utbredning
Länsvis förekomst för fintandat björnbär Observationer i Sverige för fintandat björnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fintandat björnbär är i Sverige blott känt från några gamla herbarieark, dels från trakten av Stenshuvud i Skåne, dels från östra Blekinge. En osäker uppgift finns även från Östergötland. Senaste kända fyndet är från 1915 (Skåne). Artens övriga utbredning omfattar norra Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ett krypbjörnbär som finns på ett flertal lokaler i Skåne och Blekinge, samt på en lokal i Kalmar. Genetiska undersökningar har visat att det som tidigare kallats R. ruderalis, R. decurrentispinus och R. internatus är samma art. R. ruderalis är det äldsta namnet. Arten har en hög andel (ca 25%) av sin population inom Sveriges gränser och betraktas därmed som en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (5900-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Flertalet björnbärsarter förekommer i ljusöppna bryn, måttligt betade hagar, vägkanter och likande ställen. Sannolikt har fintandat björnbär ett likande miljöval.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus decurrentispinus H. E. Weber - fintandat björnbär Synonymer Rubus ruderalis

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ett krypbjörnbär som finns på ett flertal lokaler i Skåne och Blekinge, samt på en lokal i Kalmar. Genetiska undersökningar har visat att det som tidigare kallats R. ruderalis, R. decurrentispinus och R. internatus är samma art. R. ruderalis är det äldsta namnet. Arten har en hög andel (ca 25%) av sin population inom Sveriges gränser och betraktas därmed som en svensk ansvarsart. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (20-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 6000 (5900-8000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (80-150) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Fintandat björnbär är ett lågvuxet krypbjörnbär som mycket erinrar om spetsbjörnbär Rubus gothicus, saom har blad som är nästan kala på ovansidan och undertill glest håriga; årsskottets uddsmåblad bredast nedanför mitten och med starkt vågig kant samt vita kronblad. Från denna art skiljer sig dock fintandat björnbär lätt genom att årsskottets taggar har en på båda sidor nedlöpande, rödfärgad basaldel samt genom att foderbladen efter blomningen blir uppåtriktade. Krypbjörnbär (sect. Corylifolii) skiljer sig från äkta björnbär (sect. Rubus) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fintandat björnbär

Länsvis förekomst och status för fintandat björnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fintandat björnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fintandat björnbär är i Sverige blott känt från några gamla herbarieark, dels från trakten av Stenshuvud i Skåne, dels från östra Blekinge. En osäker uppgift finns även från Östergötland. Senaste kända fyndet är från 1915 (Skåne). Artens övriga utbredning omfattar norra Tyskland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus decurrentispinusH. E. Weber - fintandat björnbär
  Synonymer
  Rubus ruderalis

Flertalet björnbärsarter förekommer i ljusöppna bryn, måttligt betade hagar, vägkanter och likande ställen. Sannolikt har fintandat björnbär ett likande miljöval.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark, Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Upphörande bete, igenväxning och för tidig vägrensslåtter är kända som hotfaktorer för andra björnbärsarter och skulle sannolikt även kunna vara potentiella hot mot de eventuella förekomster av fintandat björnbär som måhända ännu finns oupptäckta i sydöstra Sverige. Orsaken till försvinnandet från de svenska lokalerna är okänt.
De äldre lokalerna bör återinventeras för att se om arten finns kvar. Arten bör även eftersökas i ett större område kring de kända förekomsterna. Om nya fynd görs av fintandat björnbär ska skötseln av lokalerna utformas för att gynna arten.

Kurtto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus). - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.

Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (Rubus sect. Rubus, sect. Corylifolii og sect. Caesii). AAU Reports 21.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus decurrentispinus, H. E. Weber - fintandat björnbär
  Synonymer
  Rubus ruderalis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Erik Ljungstrand 2001. Rev. Mora Aronsson 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.