Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjädergräs

Organismgrupp Kärlväxter Stipa pennata
Fjädergräs Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fjädergräs är ett flerårigt, drygt halvmeterhögt gräs som bildar täta tuvor. Arten blommar i juni–juli varvid de omisskännliga vipporna med drygt två decimeter långa, vita, smalt fjäderlika borst utvecklas. Förökningen sker huvudsakligen genom frön, vilka hygroskopiskt borrar sig ned i marken.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjädergräs Observationer i Sverige för fjädergräs
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
På de kalkrika åsarna i Falbygden i Västergötland har fjädergräs sina enda förekomster i Norden. Den är numera känd från tre lokaler, i Dala, Näs och Vartofta-Åsaka socknar. Tidigare har den också funnits i Valtorp samt på åtminstone en lokal till i Vartofta-Åsaka. I Vartofta-Åsaka har växten varit mycket talrik. Efter 1900 minskade samtliga populationer för att nå ett drastiskt minimum under 1950-talet. Skälen till tillbakagången var flera, bl.a. växtsamling och upplöjning, men framför allt vanhävd till följd av missriktade ambitioner att skydda växten genom avspärrningar och betesfred. Sedan slutet på 1900-talet har reservaten skötts med bete och slåtter. Försök med lindbruk har gjorts. De senaste åren har flerårig hävdvila införts i samband med nya skötselplaner. Fjädergräs odlas inte sällan; oftast är det dock ett annat genetiskt ursprung på de odlade plantorna. Växtens huvudutbredningsområde omfattar mellersta och östra Europa, där också andra raser av arten förekommer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer endast på kalkrika åsar i tre naturreservat i Västergötland. Fjädergräs är en art som följts noga genom åren. I ett av reservaten har noterats: under perioden 1992 till 1998 var medeltalet fertila strån 351, under perioden 1999 till 2006 är medeltalet fertila strån 29! De andra lokalerna visar samma trend i antalet fertila strån. Andelen "tuvor" verkar däremot ha ökat på två av lokalerna, vad är då orsaken till att blomningen minskat så drastiskt? Fjädergräs kommer att ingå i ett åtgärdsprogram "Åtgärdsprogram för bevarande av stäppartade torrängar i Västsverige" som är under framtagande. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (50-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (56-80) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(v)).
Ekologi
Växtplatserna utgörs av åsar med torr, grusig, kalkrik morän. De är sydvända och solöppna. Fjädergräs förekommer idag på torrängar som alltid varit föremål för brukande i form av bete, slåtter eller odling, även lindbruk. Dessa örtrika torrängar är av en typ som har ett stort inslag av s.k. stäpparter med sydostlig utbredning i Europa, bl.a. drakblomma Dracocephalum ruyschiana, smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia och praktbrunört Prunella grandiflora. Fjädergräs kom möjligen till Sverige med tidigt åkerbruk och är anpassad till långa trädor. Arten har alternativt ansetts vara en värmetidsrelikt som levt kvar på särskilt gynnsamma platser.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Poaceae (gräs), Släkte Stipa (fjädergrässläktet), Art Stipa pennata L. - fjädergräs Synonymer Stipa pennata ssp. joannis, Stipa joannis Celak., Äkta fjädergräs

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer endast på kalkrika åsar i tre naturreservat i Västergötland. Fjädergräs är en art som följts noga genom åren. I ett av reservaten har noterats: under perioden 1992 till 1998 var medeltalet fertila strån 351, under perioden 1999 till 2006 är medeltalet fertila strån 29! De andra lokalerna visar samma trend i antalet fertila strån. Andelen "tuvor" verkar däremot ha ökat på två av lokalerna, vad är då orsaken till att blomningen minskat så drastiskt? Fjädergräs kommer att ingå i ett åtgärdsprogram "Åtgärdsprogram för bevarande av stäppartade torrängar i Västsverige" som är under framtagande. Antalet reproduktiva individer skattas till 250 (50-400). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 80 (56-80) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (12-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(v)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Fjädergräs är ett flerårigt, drygt halvmeterhögt gräs som bildar täta tuvor. Arten blommar i juni–juli varvid de omisskännliga vipporna med drygt två decimeter långa, vita, smalt fjäderlika borst utvecklas. Förökningen sker huvudsakligen genom frön, vilka hygroskopiskt borrar sig ned i marken.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjädergräs

Länsvis förekomst och status för fjädergräs baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjädergräs

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.På de kalkrika åsarna i Falbygden i Västergötland har fjädergräs sina enda förekomster i Norden. Den är numera känd från tre lokaler, i Dala, Näs och Vartofta-Åsaka socknar. Tidigare har den också funnits i Valtorp samt på åtminstone en lokal till i Vartofta-Åsaka. I Vartofta-Åsaka har växten varit mycket talrik. Efter 1900 minskade samtliga populationer för att nå ett drastiskt minimum under 1950-talet. Skälen till tillbakagången var flera, bl.a. växtsamling och upplöjning, men framför allt vanhävd till följd av missriktade ambitioner att skydda växten genom avspärrningar och betesfred. Sedan slutet på 1900-talet har reservaten skötts med bete och slåtter. Försök med lindbruk har gjorts. De senaste åren har flerårig hävdvila införts i samband med nya skötselplaner. Fjädergräs odlas inte sällan; oftast är det dock ett annat genetiskt ursprung på de odlade plantorna. Växtens huvudutbredningsområde omfattar mellersta och östra Europa, där också andra raser av arten förekommer.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Stipa - fjädergrässläktet 
 • Art
  Stipa pennataL. - fjädergräs
  Synonymer
  Stipa pennata ssp. joannis
  Stipa joannis Celak.
  Äkta fjädergräs

Växtplatserna utgörs av åsar med torr, grusig, kalkrik morän. De är sydvända och solöppna. Fjädergräs förekommer idag på torrängar som alltid varit föremål för brukande i form av bete, slåtter eller odling, även lindbruk. Dessa örtrika torrängar är av en typ som har ett stort inslag av s.k. stäpparter med sydostlig utbredning i Europa, bl.a. drakblomma Dracocephalum ruyschiana, smalbladig lungört Pulmonaria angustifolia och praktbrunört Prunella grandiflora. Fjädergräs kom möjligen till Sverige med tidigt åkerbruk och är anpassad till långa trädor. Arten har alternativt ansetts vara en värmetidsrelikt som levt kvar på särskilt gynnsamma platser.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Fjädergräs är en konkurrenskänslig art som har stora krav på regelbundna markstörningar. Arten trängs snart ut efter upphörd hävd med efterföljande igenväxning. Fältobservationer tyder på att arter som krissla Inula salicina, getväppling Anthyllis vulneraria, blodnäva Geranium sanguineum och även hundkäx Anthriscus sylvestris gärna tar över under längre period av hävdvila. Upplagring av förna under igenväxningsfasen gör att tuvorna har svårt att utvecklas och blomma. Även överbete och hårt, tidigt bete missgynnar arten.  Milda vintrar gör att mossa kan växa till och gör det svårt för fröna att gro. Ökad kvävedeposition från jordbruksmark och långväga föroreningar kan bli ett växande hot. Närstående arter och raser finns i odling i många trädgårdar och riskerar att korsa in sig i vilda bestånd. På två av lokalerna har arten funnits i mycket låga numerärer. De tre lokalerna ligger så långt ifrån varandra att genöverföring via pollen eller frö är osannolik. Detta föranleder misstankar om en kraftig reduktion av växtens genetiska variation, som kan vara negativ för dess långsiktiga överlevnad.


Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
De tre växtplatserna för fjädergräs är naturreservat. Vilken skötsel som är bäst för arten är omdiskuterat, men mycket tyder på att ett anpassat sent bete alternativt slåtter med vissa perioder/år av hävdvila är lämpligt. Fjädergräsplantorna tar några år på sig att växa till, så hävdvila vissa år som gynnar tillväxten kan behövas. Markstörning genom t.ex. vårkrattning, ytlig grävning och efterbete är troligen positiv för arten. En skyddszon bör upprättas kring de reservat som ligger i anslutning till åkrar, och inom denna måste ogräsmedel och gödsel användas mycket restriktivt eller helt förbjudas. Uppodling och stödutplantering behövs för att få upp populationsstorlekarna. På alla lokalerna genomförs årlig uppföljning.


Åtgärdsprogram Fastställt
Fjädergräs är fridlyst. Arbete pågår med att studera genetiken och släktskapen mellan de vilda populationerna och odlade plantor.

Utländska namn – NO: Fjørgräs, DK: Fjærgräs, FI: Höyhenheinä.

Bertilsson, A. m.fl. 2002. Västergötlands flora. Lund.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1977. Projekt Linné rapporterar 29–48. Svensk Bot. Tidskr. 71: 3–22.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Sterner, R. 1922. The continental element in the flora of south Sweden. Geografiska Annaler 1922: 221–444.

Sundh, L. 2004. Fjädergräs, luktsporre, vaxnycklar och fjällskära i Skaraborg under åren 1992–2001. Artuppföljning i sex skyddade områden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Rapport 2004:15.

Sundh, L. 2011. Åtgärdsprogram för stäppartade torrängar i Västsverige 2011–2015. Naturvårdsverket, Rapport 6405.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Poaceae - gräs 
 • Släkte
  Stipa - fjädergrässläktet 
 • Art
  Stipa pennata, L. - fjädergräs
  Synonymer
  Stipa pennata ssp. joannis
  Stipa joannis Celak.
  Äkta fjädergräs
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006, Anna Stenström 2018. ©ArtDatabanken, SLU 2018.