Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällfotad musseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma olivaceotinctum
Fjällfotad musseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fjällfotad musseron tillhör gruppen av grå, fjälliga musseroner. Närmast liknar den svartfjällig musseron Tricholoma atrosquamosum, som har samma typ av distinkta fjäll på hatten. De främsta skillnaderna är att fjällfotad musseron, som namnet säger, skall ha en fjällig fot och att hatten ofta har en ton av gult eller oliv. En uppsvälld fotbas sägs också vara en artkaraktär hos fjällfotad musseron. Artkaraktärerna är dock subtila och ibland överlappande, vilket gör att förväxlingar lätt kan göras.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällfotad musseron Observationer i Sverige för fjällfotad musseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fjällfotad musseron är en barrskogsart som i Sverige har sin tyngdpunkt i Jämtland och angränsande landskap. Den är där funnen på många ställen och kan betecknas som mindre allmän. I övrigt är den mycket sällsynt, liksom i Norge och Finland. Den förekommer även i Mellaneuropas bergsgranskogar, men frekvensen är osäker p.g.a. sammanblandning med andra arter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med gran, i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Arten förekommer huvudsakligen i kambrosilurområdet i Jämtland-Medelpad i örtrika granskogar som aldrig har kalavverkats. Den totala populationen i landet bedöms som liten, ha minskat kraftigt, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. avverkningar av örtrik äldre granskog. I rödlistan 2005 bedömdes denna art under namnet T. squarrulosum. Nya rön har visat att namnet T. squarrulosum istället ska användas för en sydlig art som växer i lövskog, främst bokskog på kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (100-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Ekologi
Arten växer i granskog, företrädesvis äldre skog. Lokalerna utgörs vanligen av örtrik skog på kalkhaltig mark och brukar även hysa andra sällsynta och krävande svampar, t.ex. spindlingar av undersläktet Phlegmacium. Ofta finns även skyddsvärda fanerogamer som t.ex. guckusko och skogsfru.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma olivaceotinctum Mort.Chr. & Heilm.-Claus. - fjällfotad musseron Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2c+3c+4c; C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med gran, i äldre ängsgranskog på kalkrik mark. Arten förekommer huvudsakligen i kambrosilurområdet i Jämtland-Medelpad i örtrika granskogar som aldrig har kalavverkats. Den totala populationen i landet bedöms som liten, ha minskat kraftigt, och fortgående att minska huvudsakligen p.g.a. avverkningar av örtrik äldre granskog. I rödlistan 2005 bedömdes denna art under namnet T. squarrulosum. Nya rön har visat att namnet T. squarrulosum istället ska användas för en sydlig art som växer i lövskog, främst bokskog på kalkrik mark. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (500-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (25-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (100-1000) km². Populationen minskar med mer än 10% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (A2c+3c+4c; C1+2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Fjällfotad musseron tillhör gruppen av grå, fjälliga musseroner. Närmast liknar den svartfjällig musseron Tricholoma atrosquamosum, som har samma typ av distinkta fjäll på hatten. De främsta skillnaderna är att fjällfotad musseron, som namnet säger, skall ha en fjällig fot och att hatten ofta har en ton av gult eller oliv. En uppsvälld fotbas sägs också vara en artkaraktär hos fjällfotad musseron. Artkaraktärerna är dock subtila och ibland överlappande, vilket gör att förväxlingar lätt kan göras.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällfotad musseron

Länsvis förekomst och status för fjällfotad musseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällfotad musseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fjällfotad musseron är en barrskogsart som i Sverige har sin tyngdpunkt i Jämtland och angränsande landskap. Den är där funnen på många ställen och kan betecknas som mindre allmän. I övrigt är den mycket sällsynt, liksom i Norge och Finland. Den förekommer även i Mellaneuropas bergsgranskogar, men frekvensen är osäker p.g.a. sammanblandning med andra arter.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma olivaceotinctumMort.Chr. & Heilm.-Claus. - fjällfotad musseron

Arten växer i granskog, företrädesvis äldre skog. Lokalerna utgörs vanligen av örtrik skog på kalkhaltig mark och brukar även hysa andra sällsynta och krävande svampar, t.ex. spindlingar av undersläktet Phlegmacium. Ofta finns även skyddsvärda fanerogamer som t.ex. guckusko och skogsfru.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hör hemma i skogligt produktiva, ofta avverkningsmogna skogar, och missgynnas därför av rationellt skogsbruk.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Fjällfotad musseron är en god indikatorart på en skyddsvärd miljö. Många av svamparna på dessa lokaler är säkerligen beroende av fortsatt kontinuitet med äldre träd. Platser där fjällfotad musseron eller dess följeslagare förekommer bör därför undantas från rationellt skogsbruk.
Utländska namn – NO: Småskjellet musserong, FI: Törrösuomuvalmuska.

Moser, M. & Jühlich, W. 1985–1994. Farbatlas der Basidiomyceten. III (Tricholoma 11). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma olivaceotinctum, Mort.Chr. & Heilm.-Claus. - fjällfotad musseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.