Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällig spindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius humicola
Fjällig spindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Fjällig spindling är en mycket karaktäristisk spindling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är torr, utpräglat toppig och gul med utspärrade, rostbruna fjäll. Även foten är fjällig på samma sätt och har en rotlikt avsmalnande bas.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällig spindling Observationer i Sverige för fjällig spindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fjällig spindling är mycket sällsynt och bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, på Öland (1952) och i Uppland (1974). Flera Skånefynd är också gamla och det är osäkert hur det ser ut på dessa lokaler idag och om arten finns kvar. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005) . Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer också i Danmark och Norge, men mycket sällsynt (uppförd som hotad art på respektive länders rödlistor). Den är ej funnen i Finland. Arten är vitt spridd i mellersta Europa, men anses överallt som ganska sällsynt och är t.ex. med som en hotad art i den tyska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i sluten örtrik bokskog, ek-hassellund och avenbokskog. Mycket sällsynt och få fynd i landet trots eftersök.Känslig p.g.a. mycket liten population. Ev. minskning är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (260-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-60) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i bokskog men även i ek-hassellund och avenbokskog. Arten växer i lövskog, vanligen under bok men den är även påträffad med avenbok och i ek/hassellundar. I Sverige är den bara noterad på kalkrik mark men sägs i Frankrike vara mindre beroende av markens pH. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· avenbok
· avenbok
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius humicola (Quél.) Maire - fjällig spindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i sluten örtrik bokskog, ek-hassellund och avenbokskog. Mycket sällsynt och få fynd i landet trots eftersök.Känslig p.g.a. mycket liten population. Ev. minskning är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 800 (200-1600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (20). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (4). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (4-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (260-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-60) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Fjällig spindling är en mycket karaktäristisk spindling tillhörande undersläktet Leprocybe. Hatten är torr, utpräglat toppig och gul med utspärrade, rostbruna fjäll. Även foten är fjällig på samma sätt och har en rotlikt avsmalnande bas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällig spindling

Länsvis förekomst och status för fjällig spindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällig spindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fjällig spindling är mycket sällsynt och bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, på Öland (1952) och i Uppland (1974). Flera Skånefynd är också gamla och det är osäkert hur det ser ut på dessa lokaler idag och om arten finns kvar. 7 kända aktuella lokaler i landet (2005) . Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 40, vilket motsvarar ungefär 150 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 1 500 individer enligt IUCN:s definitioner). Svårt att bedöma ev. minskning. Den förekommer också i Danmark och Norge, men mycket sällsynt (uppförd som hotad art på respektive länders rödlistor). Den är ej funnen i Finland. Arten är vitt spridd i mellersta Europa, men anses överallt som ganska sällsynt och är t.ex. med som en hotad art i den tyska rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius humicola(Quél.) Maire - fjällig spindling

Bildar mykorrhiza med bok, sällsynt även med avenbok och ek. Arten påträffas främst i bokskog men även i ek-hassellund och avenbokskog. Arten växer i lövskog, vanligen under bok men den är även påträffad med avenbok och i ek/hassellundar. I Sverige är den bara noterad på kalkrik mark men sägs i Frankrike vara mindre beroende av markens pH. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Arten tål ej kalavverkning eller ändrad markanvändning, som t.ex. medför att lövskogen ersätts av barrskog. Markberedning i bokskog är troligen en negativ faktor. Dessutom kan luftföroreningar leda till sämre markförhållanden så att arten minskar eller försvinner.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Nuvarande förekomster bör kartläggas och lokaler där arten fortfarande finns kvar måste säkerställas. Arter som denna skulle kunna expandera sin utbredning ifall större arealer av ädellövskog på kalkrik mark inte används för skogsbruk, i synnerhet inte bestånd med lång kontinuitet och stort inslag av äldre träd.
Utländska namn: NO: Gullskjellet slørsopp, DK: Krumskællet slørhat.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad C17. Härnösand.

Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 1979. 700 Pilze in Farbfotos.AT Verlag, Aarau.

Marchand, A. 1982. Champignons du nord et du midi 7.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius humicola, (Quél.) Maire - fjällig spindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.