Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällmurarbi

Organismgrupp Steklar, Bin Osmia svenssoni
Fjällmurarbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 9–10 mm. Fjällmurarbi är ett kraftigt byggt murarbi inom undersläktet Melanosmia. Kroppen är svart och ryggen klädd med rödbrun behåring som på sidorna går över i svart, vilket är en god skiljekaraktär i fält gentemot närstående arter. Pollensamlingsborsten på bakkroppens undersida är svart liksom bakkroppen. Hanen kan endast med säkerhet identifieras med hjälp av könsorganens utseende.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällmurarbi Observationer i Sverige för fjällmurarbi
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Fjällmurarbi är i Sverige endast känt i ett enda exemplar från Abisko, kläckt ur ett bo insamlat 1975. Arten är vidare ytterst sällsynt funnen på fjällhedar i Finland och Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Endast påträffad vid ett tillfälle i Sverige, Abisko (1975), kläckt ur ett bo under en sten. Biologi i övrigt okänd. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 4 och 40000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 4000 km². Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Eftersom arten tycks vara så oerhört sällsynt finns nästan inga noteringar om dess ekologi. Boet anläggs uppenbarligen under stenar liksom hos flera av systerarterna. För den nyligen beskrivna nordamerikanska arten Osmia aquilonaria, som med O. svenssoni och alparten O. steinmanni bildar en grupp bestående av alpina Osmia-arter, har vissa ekologiska observationer gjorts som möjligen kan utgöra ledtrådar till fjällmurarbiets ekologi. O. aquilonaria förekommer på blomrika tundrahedar och fjällstäpp i Alaska och Norra Kanada. Blombesök för denna art har noterats på Rubus, Salix, fjällarnika Arnica angustifolia och arktisk lupin Lupinus arcticus vilket indikerar födosök på flera olika växter (polylekti). Kläckningsdatum för den enda svenska individen är angivet till den 17 juni.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Megachilidae (buksamlarbin), Släkte Osmia (murarbin), Art Osmia svenssoni Tkalcú, 1983 - fjällmurarbi Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Endast påträffad vid ett tillfälle i Sverige, Abisko (1975), kläckt ur ett bo under en sten. Biologi i övrigt okänd. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 10. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 4 och 40000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 4000 km². Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Global rödlistning DD (2014)
Längd 9–10 mm. Fjällmurarbi är ett kraftigt byggt murarbi inom undersläktet Melanosmia. Kroppen är svart och ryggen klädd med rödbrun behåring som på sidorna går över i svart, vilket är en god skiljekaraktär i fält gentemot närstående arter. Pollensamlingsborsten på bakkroppens undersida är svart liksom bakkroppen. Hanen kan endast med säkerhet identifieras med hjälp av könsorganens utseende.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällmurarbi

Länsvis förekomst och status för fjällmurarbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällmurarbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Fjällmurarbi är i Sverige endast känt i ett enda exemplar från Abisko, kläckt ur ett bo insamlat 1975. Arten är vidare ytterst sällsynt funnen på fjällhedar i Finland och Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Megachilidae - buksamlarbin 
 • Underfamilj
  Megachilinae  
 • Släkte
  Osmia - murarbin 
 • Art
  Osmia svenssoniTkalcú, 1983 - fjällmurarbi

Eftersom arten tycks vara så oerhört sällsynt finns nästan inga noteringar om dess ekologi. Boet anläggs uppenbarligen under stenar liksom hos flera av systerarterna. För den nyligen beskrivna nordamerikanska arten Osmia aquilonaria, som med O. svenssoni och alparten O. steinmanni bildar en grupp bestående av alpina Osmia-arter, har vissa ekologiska observationer gjorts som möjligen kan utgöra ledtrådar till fjällmurarbiets ekologi. O. aquilonaria förekommer på blomrika tundrahedar och fjällstäpp i Alaska och Norra Kanada. Blombesök för denna art har noterats på Rubus, Salix, fjällarnika Arnica angustifolia och arktisk lupin Lupinus arcticus vilket indikerar födosök på flera olika växter (polylekti). Kläckningsdatum för den enda svenska individen är angivet till den 17 juni.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Fjällbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Klimatförändringar som innebär ett varmare klimat kan drabba arten negativt då konkurrens från andra sydligare biarter kan vara aktuell. Ett varmare klimat kan dessutom påverka växtsamhällena i artens miljö.


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Stor negativ effekt)
Artens status bör utredas och dess ekologi beskrivas mer ingående genom en riktad inventering. Vid denna bör man utgå från förekomst av fjällarnika då denna växt, trots sin stora sällsynthet, troligen indikerar lämpliga habitat för biet.
Arten är uppkallad efter den svenske stekelforskaren Bo G. Svensson.

Müller, A. 2010. Palaearctic Osmiine Bees. ETH Zürich.

Tkalcu, B. 1983. Die europäischen Osmia-Arten der Untergattung Melanosmia (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Vestník Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické 47: 140-159.

Rightmyer, M., Griswold, T. & Arduser, M. 2010. A review of the non-metallic Osmia (Melanosmia) found in North America, with additional notes on palearctic Melanosmia (Hymenoptera, Megachilidae). Zookeys 60: 37-77.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Megachilidae - buksamlarbin 
 • Underfamilj
  Megachilinae  
 • Släkte
  Osmia - murarbin 
 • Art
  Osmia svenssoni, Tkalcú, 1983 - fjällmurarbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Johansson 2013.